Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Open Access
  Strawberry (Fragaria L.) conservation processes in post harvest
  (2023) Daniela da Silva Cabral, Letícia
  The strawberry (Fragaria L.) is a perennial herbaceous plant, which is mostly grown as an annual plant and belongs to the Rosaceae family. It is a plant with great economic potential, with the possibility of being used in feeding, processing, cosmetics, and even pharmaceutical industries. However, it is a very perishable and delicate fruit, with a high respiratory rate and, therefore, a short postharvest life. This fragility demands care from producers during all stages of production, with product conservation methods being an extremely important stage that will reflect on the quality of the fruit. The fruit must be harvested at the ideal time to maintain its organoleptic qualities, handled with care during harvesting to avoid physical damage and wounds that could allow the entry of deteriorating organisms. The packaging used in conservation must be clean and sanitized, and the fruits must be kept in an environment of low temperature and high relative humidity. Among the packaging most used for conservation are plastic boxes with lids and expanded polystyrene trays, and using the most technological and effective conservation techniques is one of the ways to reduce waste in strawberry production and, therefore, the economic losses of the sector.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de paràmetres vegetatius en plantacions intensives d’ametllers mitjançant diferents tècniques de teledetecció
  (2020) Casañas Bosch, Eva
  Des dels inicis de L’agricultura de precisió, aquesta ha tingut més expansió en els cultius extensius, però no tant en fruiters. Així, un dels temes de recerca actual és si és possible obtenir paràmetres estructurals i geomètrics de la vegetació d'una plantació a partir de les imatges multiespectrals. La tecnologia més avançada per a poder obtenir aquests paràmetres és el LiDAR. L'escaneig LiDAR permet obtenir precisió dels paràmetres estructurals i geomètrics de qualsevol cultiu. Entre els principals inconvenients d'aquesta tecnologia és l'elevat cost d'execució i la quantitat de temps que requereix la seva aplicació. En aquest Treball Final de Grau s'ha volgut investigar la correlació dels paràmetres estructurals i geomètrics obtinguts amb el LiDAR amb els índex derivats d’imatges multiespectrals. Els paràmetres calculats, han estat l’amplada màxima, l’alçada, la secció i la porositat en ametllers superintensius. Per a fer-ho, s'han obtingut els paràmetres LiDAR d'un escaneig realitzat a una parcel·la d'ametllers situada en Raimat (Lleida), i s’ha realitzat un vol dron amb una càmera multiespectral, per a poder obtenir les imatges aèries en el mateix període de temps que l'escaneig LiDAR. També s’han obtingut les imatges multiespectrals de les plataformes dels satèl·lits Sentinel-2 i Planet Scope. Els resultats de les comparacions van mostrar que les correlacions entre paràmetres i índexs de vegetació van tenir correlacions màximes del 0,72. Això fa, que de moment, encara segueixi sent necessari realitzar escanejos LiDAR per a poder extreure els paràmetres amb exactitud. També s'ha observat, que és necessària la resolució del dron per a obtenir aquest resultat. Aquest resultat elevat s'ha obtingut mitjançant la normalització dels paràmetres, segons els rang de valors obtinguts, i s'ha obtingut gràcies a realitzar una classificació de la vegetació d’estudi. Finalment, a partir de l’índex de vegetació NDVI calculat a partir de la imatge multiespectral adquirida amb el dron, s’ha dissenyat i pressupostat un servei professional d’aquesta tasca, el qual consisteix en caracteritzar el vigor i estimar l’amplada de la fila de vegetació, la secció i calcular la porositat, ja que aquests són els paràmetres que millor correlació han obtingut en l’estudi.
