Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Restricted
  Pla de màrqueting per la captació d’alumnat femení pel curs 2024/25 al campus Igualada, facultat d’enginyeria
  (2024-07) Quintana Morral, Marta
  Resum Al llarg d'aquest projecte de final de grau s'estudiarà el disseny d'un pla de màrqueting per augmentar la presència femenina al Campus d'Igualada, Facultat d'Enginyeria, per al curs 2024/2025. L'estudi se centrarà a captar l'interès de dones joves cap als programes d'enginyeria, amb l'objectiu de convertir-se en el campus nacional amb més presència femenina en aquesta disciplina. Es desenvoluparan diverses accions promocionals, incloent-hi campanyes a les xarxes socials, pòdcasts setmanals, programes de televisió local, i la creació de contingut visual i interactiu. El pla inclou la col·locació d'anuncis en mitjans juvenils, tanques publicitàries i parades de bus, així com la instal·lació d'estands en centres comercials després del curs acadèmic de 2n de batxillerat. També es planificaran xerrades i tallers amb persones famoses, cobrint els costos de viatge i estada, per tal de reforçar la visibilitat i l'atractiu del campus. Es realitzarà un estudi intern i extern del mercat per identificar fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats. Aquestes accions es temporitzaran mitjançant un cronograma d'aplicació, i es construirà un pressupost detallat per a les diferents accions del pla de màrqueting. L'objectiu final és crear un entorn inclusiu i motivador que fomenti la igualtat de gènere i atregui més dones a estudiar enginyeria al Campus d'Igualada. Abstract Throughout this final degree project, the design of a marketing plan will be studied to increase the female presence at the Igualada Campus, Faculty of Engineering, for the 2024/2025 academic year. The study will focus on attracting the interest of young women in engineering programmes, with the goal of becoming the national campus with the highest female presence in this discipline. Various promotional actions will be developed, including social media campaigns, weekly podcasts, local television programmes, and the creation of visual and interactive content. The plan includes placing advertisements in youth media, billboards, and bus stops, as well as setting up stands in shopping centres after the academic year of the second year of high school. Additionally, talks and workshops with famous individuals will be planned, covering travel and accommodation costs, to enhance the visibility and attractiveness of the campus. An internal and external market study will be conducted to identify strengths, weaknesses, threats, and opportunities. These actions will be scheduled through an application timeline, and a detailed budget will be constructed for the different actions of the marketing plan. The ultimate goal is to create an inclusive and motivating environment that promotes gender equality and attracts more women to study engineering at the Igualada Campus.
 • Item
  Open Access
  Implementación de estrategias de automatización y digitalización de tiendas físicas
  (2024-05) Berenguer Rebay, Sol
  El éxito en la gestión de almacenes es esencial para cumplir con las demandas del mercado actual. La adopción de tecnologías innovadoras se ha vuelto indispensable para potenciar el desempeño logístico. Garantizar la correcta ubicación y disponibilidad de productos representa un desafío, pero las nuevas tecnologías emergentes ofrecen soluciones que optimizan procesos, capacitan al personal y mejoran la precisión. Sin embargo, persisten desafíos en la gestión de almacenes, como la falta de coordinación en sistemas de almacenamiento y errores humanos en la preparación de pedidos. Para superar estas dificultades y avanzar hacia sistemas más inteligentes, es crucial explorar nuevas alternativas y adoptar tecnologías innovadoras. Este estudio se centra en la implementación de estrategias interrelacionadas para abordar estos desafíos y maximizar la eficiencia en la gestión de almacenes. Se proponen soluciones como la implementación de sistemas de gestión de inventario automatizado y la utilización de robots móviles autónomos para mejorar la manipulación de cargas. Además, se sugiere el uso de tecnologías de realidad extendida para optimizar los procedimientos de manejo de inventario. En resumen, se tiene como objetivo abordar la utilización de las nuevas tecnologías en los sistemas logísticos y de almacén, aprovechando los avances tecnológicos disponibles para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la competitividad en un mercado cada vez más exigente y globalizado. La automatización y digitalización de almacenes representan una evolución crucial para enfrentar los desafíos. Se proporciona una base conceptual sólida para la implementación de estrategias que optimicen los procesos operativos, mejoren la eficiencia y garanticen una mayor precisión y trazabilidad en toda la cadena de suministro. La adopción de tecnologías avanzadas no solo mejora el desempeño logístico, sino que también posiciona a la empresa para aprovechar nuevas oportunidades y mantenerse competitiva en un entorno empresarial dinámico.
