Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Open Access
  Vestigis d'Egipte, d’unes classes tradicionals a una metodología més participativa a través de les fonts
  (2023) Miguel Navarro, Francesc
  L’observació d’unes classes excessivament magistrals durant les pràctiques docents va donar lloc a la voluntat de realitzar un gir metodològic cap a unes classes més participatives. Per fer-ho, s’ha dissenyat una activitat innovadora anomenada Vestigis d’Egipte. Aquesta activitat inclou els elements més essencials defensats pels experts en la didàctica de les Ciències Socials i en pedagogia sobre l’educació secundària. L’estudi analitza els resultats de l’aplicació de l’activitat a l’aula i una enquesta sobre l’assignatura de Ciències Socials per finalment reflexionar sobre la situació educativa actual en un context determinat.
 • Item
  Open Access
  La diversitat funcional a les aules. Intervenció educativa en un institut de secundària
  (2023) Estrada Rodríguez, Oriol
  A partir de l’observació de la falta de tractament de la diversitat funcional d’una manera innovadora durant les pràctiques com a docent en un institut de secundària de la ciutat de Lleida, es va dissenyar una intervenció educativa per sensibilitzar als adolescents sobre aquesta temàtica, mitjançant l’ús de les ciències socials i la col·laboració d’un centre d'integració social i laboral. Els resultats, per una banda, han mostrat l’evolució positiva de l’alumnat en el coneixement d’algunes qüestions: les diferents causes de la diversitat funcional en les persones, exclusió d’aquest col·lectiu durant el segle XX, no associar la diversitat funcional necessàriament a aspectes negatius, quotidianitat de les persones d’aquest col·lectiu, etc. D’altra banda, les dades han permès constatar que els alumnes no saben definir què és la diversitat funcional amb exactitud; a més, els resultats han indicat que el grup classe no sap determinar quin va ser el paper de les persones amb diversitat funcional al llarg del segle XX, més enllà de la seva exclusió. Així doncs, aquesta investigació pretén crear una intervenció en el marc educatiu que aglutini l’ensenyament-aprenentatge de les ciències socials amb la diversitat funcional. Per tant, aquest estudi té el propòsit d’oferir una innovació pedagògica en l’àmbit de les ciències socials, plantejant-les com una eina per sensibilitzar els alumnes.
 • Item
  Open Access
  Objectes, alfabetització i comunitat Una proposta de disseny de museu escolar per a l’educació bàsica
  (2023) Bautista Baños, Toni
  El treball planteja la creació d'un museu escolar a un centre educatiu com a recurs per a l'ensenyament-aprenentatge basat en objectes a l'educació bàsica. A partir de la detecció d’una manca de contacte dels alumnes amb fonts materials es proposa treballar a través de tota mena d’objectes, tant quotidians com patrimonials, amb la finalitat de desenvolupar i fomentar un aprenentatge competencial i dialògic. S'argumenta que aquesta metodologia supera l'ensenyament memorístic i promou el pensament crític de l’alumnat. El museu escolar seria un espai per a activitats d'investigació i d’anàlisi d'objectes en contextos d'aprenentatge específics, tant vinculats a les ciències socials com a altres àmbits i matèries. Es considera que treballar amb objectes transversalment pot enriquir aspectes clau del currículum, i la proposta està sostinguda per un marc teòric basat en les pedagogies crítiques, l’alfabetització informacional o la didàctica de l’objecte, entre d’altres. Així doncs, el treball marca les pautes per a la creació d’un museu escolar com a recurs permanent del centre, que utilitzi els objectes com a base per a una educació més crítica aprofitant el seu caràcter transversal, i a més, que suposi una oportunitat d’aprenentatge constant que involucri tota la comunitat educativa des del procés de la seva creació fins a les tasques de dinamització.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi dels efectes de la reflexió crítica en la intervenció coeducativa sobre la perspectiva de gènere i motivació de l’alumnat a l’Educació Física
  (2023-09) Duarri Rico, Marta
  Introducció: Actualment, la discriminació de gènere continua present als centres educatius. Diversos estudis demostren que les intervencions enfocades a reduir les desigualtats de gènere han d’anar acompanyades de la respectiva reflexió crítica, per tal que els aprenentatges siguin significatius. Així doncs, es qüestiona la importància de la reflexió crítica en aquest tipus d’intervencions a l’assignatura d’EF. Metodologia: Davant aquesta controvèrsia, l’objectiu de l’estudi, consisteix a determinar els efectes de la reflexió crítica en la intervenció coeducativa sobre la perspectiva de gènere i motivació de l’alumnat a l’Educació Física. El grup d’estudi són 76 alumnes de primer d’ESO, de 12,25 ± 0,46 anys del centre Cel Obert, establerts en un grup control (GC) i un grup experimental (G1). Resultats i discussió: Es mostren diferències significatives (p<0,05) de les variables d’estudi segons moment de registre i grup: 1) augmenta la motivació intrínseca, regulació identificada, regulació integrada, i disminueix la desmotivació. La regulació introjectada i la regulació externa s’incrementen de manera no significativa. 2) Es redueix la segregació per gèneres, millora l’equitat de gènere i la percepció de l’alumnat en aquesta referent al professorat. 3) Les noies redueixen en major incís la desmotivació i la segregació per gèneres respecte als nois. Conclusions: Tot i que és necessària major evidència, una situació d’aprenentatge de quatre sessions enfocada a reduir les desigualtats de gènere a través de les curses d’orientació, podria millorar la motivació de l’alumnat, reduir la desmotivació i fomentar l’equitat de gènere a l’EF.
 • Item
  Open Access
  ¿Moldeando cuerpos a través del fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos? Unidad Didáctica implementada en Educación Física Secundaria para la mejora del autoconcepto físico y su conciencia crítica
  (2021-06) Marín Rubio, Kevin
  A partir de las inquietudes sobre la presión estética social mostradas por alumnos de 3º de ESO durante mi período como profesor de Educación Física en prácticas en Cataluña, se diseñó e implementó una Unidad Didáctica desde las pedagogías críticas y el fitness con tal de mejorar su Autoconcepto Físico y la conciencia crítica de éste. Los resultados sugirieron que, dada la brevedad de la intervención los alumnos aumentaron su conciencia al cuestionar cánones de belleza impuestos, pero no mejoraron de forma generalizada su Autoconcepto Físico ni cambiaron la concepción de su cuerpo. En su mayoría persistieron en un discurso dominante neoliberal de autoempoderamiento y no fue posible problematizar la presión estética al dicotomizar entre cuerpos saludables y “cuerpos enfermos”. Por el contrario, se encontró mejora en algunos alumnos que resignificaron su identidad en sociedad y se concibieron siempre atravesados por la misma, despatologizando su malestar con el cuerpo. Esta investigación pretende ir hacia un nuevo escenario en la idea de la idea de la Educación Física contribuyendo como práctica crítica de la materia y una innovadora aproximación a la competencia 2 de nuestro ámbito en el currículum.