Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de INEFC Lleida [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Open Access
  Análisis del perfil de fuerza del corredor de montaña élite
  (2020-05-29) Dols Bono, Enric
  El objetivo de este estudio fue obtener el perfil de fuerza del corredor de montaña élite y compararlo con el de otros deportistas de deportes de resistencia. Secundariamente, se analizaron los factores de rendimiento en las carreras por montaña, las diferentes manifestaciones de la fuerza en las carreras por asfalto y por montaña y la afectación en el rendimiento en carrera. Para ello, una muestra de 17 atletas de élite de la Selección Española de Carreras por Montaña de la RFEA, participaron en el estudio para valorar las manifestaciones de la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza a partir del Test de Salto Vertical de Bosco (SJ, CMJ y RJ de 20 segundos). Al comparar los resultados del estudio se observó que los deportistas de resistencia que tienen un perfil de fuerza explosiva más parecido a los corredores de montaña élite son los ciclistas. Mientras que todos los otros deportistas (corredores de asfalto de corta, media y larga distancia; velocistas, saltadores y lanzadores; y deportistas de orientación) tienen perfiles mayores. Los niveles de resistencia a la fuerza que presentan velocistas, saltadores y lanzadores también son mayores que los que presentan los corredores de montaña élite. Estas diferencias en los valores de fuerza explosiva pueden ser debido a la falta del entrenamiento de fuerza explosiva, lo que nos lleva a diseñar una propuesta de entrenamiento pliométrico específico para corredores de montaña.
 • Item
  Open Access
  La gamificación como estrategia de motivación en el área de educación física
  (2020-06-12) Pérez Rico, Laura
  El present estudi té dos objectius principals, el primer és analitzar les diferents dimensions motivacionals que es veuen influïdes per la gamificació i el segon és comparar l'efecte d'aquesta en relació a el gènere dels participants en relació a les diverses dimensions. La unitat gamificada sobre Harry Potter, proposada pel docent de l'assignatura, ha durat quatre setmanes sumant un total de vuit sessions. La mostra és de 24 alumnes (12 nens i 12 nenes) de 2n curs de primària de la Fundació Cor de Maria de Blanes. El mètode que s'ha utilitzat per al primer objectiu és el Mixed Methods el qual combina dades quantitatives amb dades qualitatives a través d'un qüestionari motivacional que han respost els participants i una entrevista realitzada al professor. Pel segon objectiu s'ha realitzat un anàlisi estadístic de les dades comparant els dos grups per gèneres on mitjançant el test de Wilcoxon s'ha determinat si hi ha diferències significatives entre els dos per a cada dimensió. Com a principals resultats obtinguts, la dimensió que ha obtingut més puntuació pels participants ha estat la regulació externa. I hi ha diferències significatives entre els dos grups en totes les dimensions excepte en la regulació externa. A tall de conclusió, la gamificació és una bona estratègia metodològica que motiva i produeix aprenentatges significatius en els alumnes.
 • Item
  Open Access
  Coordinació entre l'àmbit sanitari i la preparació física a partir d'un ICEF (Informe de Camp d'Exercici Físic)
  (2017-06-09) Valentí Amengual, Joan
  La cooperació entre els professionals de l'àmbit de la salut i els d’educació física no ha estat gaire habitual. La meva opinió és que es fa del tot necessària, d’aquí sorgeix aquest Treball final de Grau (TFG) que proposa incrementar la coordinació entre aquests dos àmbits. Amb aquest objectiu presento un Informe de camp d'exercici físic que té com a finalitat el benestar dels pacients participants. Per confeccionar-lo, vaig començar per elaborar un informe a mode de mostra-intuïció. Amb aquest prototip vaig emprendre la primera fase del treball, que pretenia aconseguir la seva validació. Amb aquest objectiu es sol·licità la participació de dos professionals de cada àmbit: de medicina, d’infermeria i d’educació física. Les valuoses aportacions d’aquests col·laboradors em servirien per perfeccionar l’informe. Acabat aquest procés, s’inicià la segona fase que consistia a contestar un qüestionari, per tal que els professionals dels àmbits esmentats valoressin aquesta eina quantitativament. Arran d’aquestes aportacions es procedí a l’anàlisi dels resultats i a fer les modificacions i suggerències que resultaren més rellevants, per enllestir definitivament l’informe de camp d'exercici físic (ICEF). Com he esmentat, aquest ICEF establirà lligams entre els col·lectius de la sanitat i els educadors físics, però beneficiarà sobretot els pacients, que rebran una atenció individualitzada i continuada. Adaptada a cada cas, tenint en compte les seves característiques antropomètriques, físiques, psicològiques i sense deixar de banda, els processos de prevenció, recuperació i/o rehabilitació preescrits.
