Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Open Access
  Estudi tècnic: Disseny d’una explotació de vaques de carn en pastura a La Nou de Berguedà
  (2024) Sorribas Castaño, Arnau
  El treball descriu un estudi tècnic d’una finca a La Nou de Berguedà. És realitza un sistema de pasturatge extensiu de boví de carn per a l’obtenció de vedells. En una primera part es descriu l’entorn i la finca d’estudi, per tal d’acotar els factors externs de l’estudi. Llavors es plantegen quatre escenaris teòrics per el futur de la finca. En cadascun dels escenaris s’avalua la càrrega ramadera que poden acollir i la seva viabilitat econòmica. Finalment, es fa unes consideracions finals en base a tot el que s’ha vist anteriorment. Els annexes estan formats per: la descripció detallada de les finques que composen l’explotació; l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la granja que es planteja; les fitxes cadastrals; les fitxes SIGPAC; i els plànols necessaris per entendre l’estudi.
 • Item
  Open Access
  Propuesta de ordenación paisajística y creación de un complejo educativo-deportivo biosaludable en el T.M de Torrefarrera (Lleida)
  (2024) Sorigué Pérez, Josep Maria
  Aquesta proposta de disseny consisteix en la transformació d'un conjunt de parcel·les ubicades al municipi de Torrefarrera. És una proposta d'ordenació paisatgística i creació d'un complex educatiu-esportiu biosaludable, en una superfície de 2,78 ha; el promotor ha estat l’Ajuntament de Torrefarrera. En aquesta proposta es realitzarà el disseny de: - Un camp de futbol amb el nivell freàtic suspès - Una pista de pàdel - Una zona educativa fructícola - Una zona educativa hortícola - Un parc biosaludable - Un aparcament - Una zona de vianants Per això, s'han hagut de dimensionar els seus respectius elements tecnològics com són: - - El sistema de reg - - La xarxa de drenatges - - El sistema d'enllumenat - - Elecció de les espècies vegetals - - Elecció dels paviments També s’ha hagut de valorar i quantificar econòmicament i justificar totes les decisions adoptades durant el transcurs d’aquesta proposta de disseny
 • Item
  Open Access
  Industria de elaboración de cerveza con una producción anual de 100.000 hectolitros ubicada en arroyo de la encomienda (Valladolid)
  (2023) Macias Márquez , Kevin
  Aquest treball consisteix en un avantprojecte d'enginyeria que té com a objectiu el disseny i dimensionat d'una indústria cervesera amb producció anual de 100.000 hectòlitres ubicada al municipi de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). El procés productiu inclourà des de la recepció de les meteries primeres (malta d’ordi, llevat i llúpol) fins a l'obtenció de la cervesa, així com el seu envasat i posterior comercialització. Els principals objectius d'aquest treball són: definir els equips i dimensionar les àrees necessàries per a l'obtenció dels productes, determinar les característiques constructives i elèctriques de la planta industrial, determinar l'impacte que ocasionarà sobre el medi ambient, i per últim, estudiar-ne la viabilitat econòmica-financera.
 • Item
  Open Access
  Strawberry (Fragaria L.) conservation processes in post harvest
  (2023) Daniela da Silva Cabral, Letícia
  The strawberry (Fragaria L.) is a perennial herbaceous plant, which is mostly grown as an annual plant and belongs to the Rosaceae family. It is a plant with great economic potential, with the possibility of being used in feeding, processing, cosmetics, and even pharmaceutical industries. However, it is a very perishable and delicate fruit, with a high respiratory rate and, therefore, a short postharvest life. This fragility demands care from producers during all stages of production, with product conservation methods being an extremely important stage that will reflect on the quality of the fruit. The fruit must be harvested at the ideal time to maintain its organoleptic qualities, handled with care during harvesting to avoid physical damage and wounds that could allow the entry of deteriorating organisms. The packaging used in conservation must be clean and sanitized, and the fruits must be kept in an environment of low temperature and high relative humidity. Among the packaging most used for conservation are plastic boxes with lids and expanded polystyrene trays, and using the most technological and effective conservation techniques is one of the ways to reduce waste in strawberry production and, therefore, the economic losses of the sector.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de paràmetres vegetatius en plantacions intensives d’ametllers mitjançant diferents tècniques de teledetecció
  (2020) Casañas Bosch, Eva
  Des dels inicis de L’agricultura de precisió, aquesta ha tingut més expansió en els cultius extensius, però no tant en fruiters. Així, un dels temes de recerca actual és si és possible obtenir paràmetres estructurals i geomètrics de la vegetació d'una plantació a partir de les imatges multiespectrals. La tecnologia més avançada per a poder obtenir aquests paràmetres és el LiDAR. L'escaneig LiDAR permet obtenir precisió dels paràmetres estructurals i geomètrics de qualsevol cultiu. Entre els principals inconvenients d'aquesta tecnologia és l'elevat cost d'execució i la quantitat de temps que requereix la seva aplicació. En aquest Treball Final de Grau s'ha volgut investigar la correlació dels paràmetres estructurals i geomètrics obtinguts amb el LiDAR amb els índex derivats d’imatges multiespectrals. Els paràmetres calculats, han estat l’amplada màxima, l’alçada, la secció i la porositat en ametllers superintensius. Per a fer-ho, s'han obtingut els paràmetres LiDAR d'un escaneig realitzat a una parcel·la d'ametllers situada en Raimat (Lleida), i s’ha realitzat un vol dron amb una càmera multiespectral, per a poder obtenir les imatges aèries en el mateix període de temps que l'escaneig LiDAR. També s’han obtingut les imatges multiespectrals de les plataformes dels satèl·lits Sentinel-2 i Planet Scope. Els resultats de les comparacions van mostrar que les correlacions entre paràmetres i índexs de vegetació van tenir correlacions màximes del 0,72. Això fa, que de moment, encara segueixi sent necessari realitzar escanejos LiDAR per a poder extreure els paràmetres amb exactitud. També s'ha observat, que és necessària la resolució del dron per a obtenir aquest resultat. Aquest resultat elevat s'ha obtingut mitjançant la normalització dels paràmetres, segons els rang de valors obtinguts, i s'ha obtingut gràcies a realitzar una classificació de la vegetació d’estudi. Finalment, a partir de l’índex de vegetació NDVI calculat a partir de la imatge multiespectral adquirida amb el dron, s’ha dissenyat i pressupostat un servei professional d’aquesta tasca, el qual consisteix en caracteritzar el vigor i estimar l’amplada de la fila de vegetació, la secció i calcular la porositat, ja que aquests són els paràmetres que millor correlació han obtingut en l’estudi.