Quaderns pràctics d'empresa familiar. 5 (2017)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  El Protocol Familiar: La solució jurídica per a l’empresa familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017) García Companys, Anna
  Les empreses familiars gaudeixen d’avantatges i tenen punts febles comuns que han estat àmpliament estudiats per la doctrina. Per atendre les diferències de criteri en la presa de decisions que sorgeixen freqüentment entre els membres de la família en moments claus de la vida de l’empresa, s’han creat mecanismes contractuals que protegeixen a l’empresa familiar quan afloren els conflictes. Aquest article pretén analitzar el règim jurídic aplicable a un d’aquests instruments des d’una perspectiva pràctica: el Protocol Familiar. Analitzarem alguns dels pactes més comuns que es donen en la realitat de les famílies empresàries per a què mantinguin la seva vocació de continuïtat i estabilitat, tot i els relleus generacionals.
 • Item
  Open Access
  Comparació del tipus mitjà efectiu de l’impost de societats en empreses familiars i no familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017) Bernié Prades, Martina; Cardil Forradellas, Alba
  El present estudi compara el tipus mitjà efectiu en l’impost sobre societats en empreses familiars i no familiars. Atenent al diferent nivell que presenten les inversions en investigació i desenvolupament, s’analitzen els sectors de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i de l’hostaleria. Es defineix el concepte d’empresa familiar i es contextualitza mitjançant les característiques, avantatges i desavantatges, i es presenta la situació actual d’aquesta tipologia d’empreses a Catalunya i Espanya. La finalitat d’aquest treball, basat en comparar els tipus efectius comptables d’ambdós sectors en empreses familiars i no familiars, és determinar si, indirectament, per motius de dimensió, o de pertinença a grup, les empreses familiars es veuen beneficiades fiscalment en l’impost sobre societats amb un tipus efectiu menor al de la resta d’empreses.
 • Item
  Open Access
  La integració vertical millora la rendibilitat econòmica de les empreses agroalimentàries?
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017) Sopena Canosa, Mireia; Moreno Gené, Jordi
  L’objectiu del treball consisteix en esbrinar si la integració vertical cap enrere, portada a terme en empreses del sector agroalimentari espanyol durant els anys de crisi financera, suposa una estratègia que permeti millorar la rendibilitat econòmica d’un sector caracteritzat per una gran presència d’empreses familiars, a les que aquest tipus d’estratègia també pot interessar per evitar conflictes familiars derivats de la gestió. Amb aquesta finalitat, s’han analitzat un total de 3.955 empreses del sector durant el període 2011-2015, el que inclou una fase avançada de la crisi financera i l’inici de la recuperació econòmica. Les dades utilitzades en l’estudi han estat extretes de la base de dades SABI, i la identificació de les empreses objecte d’estudi s’ha dut a terme mitjançant la classificació d’activitats econòmiques que facilita l’INE. La relació entre les variables incloses en l’estudi ha estat definida mitjançant un model de regressió lineal múltiple estimada per mínims quadrats ordinaris. Els resultats obtinguts descarten que la integració vertical cap enrere generi una millora en la rendibilitat econòmica per al període objecte d’estudi. D’altra banda, variables com l’eficiència en costos, la rotació, la quota de mercat i l’endeutament si condicionen significativament la seva variació.
 • Item
  Open Access
  Influència de la propietat familiar de l’empresa minorista en els resultats i en l’ocupació al llarg de la crisi econòmica
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017) Buenestado Teixidó, Joan
  L’objectiu d’aquest estudi consisteix, en primer lloc, en analitzar si la recent crisi econòmica pot haver tingut un diferent impacte en les empreses familiars i les empreses no familiars del sector minorista espanyol i, en segon lloc, analitzar si les empreses familiars han adoptat un diferent comportament pel que fa a les polítiques de contractació i acomiadament de personal. Per fer-ho, s’ha utilitzat una mostra de 6.629 empreses minoristes presents en la base SABI. La metodologia utilitzada ha consistit en l’anàlisi de sèries temporals, contrastos estadístics per la identificació de diferències significatives entre mostres, i l’estimació d’un model de regressió lineal. Els resultats obtinguts no han mostrat diferències significatives entre empreses familiars i empreses no familiars, ni pel que fa a l’impacte de la crisi ni tampoc pel que fa a les variacions en els nivells d’ocupació.
 • Item
  Open Access
  Ràtios de solvència i rendibilitat en empreses familiars i PIMES
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2017) Gallizo Larraz, José Luis
  Mitjançant l’anàlisi de ràtios s’estudien els conceptes bàsics de solvència i rendibilitat amb particular atenció a les empreses familiars i pimes. El primer entès com liquiditat necessària per atendre les obligacions de pagament als seus venciments, el segon, com a expressió del benefici que queda en relació als capitals invertits. Es veurà que les empreses familiars tenen trets i característiques diferents a la resta d’empreses que es manifesten en l’estil de gestió i en la presa de decisions financeres amb un efecte en l’estructura dels seus balanços. Molts autors afirmen que hi ha diferències econòmicfinanceres entre les empreses familiars (EF) i les empreses no familiars (ENF). Certament, hi ha diferències en la preferència de les seves fonts de finançament, i que aquesta preferència està relacionada amb les finalitats que des de la seva creació tenen unes i altres. En efecte, no és el mateix finançar una empresa amb el capital anònim d’una societat, que fer-ho mitjançant el patrimoni familiar. En un cas i un altre, els compromisos de remuneració al capital-propietat seran diferents.