Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 106
 • Item
  Open Access
  Prevalença de Neospora caninum en gossos dels districtes de Kasese, Kabale i Kisoro, Uganda
  (2023) Bitrià Molero, Alba
  Neospora caninum (N. caninum) és un protozou descrit per primer cop en 1984, els seus hostes definitius són de la família Canidae i les espècies descrites actualment han estat gossos domèstics (Canis familiaris), coiots (Canis latrans), llops grisos (Canis lupus lupus), i dingos (Canis lupus dingo), sent el més important el gos. Com a hostes intermediaris es troben alguns remugants, entre altres espècies, sent els bovins els més estudiats. En el cicle vital d’aquest protozou s’hi poden distingir dues vies de transmissió, la vertical i l’horitzontal, l’última ocorre entre els hostes definitius, on s’hi observa una reproducció sexual de N. caninum, i els intermediaris on succeeix una reproducció asexual. Clínicament, es caracteritza per causar una simptomatologia neurològica en els gossos, i avortaments en els bovins. L’objectiu d’aquest estudi cerca determinar la seroprevalença enfront de N. caninum en el sèrum de gossos (C. familiaris) dels districtes de Kasese, Kabale i Kisoro, situats a l’oest d’Uganda, així com identificar possibles diferències en la seroprevalença entre els districtes estudiats, el sexe i l’edat. Mitjançant la tècnica serològica IFI (immunofluorescència indirecta), s’han analitzat en total 170 mostres de sèrum de gossos procedents dels 3 districtes obtingudes durant el juliol del 2022. L’estudi ha confirmat la presència d’anticossos davant de N. caninum en la població de gossos analitzada, els resultats obtinguts han estat una seroprevalença general de 15,29 %, i en el cas dels districtes: un 17,50 % en Kasese, un 15,83 % en Kisoro i un 14,29 % en Kabale. Tanmateix, no s’han trobat associacions entre la seroprevalença i les variables districte, sexe o edat dels gossos.
 • Item
  Open Access
  Los coronavirus humanos principales en Mustela Putorius Furo. Revisión bibliogràfica del SARS-COV-1, MERS Y SARS-COV-2 en los hurones
  (2023) Boncompte Solé, Francesc Xavier
  El presente trabajo de final de grado se centra en una revisión bibliográfica detallada sobre el papel de los hurones en la investigación de los coronavirus SARS-CoV-1, MERS y SARS-CoV-2. Se ha recurrido a bases de datos académicas y científicas, como ScienceDirect, Elsevier y PubMed, con un enfoque en literatura publicada entre los años 2000 y 2023. Los hurones se presentan como un modelo animal de gran valor debido a sus similitudes fisiológicas con los seres humanos, especialmente en lo que respecta a la función del sistema respiratorio y la interacción con el receptor ACE2. Aunque estos animales replican de forma eficaz la patogenia y transmisión de los citados virus, presentan ciertas limitaciones, en particular en estudios relacionados con el MERS. Este trabajo ponde manifiesto la importancia por el nuevo enfoque de "One Health" e insta a la inclusión de diversos modelos animales para un entendimiento más completo de las enfermedades zoonóticas emergentes. Asimismo, subraya la importancia de una vigilancia interdisciplinaria en el manejo de estas enfermedades.