 • Item
  Open Access
  Prototip d'una estació de control d'un cultiu hidropònic per IoT
  (2023-07) Itchart Roig, Enric
  La present memòria descriu el procés de disseny d’un sistema de cultiu hidropònic amb control electrònic d’IoT, s’inclou l’elecció i justificació dels diferents materials i components. El principal propòsit és crear un prototip funcional d’un sistema de control de l’entorn ambiental i físic-químic que afecta un cultiu hidropònic. S’ha buscat que el seu ús sigui integrable tant en aplicacions de l’àmbit de la indústria agrícola, així com de l’entorn urbà o de l’habitatge unifamiliar. Dins del rang dels diferents tipus de cultiu hidropònic s’ha escollit el NFT ( “Nutrient Film Technique” ) pels seus avantatges en termes de sostenibilitat i baix malbaratament d’aigua. En la memòria s’han definit quines són les necessitats d’un sistema NFT, els valors llindar de l’entorn per la salut d’aquest i quines són les unitats de mesura per més endavant escollir els sensors adients. En la part electrònica s’ha escollit una placa SoC (System On a Chip) capaç de llegir, transformar i enviar informació per una xarxa WiFi® als components així com a l’usuari. La placa és la NodeMCU ESP32 d’alimentació 5V DC, on s’hi connecten un total de 5 sensors i 2 actuadors. En el disseny final s’ha inclòs una caixa estanca per permetre’n un ús a l’exterior. La caixa és un producte comercial no personalitzat que se li han realitzat modificacions per permetre la sortida i entrada de cablejat d’alimentació tant de la placa com les diferents sondes dels sensors. Per l’interior de la caixa s’ha dibuixat un disseny 3D de l’estructura on s’hi fixen tots els components de hardware electrònics per garantir-ne un ordre per un possible manteniment i una millor visió de la distribució general. S’ha fet amb el programari FreeCad i imprès en material PLA. En l’últim apartat es mostra la fase experimental el resultat global del projecte ja en funcionament.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de consum energètic d’un bombo de tractaments de pells
  (2023-07) Citoler Benaiges, Ricard
  Aquest document està enfocat a l'estudi del consum d'energia en la indústria adobera, amb una atenció especial a les etapes del curtit de la pell que involucren l'ús dels bombos. La primera part del treball consisteix en una breu introducció a la indústria de la pell, on s'aborden els aspectes rellevants sobre la maquinària utilitzada en aquest sector. La segona part del treball se centra en la recopilació de dades. Es descriuen detalladament les metodologies i els procediments utilitzats per obtenir les dades rellevants sobre el consum d'energia durant les etapes de curtit de la pell amb l'ús dels bombos. La tercera part del treball es dedica a les proves de recopilació de les dades i a l'anàlisi de les dades recopilades mitjançant un enregistrador trifàsic.
 • Item
  Open Access
  Proposta de millora de la problemàtica d’una empresa de centres de dades modulars prefabricats
  (2023-07) Baño Arana, Néstor
  El treball que es presenta en aquest document busca solucionar un problema relacionat amb les portes dels mòduls d’una empresa dedicada a muntar estructures prefabricades per donar suport a centres de dades. El projecte descrit en aquest document s’ha dut a terme en una empresa real a Catalunya. Degut a que les dades incloses en aquest treball provenen d’un desenvolupament industrial real i, tal i com s’ha acordat amb l’empresa, es respectarà la seva política de privacitat en tot moment i no s’esmentarà en cap moment el nom d’aquesta ni dels seus treballadors o proveïdors. Tota la informació tècnica utilitzada en el marc teòric està extreta de formacions rebudes a l’empresa en anglès i explicades per mi. Degut a la clàusula de confidencialitat de l’empresa, no poden ser referenciades en aquest document. Aquest projecte sorgeix a partir de la notificació d’un problema repetitiu a partir de les dades d’errors de fàbrica: una o varies portes dels mòduls de quatre projectes diferents no tanquen correctament, ratllen el terra al moure’s i/o no poden obrir-se correctament. El punt de partida del treball comença amb una introducció sobre l’empresa, el seu producte i una visió general del problema. Això ajudarà a entendre millor la resta del treball. Seguidament, en el capítol 2 es defineixen els objectius generals i específics a aconseguir amb la realització d’aquest projecte. Per un millor enteniment, en el capítol 3 s’expliquen les metodologies i tècniques que s’han utilitzat en aquest projecte: 5W2H per formular plantejaments de problemes, diagrama d’espina de peix o Ishikawa, i 5WHYs; tot emmarcat dins de la metodologia 8D. D’aquesta manera, en el capítol 4 es descriu el problema amb més profunditat, desglossant les dades inicials del departament de qualitat, completant la descripció del problema amb 5W2H i descrivint les mesures de contenció preses. Posteriorment es procedeix en el capítol 5 a realitzar el brainstorming de les possibles causes del problema i es col·loca en un Ishikawa per investigar-les. Seguidament es realitza en el capítol 6 un 5WHYs de les causes de l’Ishikawa que contribueixen al problema. El treball acaba proposant en el capítol 7accions correctores i de prevenció per evitar que el problema es repeteixi en futurs projectes. Al final queden recollides les conclusions que s’obtenen del treball realitzat.