Repositori Digital d'Agricultura de Precisió (Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió)

Permanent URI for this collection

L’Agricultura de Precisió és una estratègia de maneig que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada per tal de millorar l’eficiència d’ús dels recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola (www.ispag.org/about/definition). L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició dels agricultors/es i personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya. [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 46
 • Item
  Open Access
  Càmeres de profunditat RGB-D
  (2023) Gené Mola, Jordi; Gregorio López, Eduard; Llorens Calveras, Jordi; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Les càmeres de profunditat són sensors que permeten adquirir imatges on, per cada píxel, es mesura la distància entre la càmera i els objectes (blancs) fotografiats, permetent la generació d’imatges 3D (tres dimensions) en format de núvol de punts. Algunes càmeres de profunditat també proporcionen dades de color. Els dispositius que proporcionen simultàniament una imatge de color i una imatge de profunditat també són anomenats càmeres o sensors RGB-D, on RGB es refereix a la imatge de color (acrònim pels canals de cada color, de “Red, Green and Blue” en anglès) i D es refereix a la imatge de profunditat (“depth” en anglès) que en català es podria anomenar distància.
 • Item
  Open Access
  Posicionament i navegació: sistemes satel·litaris de navegació global
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Tal com s’ha dit en altres documents d’aquest repositori, en Agricultura de Precisió (AP) és important saber on som. Les dades de posició es poden fer servir amb diverses finalitats (Figura 1). Bàsicament, saber on som ens permet enregistrar les dades de localització o georeferenciació de persones, equips, mostres o actuacions. Saber on som també permet anar a un altre lloc, altrament dit navegar. Sí, sí, es pot navegar pel mar però també per terra ferma i, fins i tot, per l’aire! En AP els dispositius utilitzats per saber on som són els receptors dels Sistemes Satel·litaris de Navegació Global (SSNG), en anglès anomenats Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Així, un receptor SSNG permet determinar les coordenades de les extraccions de mostres de sòl o bé permet georeferenciar les dades d’un sensors o d’un equip (documentació de dades). També permet saber en quin punt del camp són els equips quan treballen i ajustar l’operació al lloc on són (control d’equips). Finalment, pel que fa a la navegació, els receptors SSNG permeten fer el guiatge d’equips i gestionar flotes senceres.
 • Item
  Open Access
  Rendibilitat de l’Agricultura de Precisió
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  En agricultura convencional, les actuacions uniformes al camp i l’aplicació de recursos amb dosis úniques comporten costos uniformes per unitat de superfície tant de la maquinària com dels productes emprats. Des del moment en que el coneixement i la tecnologia permeten actuacions variables en Agricultura de Precisió, els costos derivats per hectàrea també esdevindran variables. No és el mateix aplicar 50 kg/ha de fertilitzant que 150 kg/ha. No és el mateix fer servir 250 L/ha de volum d’aplicació unitari en la distribució d’un producte fitosanitari que aplicar 500 L/ha. No és el mateix sembrar 85.000 llavors de panís per hectàrea que 100.000. A més, el fet de distribuir quantitats diferents de recursos per hectàrea també modifica les capacitats de treball dels equips i els seus rendiments i eficiències.
 • Item
  Open Access
  Tècniques i tecnologies utilitzades en Agricultura de Precisió
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Donat que l’Agricultura de Precisió (AP) és una estratègia molt àmplia i transversal, les tècniques i tecnologies que hi participen són moltes i diverses. L’AP té fama d’utilitzar molt tecnologia digital i això la fa massa cara per a determinats sistemes de cultiu. Aquesta fama és força merescuda, tanmateix, a la definició d’AP de la International Society of Precision Agriculture la tecnologia no apareix esmentada per enlloc. Per tant, quan parla de recollir, processar i analitzar dades i dur a la pràctica les decisions preses, això es pot fer amb l’ajut de tecnologia digital o sense. És evident que la tecnologia facilita tots aquests processos però això no és un impediment en sistemes amb parecel·les petites o en el que es disposi d’alternatives com, per exemple, mà d’obra a un cost raonable. Per exemple, és possible prendre dades de l’estat del cultiu o de l’afectació de determinades plagues o malalties a partir d’observacions visuals i aquestes es poden georeferenciar en mapes impresos amb una quadrícula raonable. Una vegada preses les decisions de maneig en forma de mapes de prescripció (d’aplicació de fertilitzant o productes fitosanitaris, o de sembra, reg o altres), aquestes es podrien portar a la pràctica amb equips convencionals sempre que les variacions de les dosis a aplicar tinguessin uns patrons espacials fàcils d’executar. En la terminologia anglòfona, aquest tipus d’AP s’anomena Soft Precision Agriculture, que es podria traduir per AP suau.
 • Item
  Open Access
  Metodologies de l’Agricultura de Precisió
  (2022) Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla
  Les diferents operacions de maneig basades en l’Agricultura de Precisió (AP) es poden dur a terme seguint tres metodologies diferents: a) Agricultura de Precisió basada en mapes b) Agricultura de Precisió en temps real c) Fusió de les dos anteriors En tots els casos, les operacions han de seguir les 4 etapes del cicle de l’AP. La diferència entre elles rau en quins són els resultats de cada etapa i, principalment, el temps que es tarda en completar tot el cicle. A continuació es descriuen cadascuna de les metodologies i les seves característiques.