Legal notice

Aquest web, amb adreça DNS repositori.udl.cat, és propietat de la Universitat de Lleida (UdL), amb CIF Q7550001G i amb seu social a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb el repositori institucional, que recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions institucionals i altres materials de la comunitat universitària.

Tots els continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat de la Universitat de Lleida, o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Universitat.

La major part dels materials inclosos al repositori institucional estan subjectes a llicències Creative Commons. No obstant això, els autors mantenen els seus drets sobre els materials i només atorguen a la Universitat de Lleida el permís per difondre'ls a través del repositori digital en les condicions establertes per la llicència d'ús que els acompanya.

Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web no autoritzat prèviament necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Lleida.

La Universitat de Lleida no és responsable de la informació que es puguin obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en depenguin.