 • Item
  Open Access
  Proyecto de una industria de patatas fritas chips con una producción anual de 1.119 toneladas ubicada en el municipio de Boecillo (Valladolid)
  (2022) Sáinz de la Maza Escolà, Ramon
  Aquest treball consisteix en un projecte d'enginyeria que té com a objectiu el disseny i dimensionat d'una indústria de patates fregides tipus "Chips" amb una producció anual de 1.119 tones ubicada al municipi de Boecillo (Valladolid). El procés productiu inclourà des de la recepció de les patates i ingredients fins a l'obtenció de les patates fregides, així com el seu envasat i posterior comercialització. Els principals objectius d'aquest treball són: definir els equips i dimensionar les àrees necessàries per a l'obtenció dels productes, determinar les característiques constructives i elèctriques de la planta industrial, determinar l'impacte que ocasionarà sobre el medi ambient, i per últim, estudiar-ne la viabilitat econòmica-financera.
 • Item
  Open Access
  Projecte d’una indústria elaboradora de margarina amb una producció de 200.000 kg anuals
  (2022-06) Galofré Cases, Marc
  En el present projecte es pretén dissenyar i projectar una indústria elaboradora de margarines amb una producció anual de 200 tones situada a Cervera, Lleida. Les margarines que s’elaboraran en la planta tindran una composició i característiques diferents de les convencionals, destacant especialment en què producte final estarà lliure d’àcids grassos saturats afegits durant la fabricació i, per tant, aquest producte tindrà un valor nutricional més elevat. La indústria complirà amb la normativa vigent i disposarà de les instal·lacions necessàries per garantir un funcionament òptim de l’exercici industrial, per tal d’obtenir-ne un benefici econòmic. El projecte inclou la memòria, els annexos a la memòria, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost.
 • Item
  Open Access
  Proyecto de una almazara con una producción de aceite de oliva virgen y virgen extra anual de 200 toneladas ubicadas en Torrefarrera (Lleida)
  (2022) Quijada Galán, Sandra
  El present treball consisteix en un projecte tècnic que té com a objectiu dissenyar i construir una nau industrial destinada a un molí d’oli amb una producció anual de 200 tones d'oli d'oliva verge i verge extra situada a Torrefarrera (Lleida).El procés productiu abastarà des de la recepción de les olives finsa l’obtenció de l’oli, axí com el seu envasat.Al llarg del projecte s'han realitzat estudis previs del producte, matèria primera, alternatives tecnològiques i d'enginyeria. A partir d'aquests estudis previs, es va elaborar el disseny en planta, obtenint com a resultat que la superfície del molí d’oli és de 1.044 m². Una vegada elaborat el disseny en planta es va dimensionar la nau industrial mitjançant el programa CYPE versió estudiants,la il·luminació amb el programa DIALUX EVO versió 9.2 y l'electrificació mitjançant el programa CIEBT. A més, es va efectuar l'anàlisi de perills i punts crítics, es van redactar els controls de qualitat i es va dimensionar la instal·lació fotovoltaica. Finalment, a partir de les dades recollides al llarg del projecte es va analitzar la inversió inicial a realitzar, els pagaments i cobraments anuals i es van aplicar una sèrie d'indicadors de rendibilitat amb la finalitat d'avaluar econòmica i financerament el projecte.AbstractThe present work consists of a technical project that aims to design and build an industrial building for an olive mill with an annual production of 200 tons of olive and olive extra oil, located in Torrefarrera (Lleida). The production process will supply from the reception of the olives until the obtaining of the olives, as well as their packaging. Throughout the project, preliminary studies of the product, raw materials, technological and engineering alternatives have been carried out. With previous studies, the plan design was elaborated, obtaining as a result that the surface of the mill is 1,044 m². Once the plant layout was elaborated, the industrial building was dimensioned using the CYPE program student version, the lighting with the DIALUX EVO programversion 9.2, and the electrification using the CIEBT program. In addition, the analysis of critical points and perills was done, the quality controls were written and the photovoltaic installation design.Finally, based on the data collected at the end of the project, the initial investment to be made was analyzed, the annual payments and charges were applied, and a series of performance indicators were applied to the final economic and financial evaluation of the project.