 • Item
  Open Access
  Prevenció de lesions en escalada: enfocament dels sistemes complexos
  (2018-06-08) Moreno Bautista, David
  L’escalada és un esport que ha viscut un creixement exponencial en les últimes dècades. La creixent popularitat d’aquest esport ha comportat l’aparició de nous rocòdroms i mètodes d’entrenament. A mida que la massa d’escaladors i escaladores que entrenen específicament ha anat creixent, també ho ha fet l’índex de lesions associades a la pràctica, i alguns professionals de l’àmbit han mostrat la seva preocupació per les metodologies d’entrenament que es duen a terme actualment, especialment en les noves generacions ara que l’escalada ha estat inclosa en el programa olímpic. Donada la poca literatura existent sobre models i/o protocols específics de prevenció de lesions en escalada, per al present treball s’ha dut a terme una revisió i crítica dels models de prevenció de lesions esportives en general per tal de transferir els coneixements obtinguts a l’àmbit de l’escalada i, potencialment poder prevenir futures lesions. Revisant la literatura sobre lesions esportives però, s’ha vist que sovint es tracta d’una problemàtica que no millora amb el temps, és més, en ocasions fins i tot empitjora. Segons alguns autors, un enfocament reduccionista de l’organisme en el qual es basen els models multifactorials de prevenció de lesions, pot comportar que es perdi una perspectiva més amplia de la lesió. Si es vol millorar la situació i poder prevenir més lesions en el futur, sembla necessari considerar certs aspectes: ·Els factors de risc personals interactuen amb l’entorn a diferents nivells i escales temporals, de manera que un gest comú podria desembocar en una lesió. ·A través de les propietats i les variacions que es donen en les estructures microscòpiques de l’organisme no es poden explicar els events macroscopics. ·L’estabilitat de l’organisme pot ser alterada no només d’abaix a dalt sinó també de dalt abaix (de nivells social i psicològic a estructures múscul-esquelètiques). Per al present treball s’han dut a terme deu entrevistes a escaladors i escaldores que han patit una lesió relacionada amb l’escalada durant l’últim any i mig, per tal de veure si d’alguna manera els atletes informaven de possibles processos d’auto-percepció i auto-consciència (previs a la lesió) que, amb un enfocament adequat podrien haver suposat un recurs útil per a la prevenció de la lesió. Per últim s’ha volgut veure si un enfocament dels sistemes complexos podia ajudar a donar una explicació més exhaustiva del com i el per què de la lesió, així com també possibles millores per a una futura prevenció. En general s’ha vist com la motivació excessiva ha sigut el factor de risc més comú i, com aquest ha comportat que els atletes duguessin a terme comportaments negligents. El 50% dels participants reconeix haver sentit alguna mena d’avís per part del cos, prèviament a la lesió i, el 100% creu que seria més capaç de prevenir la mateixa lesió (o una molt similar) en el futur.
 • Item
  Open Access
  La orientación como herramienta para incentivar hábitos de vida saludable a partir de las motivaciones del alumnado
  (2018-06-08) Lafontana Cubas, Izarbe
  En el present estudi es realitza una anàlisi d'una intervenció pedagògica d'orientació esportiva amb l'objectiu d'identificar les motivacions dels participants respecte a l'activitat física. El marc teòric s'elabora a partir de la importància de l'activitat física i la salut en escolars amb tendència al sedentarisme mitjançant una programació d'orientació esportiva per a alumnes de l'Associació Nereu de Lleida. Els resultats indiquen que els alumnes es regeixen per la motivació intrínseca en realitzar les activitats i es confirma que a pesar que en alguns moments s'han sentit desmotivats també ha influït que es guiïn per motivacions extrínseques al·legant que aquestes activitats són bones per a la seva salut valorant els aspectes beneficiosos de les mateixes.