Grau en Treball Social

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Treball Social de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Open Access
  La mediació i elTreball Social. Anàlisi de la visibilitat de la mediació dins del Treball Social a Lleida
  (2023-06) Solsona Loriente, Sara
  La mediació és una disciplina considerada una alternativa de resolució de conflictes, en la qual el seu objectiu principal és que siguin les pròpies persones implicades en el problema les que, a través de l'acompanyament i assessorament del mediador, elaborin i desenvolupin les tècniques i mètodes adequats per a arribar a un acord comú que satisfaci a totes dues parts. Els professionals del Treball Social s’enfronten a situacions de conflicte de manera habitual en la pràctica de la professió. Per tant, la funció mediadora forma part de la intervenció social. A través d’aquest treball d’investigació es pretén, en primer lloc, analitzar quines són les aportacions del professional del Treball Social a l'àmbit de la mediació i quines són les aportacions de la mediació al Treball Social, en segon lloc; identificar quina és la visibilitat de la mediació en el món del Treball Social, i per últim, analitzar quines són les diferències que hi ha en les aportacions a la mediació dels treballadors socials i advocats. La metodologia que s’ha utilitzat en aquesta investigació ha estat de tipus mixta: qualitativa i quantitativa. A nivell qualitatiu, s’han realitzat entrevistes a treballadores socials, sociòlegs, a una advocada i una integradora social que tenien una formació en l’àmbit de la mediació. I a nivell quantitatiu, s’ha realitzat un qüestionari a l’alumnat de 2n, 3r i 4t de Treball Social de la Universitat de Lleida per tal de determinar el grau de coneixement que tenen aquests sobre el que és la mediació, sobre la seva utilitat en la seva carrera professional i sobre la visibilitat de la mediació al llarg de la carrera de Treball Social. L'anàlisi de resultats posa en relleu la poca visibilitat de la mediació dins de l'àmbit del Treball Social, essent aquesta una eina amb molt de potencial però gens utilitzada pels professionals del Treball Social. També els avantatges que hi ha en estar format en mediació i les habilitats socials que ha de tenir un bon mediador. Per acabar, s'identifiquen les habilitats socials que diferencien als treballadors socials dels advocats a l'hora de mediar, i es mostra la visibilitat de la mediació dins de l'àmbit jurídic. Els resultats obtinguts demostren que és necessari donar més veu a la mediació perquè aquesta pugui aportar tots els seus avantatges a les intervencions dels treballadors socials. A més a més, aquestes dues disciplines s’aporten, recíprocament, una sèrie de coneixements que permeten enriquir-se mútuament. Finalment, es comprova que la mediació es troba més visibilitzada dins de l'àmbit jurídic que en l'àmbit social.
 • Item
  Open Access
  Trata de seres humanos con fines de explotación sexual: una mirada desde el trabajo social
  (2023) Jové Lacasa, Sheila
  El presente trabajo final de grado es una investigación que pretende abordar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Mediante las entrevistas realizadas a profesionales de trabajo social, salud y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se busca analizar desde una investigación cualitativa el proceso de detección e identificación y el proceso de rehabilitación de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Los resultados obtenidos dan respuesta a algunos de los obstáculos con los que se enfrentan tanto en el proceso de detección como en el de rehabilitación de las víctimas, abriendo nuevas líneas de investigación e hipótesis futuras.
