Any: 2024 Vol.: 36

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Open Access
  ‘Estoy en dexys’: formas, funciones y axiología del anglicismo en el argot de la drogadicción
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Crespo-Fernández, Eliecer
  L’anglicisme, en les seves diferents formes i graus d’adaptació al castellà, s’utilitza per a diversos fins i compta amb diferents valors expressius en la designació de conceptes relatius al consum i tràfic de drogues il·legals. Partint d’aquesta premissa, aquest treball analitza les funcions que exerceix l’anglicisme a l’argot de la drogoaddicció i els valors axiològics que presenta en una mostra d’anglicismes recollida del Diccionario de la droga (Rodríguez González, 2014). Amb aquesta finalitat, després de recollir els termes anglitzats presents al diccionari, es va procedir a la seva classificació segons diferents paràmetres, concretament l’àrea temàtica, la morfologia i el valor axiològic. L’estudi demostra que l’anglicisme utilitzat en aquest argot, incloent-hi el resultant d’un procés metafòric, no només exerceix una funció referencial, sinó també funcions expressives que defineixen els valors axiològics quasieufemístics i disfemístics dels anglicismes en la comunicació relacionada amb la drogoaddicció.
 • Item
  Open Access
  Towards a morphosyntactic classification of travel influencers hashtags on Instagram
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Mykytka, Iryna
  El present estudi explora el llenguatge utilitzat pels influencers de viatges a Instagram. Més concretament, se centra en la creació dels hashtags des de la perspectiva de la formació de paraules i la fraseologia. L’objectiu d’aquest estudi és doble: 1) identificar i analitzar els hashtags que utilitzen els influencers de viatges a Instagram, i 2) proposar una taxonomia morfosintàctica dels hashtags trobats. Per dur a terme aquest estudi s’ha seguit un enfocament basat en corpus. Les dades es recopilaren d’Instagram, una de les xarxes socials més populars a l’actualitat, que proporciona una mostra autèntica i actualitzada. Com a resultat, es van recopilar 372 hashtags per a aquest estudi, que es classificaren en quatre grans grups: (1) # + paraula, (2) # + frase, (3) # + oració, (4) # + altre.
 • Item
  Open Access
  Universalidad y particularidad del término cromático chino bai ‘blanco’
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Lu, Xiaowei
  Aquest treball pretén, en primer lloc, fer una petita presentació del terme cromàtic bai en la història xinesa per a destacar la importància d’aquest color tant en la cultura com en la llengua del país; en segon lloc, pretén comparar els aspectes lingüístics i culturals entre bai en xinès i blanco en castellà per tal de comprovar que el terme cromàtic bai, respecte al terme blanco en espanyol, presenta trets universals i particulars. Per altra banda, tindrà com a corpus paraules formades amb bai aparegudes en Hong-lou-meng i les seves traduccions a l’espanyol a Sueño de las mansiones rojas amb la finalitat de demostrar l’existència de les diverses connotacions de bai diferents a blanco en castellà, produïdes per raons tradicionals, socials i culturals.
 • Item
  Open Access
  Organizational metadiscourse across lecturing styles in Humanities lectures: uses and distribution
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Bernad-Mechó, Edgar
  Aquest article explora com es realitza el metadiscurs organitzatiu en les classes universitàries i compara el seu ús a través dels estils d’ensenyament (Dudley-Evans, 1994). Per oferir una descripció detallada de l’ús del metadiscurs organitzatiu i la seva distribució, es van seleccionar i analitzar 152 classes universitàries pertanyents a 6 cursos complets d’Humanitats de l’OpenCourseWare de la Universitat de Yale. Per comparar el metadiscurs en els estils d’ensenyament, dos dels cursos van ser impartits per professorat amb estil conversacional, dos amb estil retòric i dos amb estil de lectura, i el metadiscurs es va analitzar seguint la taxonomia d’Ädel (2010). Els resultats mostren un predomini de metadiscurs introductori, revisor i de presentació del tema amb similituds en cada parell de cursos. També s’hi identifica una distribució comuna al començament i al final dels cursos, així com en les introduccions i els segments d’estructuració dins de les classes.
 • Item
  Open Access
  Característiques tonals i espectrals de la parla dirigida a infants en català
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Elvira-García, Wendy; Bargalló Osuna, Georgina
  Aquest estudi preliminar analitza com interactuen els educadors amb els nens de 3-6 anys per caracteritzar la parla dirigida a nens (IDS) en català posant una atenció especial a les característiques fonètiques del to i la intel·ligibilitat. Per tal de fer-ho, comparem les veus de 8 mestres parlant amb un adult i amb nens. Per cada participant i condició, hem anotat en Praat entre 2-6 minuts de conversa i hem extret el to mitjà, la variabilitat (utilitzant la desviació estàndard i el Pitch Dynamism Quotient) i el pendent espectral. Després utilitzem models mixtos generalitzats a R per provar l’efecte de la condició (IDS). Els resultats estan en línia amb els estudis previs per a altres llengües i mostren que l’IDS és més agut (to mitjà més alt), de to més variable (desviació estàndard i PDQ més alts) i més intel·ligible (amb un pendent espectral menys pronunciat i formant de locutor).