Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Open Access
  Prototip d'una estació de control d'un cultiu hidropònic per IoT
  (2023-07) Itchart Roig, Enric
  La present memòria descriu el procés de disseny d’un sistema de cultiu hidropònic amb control electrònic d’IoT, s’inclou l’elecció i justificació dels diferents materials i components. El principal propòsit és crear un prototip funcional d’un sistema de control de l’entorn ambiental i físic-químic que afecta un cultiu hidropònic. S’ha buscat que el seu ús sigui integrable tant en aplicacions de l’àmbit de la indústria agrícola, així com de l’entorn urbà o de l’habitatge unifamiliar. Dins del rang dels diferents tipus de cultiu hidropònic s’ha escollit el NFT ( “Nutrient Film Technique” ) pels seus avantatges en termes de sostenibilitat i baix malbaratament d’aigua. En la memòria s’han definit quines són les necessitats d’un sistema NFT, els valors llindar de l’entorn per la salut d’aquest i quines són les unitats de mesura per més endavant escollir els sensors adients. En la part electrònica s’ha escollit una placa SoC (System On a Chip) capaç de llegir, transformar i enviar informació per una xarxa WiFi® als components així com a l’usuari. La placa és la NodeMCU ESP32 d’alimentació 5V DC, on s’hi connecten un total de 5 sensors i 2 actuadors. En el disseny final s’ha inclòs una caixa estanca per permetre’n un ús a l’exterior. La caixa és un producte comercial no personalitzat que se li han realitzat modificacions per permetre la sortida i entrada de cablejat d’alimentació tant de la placa com les diferents sondes dels sensors. Per l’interior de la caixa s’ha dibuixat un disseny 3D de l’estructura on s’hi fixen tots els components de hardware electrònics per garantir-ne un ordre per un possible manteniment i una millor visió de la distribució general. S’ha fet amb el programari FreeCad i imprès en material PLA. En l’últim apartat es mostra la fase experimental el resultat global del projecte ja en funcionament.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de consum energètic d’un bombo de tractaments de pells
  (2023-07) Citoler Benaiges, Ricard
  Aquest document està enfocat a l'estudi del consum d'energia en la indústria adobera, amb una atenció especial a les etapes del curtit de la pell que involucren l'ús dels bombos. La primera part del treball consisteix en una breu introducció a la indústria de la pell, on s'aborden els aspectes rellevants sobre la maquinària utilitzada en aquest sector. La segona part del treball se centra en la recopilació de dades. Es descriuen detalladament les metodologies i els procediments utilitzats per obtenir les dades rellevants sobre el consum d'energia durant les etapes de curtit de la pell amb l'ús dels bombos. La tercera part del treball es dedica a les proves de recopilació de les dades i a l'anàlisi de les dades recopilades mitjançant un enregistrador trifàsic.
 • Item
  Open Access
  Proposta de millora de la problemàtica d’una empresa de centres de dades modulars prefabricats
  (2023-07) Baño Arana, Néstor
  El treball que es presenta en aquest document busca solucionar un problema relacionat amb les portes dels mòduls d’una empresa dedicada a muntar estructures prefabricades per donar suport a centres de dades. El projecte descrit en aquest document s’ha dut a terme en una empresa real a Catalunya. Degut a que les dades incloses en aquest treball provenen d’un desenvolupament industrial real i, tal i com s’ha acordat amb l’empresa, es respectarà la seva política de privacitat en tot moment i no s’esmentarà en cap moment el nom d’aquesta ni dels seus treballadors o proveïdors. Tota la informació tècnica utilitzada en el marc teòric està extreta de formacions rebudes a l’empresa en anglès i explicades per mi. Degut a la clàusula de confidencialitat de l’empresa, no poden ser referenciades en aquest document. Aquest projecte sorgeix a partir de la notificació d’un problema repetitiu a partir de les dades d’errors de fàbrica: una o varies portes dels mòduls de quatre projectes diferents no tanquen correctament, ratllen el terra al moure’s i/o no poden obrir-se correctament. El punt de partida del treball comença amb una introducció sobre l’empresa, el seu producte i una visió general del problema. Això ajudarà a entendre millor la resta del treball. Seguidament, en el capítol 2 es defineixen els objectius generals i específics a aconseguir amb la realització d’aquest projecte. Per un millor enteniment, en el capítol 3 s’expliquen les metodologies i tècniques que s’han utilitzat en aquest projecte: 5W2H per formular plantejaments de problemes, diagrama d’espina de peix o Ishikawa, i 5WHYs; tot emmarcat dins de la metodologia 8D. D’aquesta manera, en el capítol 4 es descriu el problema amb més profunditat, desglossant les dades inicials del departament de qualitat, completant la descripció del problema amb 5W2H i descrivint les mesures de contenció preses. Posteriorment es procedeix en el capítol 5 a realitzar el brainstorming de les possibles causes del problema i es col·loca en un Ishikawa per investigar-les. Seguidament es realitza en el capítol 6 un 5WHYs de les causes de l’Ishikawa que contribueixen al problema. El treball acaba proposant en el capítol 7accions correctores i de prevenció per evitar que el problema es repeteixi en futurs projectes. Al final queden recollides les conclusions que s’obtenen del treball realitzat.
 • Item
  Open Access
  The impact of Covid-19 on logistics
  (2022-06) Adamuz Beas, Marta
  Study of the Covid-19 over international logistics. This is a research that tries to create a global view of the most affected aspects. Specially food and healthcare sector, the creation of safe corridors to ensure an effective supply chain and how the demand changed during the pandemic. It also mentions a brief summary of the logistics related to the vaccines and a post-covid analysis.
 • Item
  Open Access
  Implantació del mètode Lean Manufacturing al laboratori d’una empresa tèxtil
  (2022-06) Bonet Díez, Antoni
  El contingut d’aquest projecte es basa en el procés d’implantació del mètode “Lean Manufacturing” dins el Laboratori de l’empresa tèxtil "Original Buff S.A.". Després de quatre mesos de realització i aplicació de conceptes relacionats amb la filosofia Lean, s’ha pogut dur a terme una implantació dins d’uns dels departaments més importants de la companyia, on la qualitat és un dels aspectes amb més valor diferencial. Aquest projecte consta de tres blocs. En el primer es fa una introducció a la temàtica del treball, juntament amb la contextualització de l’empresa i els objectius i les motivacions que han impulsat a l’elecció d’aquest projecte. En el segon bloc es tracta la metodologia que s’ha utilitzat, així com una visió dels conceptes i mètodes fets servir, incorporats dins del marc teòric, i seguidament s’efectua tota l’aplicació pràctica del projecte englobada dins del marc pràctic. En aquest apartat es realitza una comparativa, tant visual com tècnica, de com ha millorat el Laboratori quant a organització, així com a escala de flux. En el tercer i darrer bloc es pot observar una anàlisi global de la implantació, en els àmbits de costos i d’optimització de recorregut i de temps, juntament amb les conclusions finals del treball.