Repositori Digital d'Agricultura de Precisió (Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió)

Permanent URI for this collection

L’Agricultura de Precisió és una estratègia de maneig que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada per tal de millorar l’eficiència d’ús dels recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola (www.ispag.org/about/definition). L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició dels agricultors/es i personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya. [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 47
 • Item
  Open Access
  Leafiness-LiDAR index and NDVI for identification of temporal patterns in super-intensive almond orchards as response to different management strategies
  (Elsevier, 2024-07-13) Sandonís-Pozo, Leire; Oger, Baptiste; Tisseyre, Bruno; Llorens Calveras, Jordi ; Escolà i Agustí, Alexandre; Pascual Roca, Miquel ; Martínez-Casasnovas, José Antonio
  The use of super-intensive orchards is a growing trend in fruit production. The present study aims to improve management of these cropping systems by focusing on how agronomic decisions impact orchard dynamics in the short to medium term and by providing a decision-support approach based on stable temporal patterns from previous seasons. A multitemporal study using remote sensing and LiDAR was conducted in a commercial almond orchard over four growing seasons (2019-2022) to determine the optimal timing of image acquisition for variable pre-harvest treatments. A model-based clustering (mclust) was applied to optimal Sentinel-2 NDVI maps and apparent soil electrical conductivity (ECa) data, interpolated to the pixel centroids of Sentinel-2 image grids, to delineate potential management zones (PMZs). The leafiness-LiDAR index (LLI), a leaf area index (LAI) estimator, was obtained as ground truth after summer pruning and before harvesting, showing a significant influence of fertigation and pruning on the LAI, with summer pruning particularly influencing orchard dynamics. The optimal time for NDVI mapping was found to be two months after summer pruning in productive years and two weeks after in unproductive years. The delineated PMZs were consistent across seasons and corresponded to significant LAI differences. This method could contribute to improving resource management and sustainability in super-intensive commercial orchards.
 • Item
  Open Access
  Càmeres de profunditat RGB-D
  (2023) Gené Mola, Jordi; Gregorio López, Eduard; Llorens Calveras, Jordi; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Les càmeres de profunditat són sensors que permeten adquirir imatges on, per cada píxel, es mesura la distància entre la càmera i els objectes (blancs) fotografiats, permetent la generació d’imatges 3D (tres dimensions) en format de núvol de punts. Algunes càmeres de profunditat també proporcionen dades de color. Els dispositius que proporcionen simultàniament una imatge de color i una imatge de profunditat també són anomenats càmeres o sensors RGB-D, on RGB es refereix a la imatge de color (acrònim pels canals de cada color, de “Red, Green and Blue” en anglès) i D es refereix a la imatge de profunditat (“depth” en anglès) que en català es podria anomenar distància.
 • Item
  Open Access
  Posicionament i navegació: sistemes satel·litaris de navegació global
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Tal com s’ha dit en altres documents d’aquest repositori, en Agricultura de Precisió (AP) és important saber on som. Les dades de posició es poden fer servir amb diverses finalitats (Figura 1). Bàsicament, saber on som ens permet enregistrar les dades de localització o georeferenciació de persones, equips, mostres o actuacions. Saber on som també permet anar a un altre lloc, altrament dit navegar. Sí, sí, es pot navegar pel mar però també per terra ferma i, fins i tot, per l’aire! En AP els dispositius utilitzats per saber on som són els receptors dels Sistemes Satel·litaris de Navegació Global (SSNG), en anglès anomenats Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Així, un receptor SSNG permet determinar les coordenades de les extraccions de mostres de sòl o bé permet georeferenciar les dades d’un sensors o d’un equip (documentació de dades). També permet saber en quin punt del camp són els equips quan treballen i ajustar l’operació al lloc on són (control d’equips). Finalment, pel que fa a la navegació, els receptors SSNG permeten fer el guiatge d’equips i gestionar flotes senceres.
 • Item
  Open Access
  Rendibilitat de l’Agricultura de Precisió
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  En agricultura convencional, les actuacions uniformes al camp i l’aplicació de recursos amb dosis úniques comporten costos uniformes per unitat de superfície tant de la maquinària com dels productes emprats. Des del moment en que el coneixement i la tecnologia permeten actuacions variables en Agricultura de Precisió, els costos derivats per hectàrea també esdevindran variables. No és el mateix aplicar 50 kg/ha de fertilitzant que 150 kg/ha. No és el mateix fer servir 250 L/ha de volum d’aplicació unitari en la distribució d’un producte fitosanitari que aplicar 500 L/ha. No és el mateix sembrar 85.000 llavors de panís per hectàrea que 100.000. A més, el fet de distribuir quantitats diferents de recursos per hectàrea també modifica les capacitats de treball dels equips i els seus rendiments i eficiències.
 • Item
  Open Access
  Tècniques i tecnologies utilitzades en Agricultura de Precisió
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Donat que l’Agricultura de Precisió (AP) és una estratègia molt àmplia i transversal, les tècniques i tecnologies que hi participen són moltes i diverses. L’AP té fama d’utilitzar molt tecnologia digital i això la fa massa cara per a determinats sistemes de cultiu. Aquesta fama és força merescuda, tanmateix, a la definició d’AP de la International Society of Precision Agriculture la tecnologia no apareix esmentada per enlloc. Per tant, quan parla de recollir, processar i analitzar dades i dur a la pràctica les decisions preses, això es pot fer amb l’ajut de tecnologia digital o sense. És evident que la tecnologia facilita tots aquests processos però això no és un impediment en sistemes amb parecel·les petites o en el que es disposi d’alternatives com, per exemple, mà d’obra a un cost raonable. Per exemple, és possible prendre dades de l’estat del cultiu o de l’afectació de determinades plagues o malalties a partir d’observacions visuals i aquestes es poden georeferenciar en mapes impresos amb una quadrícula raonable. Una vegada preses les decisions de maneig en forma de mapes de prescripció (d’aplicació de fertilitzant o productes fitosanitaris, o de sembra, reg o altres), aquestes es podrien portar a la pràctica amb equips convencionals sempre que les variacions de les dosis a aplicar tinguessin uns patrons espacials fàcils d’executar. En la terminologia anglòfona, aquest tipus d’AP s’anomena Soft Precision Agriculture, que es podria traduir per AP suau.