Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Open Access
  La formación en TIC de los pedagogos de música. Análisis de la situación actual en el marco de las Enseñanzas Superiores de Música en España
  (2018-09) Díez Latorre, Nuria
  La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la enseñanza en los conservatorios de música es, a día de hoy, muy escasa. Uno de los motivos puede ser la falta de formación del profesorado en esta materia; sin embargo, sobre este tema existe muy poca información. Por ello, este informe ofrece una panorámica sobre la formación en TIC que reciben actualmente los futuros pedagogos de música durante sus estudios en el conservatorio superior. Para ello se ha llevado a cabo un extenso análisis documental de los planes de estudio de Pedagogía y guías docentes de todo el territorio español; además, se ha contado con la colaboración de profesores de los departamentos de Pedagogía mediante un cuestionario y un grupo de discusión. Los resultados revelan que, en general, la formación en TIC es bastante deficitaria y existen grandes diferencias entre los distintos centros.
 • Item
  Open Access
  Seguridad y prevención en el uso de las TIC en la educación primaria
  (2017-06) González Marqués, Mª Esther
  Con la evolución de las TIC se generan nuevos conflictos que cada vez se desarrollan más rápidamente y a edades más tempranas. Iniciándose con el análisis del contexto social y de acuerdo al marco legal, se presentan los principales problemas que afectan al alumnado de educación primaria y las necesidades formativas relacionadas con ellos. Partiendo de esta premisa se busca conocer la realidad concreta del alumnado de un centro escolar. Tras el estudio de sus hábitos y conocimientos con el soporte de un cuestionario, se elabora un programa formativo con el que mejorar su competencia digital dentro del ámbito de la seguridad y el uso preventivo de las TIC. Tras su evaluación, se valora si la estrategia innovadora consigue dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado.
 • Item
  Open Access
  Incentivar l’ús de les TAC en un centre públic d’educació primària: un estudi de cas
  (2017-04) Bohils Cuberes, M. Teresa
  Els centres educatius de primària es troben actualment dotats de material per treballar les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació (TAC), però amb el repte de com integrarles en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Una tasca complexa que requereix la implicació de tot l’equip docent i el lideratge de l’equip directiu. Les escoles s’han vist els últims deu anys envaïdes per dotacions de noves tecnologies (aules d’informàtica, pissarres digitals, càmeres, Internet, tauletes). Malgrat aquestes provisions, avui obsoletes, cal fomentar-ne l’ús amb la finalitat d’enriquir les situacions d’aprenentatge i potenciar la participació activa de l’alumnat. En aquest treball es presenta, la tasca realitzada des de la direcció d’un centre públic d’educació primària, per tal d’estimular la participació del professorat en un procés de reflexió conjunta sobre les pràctiques docents amb les tecnologies, i incentivar-ne el seu ús en l’àmbit docent, per tal de garantir la consecució de la competència digital i comunicativa de l’alumnat. Tota la informació sobre els processos que es presenten i els resultants derivats, s’han obtingut a partir de les actuacions realitzades o impulsades per l’autora del treball i directora del centre, que ha liderat el procés d’innovació. Un canvi plantejat des de bon començament com un projecte d’integració pedagògica de les tecnologies que havia de ser desitjat pel professorat, possible, donada la realitat del centre, i coherent amb el propi projecte educatiu. Amb l’anàlisi de les experiències realitzades s’ha volgut donar resposta a l’existència d’un veritable ús estratègic i efectiu de la tecnologia per a millorar els resultats educatius. Aquest treball s’ha plantejat a partir d’objectius, a través de la recollida i anàlisi d’evidències obtingudes mitjançant la posada en pràctica d’actuacions planificades, i indicant les conclusions al final de cada un dels objectius plantejats.
