Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Dret, Economia i Turisme [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Open Access
  La acción pauliana en el siglo XXI. Análisis de Derecho sustantivo y Derecho internacional privado
  (2019-06) Palau Rubio, Júlia
  La acción pauliana es una acción de rescisión por fraude de acreedores relevante en nuestro ordenamiento jurídico porque se articula como un medio de protección al derecho de crédito del acreedor que se ve perjudicado por un acto fraudulento realizado por su deudor. Dicho acto conlleva una disminución del patrimonio generando una imposibilidad de satisfacer el crédito. En consecuencia, los intereses del acreedor se ven afectados y se le causa un perjuicio que debe ser subsanado mediante el ejercicio de la acción pauliana. La doctrina y jurisprudencia han ido dibujando una regulación completa de esta figura. Sin embargo, el marco normativo es distinto en cada país europeo, hecho que también conlleva una importante labor por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el conflicto de jurisdicciones y de leyes que aparecen cuando existe una relación jurídica objeto del Derecho Internacional Privado, que provoca también el funcionamiento del proceso de calificación.
 • Item
  Open Access
  El deure d'informació en els contractes de prestació de serveis turístics en línia i el seu tractament fiscal
  (2018-05) Llobera Roca, Marta
  La irrupció i ràpid desenvolupament de les tecnologies de la informació i la digitalització han impactat de manera important sobre els models de negoci i l’estructura organitzativa i funcional de les empreses, generant importants reptes amb el sorgiment de nous operadors econòmics, però també oportunitats per grans i petites empreses. El sector econòmic que s’ha vist més afectat és el sector turístic amb les agències de viatge i les noves plataformes digitals. Pel que fa a l’àmbit civil, el deure d’informació té especial importància per la contractació electrònica, així que a partir d’aquest treball realitzaré un anàlisis sobre les normes que resulten aplicables, depenent de la situació. Pel que fa a l’àmbit fiscal, l’expansió de l’economia digital es caracteritza per la desmaterialització i mobilitat de l’activitat econòmica, plantejant importants reptes per als sistemes tributaris, així doncs realitzaré un anàlisis sobre l’adaptació dels tributs a aquesta nova era digital.
 • Item
  Open Access
  Dictamen civil i fiscal d'un divorci
  (2018-05) Massons Ribas, Anna
  En el present treball s’analitzen les institucions familiars i patrimonials que intervenen en supòsits de crisi matrimonial, des del punt de vista civil i fiscal. S’ha redactat en format Dictamen, on s’exposa un supòsit familiar de ruptura matrimonial el més real possible. Les dades fàctiques no són reals, però el tractament civil i fiscal de les institucions ha estat rigorós amb el suport de la legislació catalana i espanyola pertinent. L’objectiu era assessorar la client per tal d’optimitzar les atribucions patrimonials derivades de la ruptura matrimonial. Amb aquesta finalitat, calia determinar quines atribucions en concepte de compensació econòmica per raó de treball i en concepte de pensió econòmica li resultaven econòmicament més beneficioses, com també, analitzar fiscalment la tributació de la pensió d’aliments dels fills i l’habitatge habitual en l’IPRF. Per fer-ho ha estat utilitzat el programa Renda Web, amb la finalitat de determinar els resultats de la declaració de la renda i extreure conclusions numèriques que ajudin a respondre a les qüestions plantejades per la client.