Grau en Enginyeria Mecànica

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Mecànica de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 106
 • Item
  Open Access
  Projecte de xarxa elèctrica per al subministrament elèctric d'una estació de bombeig
  (2024-02) Mur Satorres, Pablo
  Per a la realització del projecte, s'ha escollit una parcelꞏla a la província de Lleida, en una zona rural amb una altitud inferior a 500 metres, on cal un subministrament elèctric, a causa de la instalꞏlació d'una nova estació de bombeig. En aquest treball final de grau, el projecte s'ha realitzat com si una empresa aliena a l'empresa distribuïdora anés a realitzar els treballs per a l'obtenció de subministrament elèctric, per tant, s'han valorat únicament els treballs d'extensió en què no es comprenen els treballs d'adequació i entroncament perquè aquests treballs només els pot executar la companyia distribuïdora, ja que comporten un perill a l’estar la xarxa existent amb tensió. S'ha escollit que la companyia distribuïdora en aquest treball de final de grau sigui EDistribució Xarxes Digitals S.L.U. A l'hora de realitzar el treball de final de grau i consensuat amb el director que m'ha ajudat a la realització del mateix, s'ha valorat redactar únicament les parts tècniques de disseny i justificació de càlculs de la nova instalꞏlació i no s'hi ha inclòs el plec de condicions, la gestió de residus ni l’estudi de seguretat i salut ja que corresponen més a l’àmbit d’execució de l’obra i la seva redacció no aportaria informació de gran interès.
 • Item
  Open Access
  Projecte per a la instal·lació d’unes plaques fotovoltaiques en una finca rural a Lleida
  (2023-11) Diaz-Tejeiro Valls, Xavier
  Des de fa ja uns anys, l’energia fotovoltaica s’ha posicionat com una de les alternatives renovables més potent a les fonts d’energies convencionals, especialment per consumidors particulars. Això probablement és degut a la facilitat que existeix per generar la teva pròpia energia comparat amb altres sistemes, ja que les plaques ens permeten tenir habitatges que siguin energèticament autosuficients. Avui en dia que el preu de la llum és tan elevat, les conseqüències del canvi climàtic cada vegada més evidents, i que cada vegada veiem més propera la possibilitat de talls de subministrament degut a guerres o falta de recursos, es fa més necessària que mai aquesta aposta per l’energia fotovoltaica. En aquest treball es vol dimensionar i dissenyar una instal·lació fotovoltaica de consum propi en un habitatge a l’horta de Lleida de manera que pugui abastir la demanda d’energia del habitatge on s’instal·la i un pis dels mateixos propietaris on hi viuen 2 persones. En la primera part del treball es farà una introducció i contextualització de les instal·lacions fotovoltaiques en general i del habitatge on es pretén fer la instal·lació. A continuació, s’estudiarà les característiques de la localització, l’orientació de la instal·lació, la radiació solar, característiques del habitatge, etc. Tot seguit, es seguirà amb el disseny de la instal·lació i la part més tècnica del treball. Finalment es farà una anàlisi econòmica i ambiental per veure la viabilitat del projecte.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de millora, disseny i càlcul del sistema d’obertura de sac de vàlvula en màquina d’ensacat ILERSONIC
  (2023-09) Arderiu Esteban, Marc
  L'objectiu d'aquest projecte és la millor de l'eficàcia d’una maquina ensacadora de farines. Concretament, en el magatzem de sacs de la màquina, es tracta d’un disseny de millora en el sistema de preobertura de sacs de vàlvula que substitueixi al model que fa tres anys va ser canviat com a solució del primer model problemàtic.Mitjançant feedback del client i del servei postvenda, s'utilitzarà per analitzar problemàtiques i poder desenvolupar una opció que substitueixi el sistema actual. Es realitzarà un estudi conceptual de diferents alternatives i es seleccionarà l'opció òptima a implementar mecànicament i econòmicament. Es desenvoluparà un disseny i dimensionat de l’opció escollida en l’estudi conceptual. Realitzar una valoració econòmica dels conjunts dissenyats i passar un pressupost al client, en el cas que el client afirmi que es vol implementar la solució proposada, es procedirà a la fabricació, muntatge i posada en marxa dels sistemes.
 • Item
  Open Access
  Estudi de viabilitat energètic i econòmic d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum en un habitatge unifamiliar
  (2023-09) Puértolas Trallero, Josep
  L’objectiu d’aquest estudi és comprovar la viabilitat energètica i econòmica d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en una casa unifamiliar amb la intenció d’analitzar els resultats obtinguts i considerar-los com a punt de partida d’un possible projecte amb una execució real futura.
 • Item
  Open Access
  Intervenció ambiental i energètica en un habitatge existent a l'Horta de Lleida per a un consum energètic quasi nul (NZEB)
  (2023-09) Terés Ros, Gerard
  L’objectiu d’aquest projecte és reflexionar sobre el comportament energètic d’un edifici existent aïllat d’ús habitatge a l’Horta de Lleida que presenta un nivell de protecció patrimonial i d’acord amb la seva condició arquitectònica, com es pot obtenir la qualificació d’edifici de baix consum energètic o quasi nul (NZEB). La metodologia i estructura del projecte es basa en una diagnosi de l’edifici existent a nivell constructiu i ambiental valorant les demandes energètiques i identificant els punts febles en relació al seu comportament energètic i a partir dels resultats obtinguts es defineixen les mesures constructives per reduir les demandes energètiques i assolir la condició de casa de baix consum energètic (NZEB) prenent de referència els criteris Passivhaus. A partir d’una proposta arquitectònica d’habitabilitat s’avaluen diferents opcions constructives i energètiques per poder valorar l’opció més adient. Aquesta tasca s’ha dut a terme a partir de simulacions mitjançant les eines (AutoCad, l’Eina Unificada LIDER-CALENER (HULC), THERM i HelioScope).