 • Item
  Open Access
  Dispositius mòbils en la formació inicial del professorat d’educació primària a la Universitat de Lleida
  (2016-10) Garcia Casagolda, Anna
  La tecnologia mòbil ha impactat a la societat i ha canviat de forma sorprenent, no només l’accés a la informació i a les comunicacions, sinó també en el dia a dia de les persones i de les organitzacions. Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquest projecte és incorporar els dispositius mò-bils a la formació inicial dels mestres, per tal de fer front a les exigències de la societat i també, convertir als futurs mestres en ciutadans i professionals digitalment competents. L’experiència s’emmarca dins d’un projecte d’innovació, es realitza a través del model de Resolució de Problemes (Havelock i Huberman, 1980), i es porta a terme a la Facultat d’Educació de la Universitat de Lleida, amb els estudiants de totes les modalitats del grau d’Educació Primària. Per tal d’incorporar aquests dispositius a la formació inicial dels docents es porten a terme diverses actuacions. Les actuacions establertes per tal d’assolir els objectius, són: (a) dissenyar i implementar una proposta d’intervenció per incorporar els dispositius mòbils en la formació dels futurs docents, (b) recollir, a través d’un qües-tionari ad-hoc, la visió dels alumnes sobre els dispositius mòbils com a recurs educatiu i la valoració sobre la formació rebuda, (c) entrevistar als docents del Grau d’Educació Primària i Infantil que utilitzen els dispositius mòbils a les aules de la Facultat per analit-zar l’ús que li donen a aquests dispositius en la formació dels futurs docents. L’experiència demostra que l’ús de dispositius mòbils és beneficiós, tant pels alumnes com pels docents, i per tant, s’ha d’aprofitar la seva presència i usar-los com a eina d’apre-nentatge, tot i que són poques les matèries on s’utilitzen aquests dispositius. Per aquest motiu, per a futures experiències cal una formació dels professors de la Facultat, indepen-dentment de la matèria que imparteixin, que els apropi a la utilització d’aquestes noves eines d’aprenentatge aprofitant tot el seu potencial.
 • Item
  Open Access
  Estudi(s)- anàlisi, disseny i implementació- en i per a l’ús de l’e-Portfoli en la formació inicial de mestres
  (2016-09) Fortuny Plana, Judit Cristina
  Aquesta recerca té lloc a la Universitat de Lleida (d’ara endavant, UdL), concretament a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (d’ara endavant, FEPTS) en l’àmbit dels graus d’Educació. La investigació es centra en tres aspectes concrets basats en algunes de les necessitats de la Universitat a partir dels quals es desenvolupen tres investigacions: la primera es basa en l’estudi de l’ús del e-portfoli a la FEPTS de la UdL per tal de recollir les necessitats i realitzar un anàlisi i valoració de diferents plataformes d’e-portfolis; la segona en referència a la millora de les evidències basades en la pràctica reflexiva dels alumnes de segon curs del grau d’educació primària dual; i la tercera i última en la implementació d’un nou e-portfoli (plataforma mahara) amb el disseny i la seva experimentació mitjançant una prova pilot amb els alumnes de primer curs de la proposta de Gestions creatives del grau d’educació infantil, amb els quals es desenvolupen diferents continguts de la matèria Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents I i es promou la pràctica reflexiva en els textos dels alumnes. Els objectius generals del treball són: (1) Analitzar l’ús de l’e-portafoli a la FEPTS de la UdL; i (2) Dissenyar i implementar un e-Portafoli basat en la pràctica reflexiva amb els alumnes de primer curs del grau d’educació infantil en la proposta de gestions creatives; i a partir d’aquests es desenvolupen diferents objectius específics. Per desenvolupar la investigació s’ha seguit la metodologia de disseny i desenvolupament basada en la millora de la pràctica real, l’investigador pren la posició d’observador- participant ja que forma part activa de la investigació mitjançant la investigació- acció. El paradigma d’investigació és interpretatiu amb l’ús d’eines mixtes per a la recollida de dades, depenent de cada estudi s’utilitzen tècniques qualitatives i quantitatives per tal de donar resposta als objectius del treball. En els resultats del treball s’ha constatat que els docents a pesar que troben útil l’ús d’una plataforma d’e-Portfolis hi ha un alt percentatge que no en fa ús, això es degut a les dificultats d’accés, a l’ús de contrasenyes i demés dificultats que impedeixen l’ús habitual de l’eina. Per aquesta raó s’ha realitzat l’estudi sobre diferents plataformes e-Portfoli i finalment s’ha elegit l’eina Mahara que compleix tots els ítems de les necessitats actuals; amb aquesta eina i s’han observat i analitzat les següents potencialitats com l’accessibilitat ràpida a la plataforma, la gran quantitat d’eines disponibles, la comprensió intuïtiva de l’eina i els avantatges reflexius realitzats pels alumnes mitjançant l’eina. Per últim s’ha aconseguit millorar la pràctica reflexiva gràcies al procés d’aprenentatge reflexiu a través de diferents anàlisis d’activitats i feed-backs d’aprenentatge.