 • Item
  Open Access
  Revisió bibliogràfica de les causes i conseqüències de la retenció de placenta en boví lleter
  (2023) Bonet i Rigau , Mar
  Aquesta revisió bibliogràfica té com a objectiu analitzar en profunditat les causes i conseqüències de la retenció de placenta en bestiar boví de llet. La retenció de placenta és un trastorn comú però significatiu que afecta les vaques lleteres en el període postpart. Aquesta afectació es caracteritza per la incapacitat de la vaca per expulsar la placenta dins de les 12 a 24 hores posteriors al part. Tot i que la seva incidència varia, la retenció de placenta pot tenir conseqüències greus per a la salut i el rendiment del bestiar boví de llet, així com per a la rendibilitat de les explotacions. Així doncs, es resumeixen conceptes bàsics sobre la placenta bovina i la seva separació normal per comprendre posteriorment els factors de risc que causen aquesta patologia. Posteriorment s'abordaran aspectes nutricionals, metabòlics, hormonals, immunològics i canvis estructurals que contribueixen a l'aparició d'aquesta condició. Pel que fa a les conseqüències, s’examinen els impactes negatius de la retenció de placenta a la salut dels animals, la producció de llet i el rendiment reproductiu de les vaques lleteres. També s’analitzen les pèrdues econòmiques associades a aquesta malaltia. En conclusió, aquest treball proporcionarà una visió completa i actualitzada sobre les causes i conseqüències de la retenció de placenta al bestiar boví de llet. Cal destacar la importància d'una gestió adequada durant el període peripart, incloent-hi pràctiques nutricionals, estratègies de maneig i mesures preventives, per minimitzar els riscos associats a aquesta condició i millorar la salut i el rendiment del bestiar lleter.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi productiu i econòmic d'una explotació de boví de carn en exteniu i ecològic a la Vall Fosca i plantejament de propostes de millora
  (2023) Font i Codinachs , Violeta
  Casa Mestrepere de Pobellà és una explotació ramadera familiar que es dedica a la cria de boví de carn de la raça Bruna dels Pirineus en sistema ecològic i maneig extensiu. És una explotació de cicle tancat, és a dir, cria els vedells, els engreixa, els sacrifica, els elabora i els comercialitza. Aquest treball es divideix en dues parts, una primera en la qual es descriu detalladament l’explotació, s’analitza tècnicament i econòmicament cadascuna de les etapes de producció i es calcula la rendibilitat de vendre el vedell de pastura i el vedell engreixat. Es conclou que la viabilitat actual, tot i realitzar tot el cicle de producció, depèn dels ajuts de la Unió Europea. A més a més, les variacions de preu de les matèries primeres afecten notablement als resultats econòmics de l’explotació. En la segona part, es proposen millores per tal de fer l’explotació més rendible econòmicament, optimitzant els costos i modificant els aspectes productius que presenten marge de millora. Es proposen millores per tal d’augmentar la productivitat conservant el cens del ramat i optimitzant els recursos existents.
 • Item
  Open Access
  Efecte de la freqüencia d'administració del pinso i del sistema d'allotjament sobre els resultats productius de truges i garrins en lactació
  (2023-02) Pijuan Potrony, Albert
  En el present estudi es va plantejar la hipòtesi de que la freqüència d’administració del pinso i el sistema d’allotjament a maternitat presenten un marcat efecte sobre el consum de pinso durant la lactació i, en conseqüència, sobre la condició corporal (CC) de la truja i el guany de pes de la garrinada des del naixement al deslletament durant l’estiu. És per definició un treball experimental que pretén determinar quin número de tomes de pinso al dia i quin sistema d’allotjament a maternitat comporta uns millors resultats productius de les truges lactants i la seva garrinada. Per una banda, es va analitzar com afecta el fet d’administrar 3 o 5 tomes de pinso al dia en truges lactants sobre el consum, la condició corporal (CC), l’interval deslletament-cobrició (IDC) i, també, sobre l’evolució de pes de la garrinada des del naixement al deslletament. Per altra banda, es va analitzar els efectes de tenir les truges engabiades o allotjades en un sistema de paridera lliure sobre els mateixos paràmetres. A més a més, també es va decidir analitzar l’efecte del cicle reproductiu de les truges sobre els paràmetres descrits anteriorment. La hipòtesi plantejada inicialment afirmava que les truges alimentades amb 5 tomes/dia i les allotjades en un sistema de paridera lliure presentarien un major consum de pinso a la lactació, una menor pèrdua de CC, un menor IDC i uns millors resultats productius de la garrinada. Es van utilitzar 88 truges híbrides F1 procedents d’un creuament de genètica materna Landrace (♀) x Large-White (♂), inseminades amb semen Duroc DanBred. Les truges es van dividir a l’atzar, en quatre tractaments diferents, seguint un disseny 2x2 factorial, on es va analitzar l’efecte del número de tomes de pinso al dia (3 vs. 5) i del sistema d’allotjament a maternitat (lliure vs. gàbia). Es va realitzar un control exhaustiu del sistema d’alimentació i del sistema de subministrament d’aigua de les truges lactants, el qual va evitar la presència de rebuig d’aliment per part d’aquestes. El consum total de pinso durant la lactació va diferir segons el número de tomes diàries administrades, essent superior en les truges alimentades amb 3 tomes al dia. En canvi, el sistema d’allotjament a maternitat no va influir en el consum total de pinso. La freqüència d’administració del pinso durant la lactació no va afectar a la CC de les truges i, en conseqüència, tampoc a l’IDC d’aquestes. En canvi, aquests dos paràmetres sí que es van veure afectats pel sistema d’allotjament a maternitat. Les truges allotjades en paridera lliure van presentar una major pèrdua d’espessor de greix dorsal i, en conseqüència, un major IDC respecte a les truges engabiades. El pes de la garrinada al deslletament no es va veure afectat pel número de tomes de pinso diàries ni tampoc pel sistema d’allotjament a maternitat.