Any: 2017 Vol.: 29

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Open Access
  La influencia de la manipulación del tiempo en la complejidad, corrección y fluidez lingüísticas de tareas escritas en lengua extranjera
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017) Mavrou, Irini; Mariella Villar, Claudia
  L’objecte d’aquest estudi va ser observar l’efecte de la manipulació del temps donat per a la realització de dues tasques d’escriptura en les àrees lingüístiques de complexitat, correcció i fluïdesa d’un grup de 65 aprenents grecs de llengua espanyola, així com les probables diferències entre el discurs natiu i el no natiu. Els resultats obtinguts van permetre concloure que donar temps als aprenents de segona llengua en els processos d’escriptura fomenta la complexitat sintàctica i la fluïdesa, encara que no sembla ser decisiu per a la correcció lingüística. Tanmateix es va observar que els parlants natius van elaborar textos amb més fluïdesa i complexitat sintàctica possible conseqüència del seu gran ventall de vocabulari i pel seu major recolzament en el coneixement implícit de la seva llengua materna que potencia un accés i una recuperació de la informació més ràpids i eficients.
 • Item
  Open Access
  del español, del italiano y otras perífrasis verbales
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017) Martínez-Atienza, María
  L’objectiu d’aquest treball és caracteritzar la perífrasi de l’espanyol i de l’italià des del punt de vista de l’aspecte gramatical i de l’aspecte lèxic o Aktionsart. Desenvoluparem aquesta caracterització en el marc d’altres perífrasis verbals de gerundi amb auxiliar de moviment en les dues llengües, concretament, , i . Com demostrarem, totes aquestes perífrasis manifesten una gran proximitat tant aspectual com accional. Quant a l’aspecte lèxic, desenvoluparem una descripció de les perífrasis en trets accionals. Demostrarem que manté major proximitat respecte a la perífrasi de la que manté respecte al seu equivalent formal , tot i que l’auxiliar té el mateix origen.
 • Item
  Open Access
  La construcción discursiva de la militancia juvenil en la Argentina kirchnerista. El caso de La Cámpora
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017) Flax, Rocío
  A l’Argentina, en els últims anys s’ha experimentat una revitalització de la militància juvenil, especialment dins del moviment kirchnerista. La pregunta que ens mou en aquest treball en particular és: com expliquen els propis militants el sorgiment d’una agrupació juvenil massiva dins el kirchnerisme? Ens proposem analitzar quines raons construeixen els membres d’aquesta agrupació per explicar aquest fenomen i per què consideren el kirchnerisme com l’espai adequat perquè es desenvolupi. La hipòtesi que presentem és que reprodueixen les representacions hegemòniques a Argentina que postulen una completa inactivitat política juvenil durant la dècada neoliberal dels 90, seguida d’una irrupció militant en els últims anys. La condició per a aquesta irrupció seria la convocatòria a la joventut i la resignificació de la política desenvolupada pel kirchnerisme, projecte que representaria valors oposats a aquells que imperaven durant les presidències de Carlos Menem, entre els anys 1989 i 1999.
 • Item
  Open Access
  Efecto de la enseñanza extensiva en la memorización del léxico: un estudio de investigación-acción
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017) Sampedro Mella, María C.; Sánchez Gutiérrez, Claudia H.
  Aquest treball presenta els resultats d’un estudi d’investigació-acció realitzat amb estudiants d’ELE de nivell A2 amb l’objectiu de comparar l’efecte de l’ensenyament extensiu, en diverses sessions de pràctica, i l’intensiu (en una de sola), en la memorització de 10 adverbis locatius. Per a això, aquests adverbis van ser dividits en dos grups de tractament, corresponents amb la metodologia utilitzada per a introduir-los en l’aula: els primers van ser presentats i practicats durant cinc sessions de classe, mentre que els segons es van explicar i es van exercitar en una única sessió de manera intensiva. Per avaluar la memorització d’aquests adverbis, es van dissenyar dues activitats diferenciades pel seu nivell de dificultat, per tal de comparar l’efecte d’ambdós tipus d’ensenyament en tasques procedimentalment diferents. Els resultats revelen variacions interessants en la memorització lèxica, segons el grau de dificultat de les activitats i la metodologia emprada per a l’ensenyament.
 • Item
  Open Access
  Hipercorrección grafémica en importaciones léxicas. Datos del español bonaerense
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017) Hipperdinger, Yolanda
  En aquest article analitzem la hipercorrecció verificada en l’escriptura d’importacions lèxiques provinents de llengües europees de caràcter internacional a partir d’escrits obtinguts de la base de dades que recull textos de l’àrea dialectal de Buenos Aires de l’espanyol de l’Argentina. Observem que aquesta hipercorrecció assumeix gairebé exclusivament la forma d’una amplificació grafèmica que, al seu torn, consisteix generalment en una duplicació consonàntica. Explorem les raons d’aquesta preferència i concloem que es deu al fet que l’amplificació registrada no enfosqueix la relació amb les respectives realitzacions orals més esteses. També hem observat que en tots els casos els recursos emprats en l’“exageració” referida formen efectivament part de les convencions de les llengües donants, de manera que no impliquen una altra innovació que la posicional.