 • Item
  Open Access
  La identidad homosexual y el contexto familiar heteroparental. Un estudio sobre las actitudes que adoptan los progenitores ante la manifestación de la orientación sexual de carácter homosexual de su hijo o hija
  (2023) Caballero Rodríguez, Cristina
  El presente trabajo de investigación contemplado como Trabajo de final de Grado para ser presentado en la Universidad de Lleida y elaborado con metodología cualitativa, tiene como finalidad principal analizar las actitudes que presentan los progenitores frente a la homosexualidad de su hijo/a. La investigación se ha llevado a cabo entrevistando en profundidad a 15 familias con hijos/as vinculados al colectivo LGTB que en algún momento manifestaron la orientación sexual de carácter homosexual a sus progenitores, a fin de conocer y analizar su experiencia. Los resultados indican que existe un proceso de adaptación que se divide en tres fases distintas (shock, adaptación, aceptación). Por otro lado, también se han analizado estrategias y mecanismos para hacer frente a la salida del armario de su hijo/a, como, por ejemplo: hablar con familiares, aislar-se, negar la realidad, acceder a asociaciones o entidades… Por otro lado, también se han analizado, emociones parentales que surgen durante el proceso de adaptación, como, por ejemplo: el miedo, la ira, alegría, orgullo…
 • Item
  Open Access
  Cuidar en Silenci Relats i impactes del suport informal Un anàlisi des de la perspectiva de gènere
  (2023-06) Arhou Domingo, Hayat
  En aquest estudi es pretén analitzar la influència dels rols de gènere i la tradicional divisió sexual del treball sobre les actuals formes d’organització familiar davant la demanda de cures de llarga durada, així com evidenciar la contribució d’aquests elements en la prevalent feminització del suport informal a la llar i l’assumpció de l’anomenada “imposició social de la cura” en la dona contemporània. Per fer-ho, s’ha plantejat una aproximació teòrica vinculada a les cures com a pilar de sosteniment de l’estat del benestar, però també a conceptes relacionats amb les figures que l’exerceixen, els impactes que perceben en termes de salut biopsicosocial, les principals formes de distribució del treball reproductiu en l’àmbit domèstic o el valor social que s’atribueix a dita tasca de cura. El marc metodològic de la proposta, parteix d’un treball de camp qualitatiu, implementat a partir d’un total d’onze entrevistes realitzades a dones lleidatanes de diferents edats i professions, que han exercit de cuidadores no professionals atenent persones dependents (no infants) en el sí de l’estructura familiar, sense percebre retribució econòmica vinculada. En aquesta tasca, es planteja doncs, explorar i visibilitzar el relat de cada una d’aquestes dones, com a testimoni d’una realitat que va més enllà de casos particulars, sinó que conflueix en la suma de les seves vivències. L’anàlisi dels resultats obtinguts, denota que la feminització del suport informal és producte d’un seguit de condicionants socioculturals molt arrelats a la nostra societat, i que la manca de corresponsabilitat en el seu exercici constitueix el principal obstacle en l’assoliment d’una igualtat de gènere efectiva entre homes i dones a la llar.
 • Item
  Open Access
  Percepció i coneixement envers les desigualtats de gènere i la violència masclista
  (2020-06) Fabregat Moliner, Maria
  Actualment a Espanya vivim en una organització social i cultural anomenada patriarcat, aquest sistema provoca desigualtats de gènere i al mateix temps, desencadena la violència masclista. La joventut som els que hauríem de ser més conscients d’aquesta idea, ja que som el futur i serem els que lluitarem a partir del feminisme pels drets i deures que tota la ciutadania es mereix. Per això, en aquest treball s’analitzaran i s’interpretaran els resultats sobre la percepció i el coneixement dels estudiants del grau en Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Lleida en referència a les desigualtats de gènere i la violència masclista. Tot això, serà possible amb la utilització de la tècnica quantitativa, a través de la realització de qüestionaris. Les conclusions de l’estudi consten de la comparativa entre els dos graus, la comparativa dels dos graus universitaris amb l’estudi del govern ‘’Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud’’ i les conclusions amb els corresponents objectius i hipòtesis. Recollint el més important, he extret que els estudiants universitaris tenen una elevada percepció sobre les desigualtats, els estudiants de Treball Social són més coneixedors de la violència masclista que els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, la variable dona, ideologia política d’esquerra i centre esquerra implica major percepció i coneixement, i en canvi, l’edat no és un indicador clau. En poques paraules, lluitem per igualar tot allò que ens diferència entre dones i homes i erradiquem la violència masclista.