Pedagogía de las conductas motrices: asociación ejercicio y bienestar

dc.contributorTicó Camí, Jordi
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
dc.contributor.authorIzquierdo Penacho, Toni
dc.date.accessioned2018-09-26T10:29:01Z
dc.date.available2018-09-26T10:29:01Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.description.abstractUn jugador de pàdel, quan realitza un remat, no solament contrau els seus músculs i mobilitza les seves articulacions, sinó que també utilitza el seu caràcter, la seva identitat i en definitiva la seva forma de ser, d’aquesta forma el comportament motor observable i el significat que ha tingut per al executant representen la conducta motriu. Per educar-la, els professionals de l'activitat física, hem de centrar l'acció educativa en la persona. A través d'aquest treball es pretén explorar la pedagogia de les conductes motrius utilitzada a la sala de l'associació Ejercicio y Bienestar de Barbastre, on es realitza exercici físic de caràcter sostenible de tipus introjectiu, es a dir, on cada alumne realitza les activitats posant el focus al seu propi cos. També es pretén aportar eines per facilitar la interpretació de les conductes motrius dels practicants per part del tècnic responsable i millorar la seva intervenció. Aquest estudi s'ha realitzat mitjançant un diari de camp on es registraven les sessions, compreses entre el 29 de novembre de 2017 i el 21 de març de 2018, tenint en compte la meva observació i també plantejant una discussió en grup per obtenir informació de les experiències viscudes per els docents de l'associació. Mitjançant l'anàlisi del diari de camp s'han extret diverses temàtiques per preparar la discussió entre docents, obtenint alguns dels aspectes rellevants sobre la pedagogia de les conductes motrius utilitzada a les sessions. Una de les principals conclusions és que el docent ha d'observar pacientment a cada alumne de forma holística, per interpretar la seva conducta motriu, aprenent cada dia d'ell per adquirir experiència i tenir més clars els indicis que l'informin sobre les seves adaptacions a la situació motriu proposada, intervenint posteriorment de forma òptima i procurant que cada practicant, en el seu procés introjectiu, pugui escoltar el seu cos tenint com a base la respiració conscient, per explorar i augmentar el coneixement de la seva motricitat. Enfront de la importància de l'optimització de les conductes motrius introjectives en tots els àmbits de l'activitat física, seria interessant realitzar noves investigacions en relació als diferents àmbits per aportar eines als professionals que afavoreixin tant la interpretació, com la intervenció per guiar cadascun dels seus practicants.ca_ES
dc.description.abstractUn jugador de pádel, cuando realiza un remate, no solamente contrae sus músculos y moviliza sus articulaciones, sino que también utiliza su carácter, su identidad y en definitiva su modo de ser, de esta forma el comportamiento motor observable y el significado que ha tenido para el ejecutante representan la conducta motriz. Para educarla, los profesionales de la actividad física, tenemos que centrar la acción educativa en la persona. A través de este trabajo se pretende explorar la pedagogía de las conductas motrices utilizada en la sala de la asociación Ejercicio y Bienestar de Barbastro, donde se realiza ejercicio físico de carácter sostenible de tipo introyectivo, es decir, donde cada alumno realiza las actividades poniendo el foco en su propio cuerpo. También se pretende aportar herramientas para facilitar la interpretación de las conductas motrices de los practicantes por parte del técnico responsable y mejorar su intervención. Este estudio se ha realizado mediante un diario de campo donde se registraban las sesiones, comprendidas entre el 29 de noviembre de 2017 y el 21 de marzo de 2018, teniendo en cuenta mi observación. También he planteado una discusión en grupo para obtener información de las experiencias vividas por los docentes de la asociación. Mediante el análisis del diario de campo se han extraído diversas temáticas para preparar la discusión entre docentes, obteniendo algunos de los aspectos relevantes sobre la pedagogía de las conductas motrices utilizada en las sesiones. Una de las principales conclusiones es que el docente debe observar pacientemente a cada alumno de forma holística, para interpretar su conducta motriz, aprendiendo cada día de él para adquirir experiencia y tener más claros los indicios que lo informen sobre sus adaptaciones en la situación motriz propuesta, interviniendo posteriormente de forma óptima y procurando que cada practicante, en su proceso introyectivo, pueda escuchar su cuerpo teniendo como base la respiración consciente, para explorar y aumentar el conocimiento de su motricidad. Frente a la importancia de la optimización de las conductas motrices introyectivas en todos los ámbitos de la actividad física, sería interesante realizar nuevas investigaciones en relación a los diferentes ámbitos para aportar herramientas a los profesionales que favorezcan tanto la interpretación, como la intervención para guiar a cada uno de sus practicantes.ca_ES
dc.description.abstractA paddle player, when performing a smash, not only contracts his muscles and mobilizes his joints, but also uses his character, his identity and in short his nature, in this way the observable motor behaviour and the meaning it has had for the executor represent motor conduct. To educate it, physical activity professionals have to focus the educational action on the person. This work has aim to explore the pedagogy of motor conducts used in the room of the association Ejercicio y Bienestar of Barbastro, where it is performed a physical sustainable exercise in an introjective way, that is to say, where each student realise the activities focusing on their own body. It is also desired to provide tools to facilitate the interpretation of the motor conducts of the practitioners by the responsible technician and improve his intervention. This study has been carried out through a field diary where the sessions are registered, from November 29th, 2017 to March 21st, 2018, taking into account my observations and also proposing a group discussion to obtain experiences’ information lived by the teachers of the association. Through the analysis of the field diary various topics have been extracted to prepare the discussion among teachers, obtaining some of the relevant aspects on the pedagogy of the motor conducts used in the sessions. One of the main conclusions is that the teacher must patiently observe each student in a holistic way, to interpret his motor conduct, learning each day from him to gain experience and have more clear the clues that inform about his adaptations in the motor situation proposed, intervening later optimally to enable that each practitioner, in his introjective process, can listen to his body based on conscious breathing, to explore and increase the knowledge of his motricity. In front of the importance of optimizing introjective motor conducts in all areas of physical activity, it would be interesting to conduct new researches in relation to different issues to provide professionals with tools that favor both interpretation and intervention to guide each one of its practitioners.ca_ES
dc.format.extent38 p.ca_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64778
dc.language.isospaca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectConducta motriuca_ES
dc.subjectIntrojeccióca_ES
dc.subjectExploració motriuca_ES
dc.subjectExercici físic sostenibleca_ES
dc.subjectConducta motrizca_ES
dc.subjectIntroyecciónca_ES
dc.subjectExploración motrizca_ES
dc.subjectEjercicio físico sostenibleca_ES
dc.subjectMotor conductca_ES
dc.subjectIntrojectionca_ES
dc.subjectMotor explorationca_ES
dc.subjectSustainable physical exerciseca_ES
dc.subject.otherJugadors de pàdelca_ES
dc.subject.otherMoviment, Estètica delca_ES
dc.subject.otherEducació psicomatriuca_ES
dc.subject.otherEntramentca_ES
dc.titlePedagogía de las conductas motrices: asociación ejercicio y bienestarca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2018_TFG_07_Toni_Izquierdo_Penacho.pdf
Size:
736.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Treball
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: