Grau en Enginyeria Mecànica

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Mecànica de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 112
 • Item
  Open Access
  Instal·lació d’un sistema de geotèrmia per a un nou habitatge unifamiliar aïllat
  (2024-06) Panabera Moreno, Pol
  Aquest treball de final de grau, tracta sobre el disseny i càlcul d'una instal·lació de geotèrmia per a la climatització d'un habitatge unifamiliar aïllat mitjançant terra radiant i per aigua calenta sanitària, així com d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum aprofitant l'energia solar per alimentar el sistema de climatització. A més, s'ha elaborat un pressupost per l'execució de totes dues instal·lacions. Per tal d'abordar les anteriors idees, he hagut de fer una recerca exhaustiva per informar-me sobre els dos tipus d'instal·lacions i com dissenyar-les i calcular-les adequadament. Amb els coneixements adquirits i utilitzant programes i pàgines web de suport, he anat realitzant cada part del treball amb molta cura intentant aconseguir uns resultats que s'aproximessin el màxim a la realitat.
 • Item
  Open Access
  Diseño de un Reloj Mecánico
  (2024-06) Pomar Carreras, Víctor
  Este Trabajo Final del grado de Ingeniería Mecánica va a tratar de dar un punto de vista general al mundo de la relojería y a su historia, un mundo que por desgracia está desapareciendo, un mundo que mezcla ingeniería y arte, un mundo fascinante e interesante, un mundo al que invito a cualquier apasionado de la mecánica a echar un vistazo. Para entrar en contexto, el trabajo empieza contando la historia de la medición del tiempo, cómo el ser humano se las ingenió para llevar un seguimiento cada vez más preciso del paso del tiempo. Acto seguido se explicará, de forma detallada cuáles son los componentes y el funcionamiento del reloj protagonista de este trabajo, el reloj de péndulo. Se continuará tratando el diseño pieza por pieza de un reloj mecánico de pared. Cuáles son sus componentes principales y cómo funcionan entre sí. A partir de un reloj prestado amablemente por un relojero, se desmonta, se anota y se toma medidas de cada una de las piezas que forma el reloj para poder diseñarlas en 3D con el software CREO. CREO es una herramienta de CAD 3D paramétrico, dedicada al diseño, a la ingeniería y a la fabricación. Supone una ayuda para el desarrollo de un producto, desde su concepción en la fase de diseño hasta los análisis finales. Con todo ello, se ha procedido a la ejecución del trabajo, partiendo de un planteamiento inicial y unos objetivos.
 • Item
  Open Access
  Dimensionament de cambres frigorífiques per a fruita
  (2024-06) Serra Casals, Joel
  L’objectiu principal del treball és el dimensionament d’una instal·lació frigorífica industrial per a la conservació de fruita, ara bé, per arribar en aquest objectiu final s’han de complir moltes altres metes i igual d’importants. En aquest cas la instal·lació frigorífica se simularà en un edifici/magatzem de nova construcció, per tant, es té com a objectiu la ubicació de l’edifici, el dimensionament de la nau industrial juntament amb la seva distribució i amb la grandària de les càmeres frigorífiques. També cal no oblidar l’aïllament necessari i els tancaments adequats. Una vegada tenim la nau industrial de nova construcció dissenyada i ubicada, com a segon objectiu, cal calcular la potència frigorífica necessària per a la instal·lació; això implica al tercer i quart objectius, els quals són la selecció del tipus d’instal·lació de refrigeració i la selecció dels components necessaris per a la instal·lació frigorífica. El cinquè objectiu és l’elecció del refrigerant que estarà condicionat per les normatives europees actuals i l’eficiència d’aquest. A més a més, també es farà un petit estudi dels manteniments necessaris per a la instal·lació, en aquest cas els principals objectius serien en el manteniment del gas refrigerant, dels equips i si és el cas, en els tractaments d’aigua que s’utilitzaria per a la instal·lació de fred. Per últim, també es té previst la realització d’un pressupost orientatiu de la instal·lació amb els components seleccionats amb anterioritat.
 • Item
  Open Access
  Redisseny i construcció del sistema d’accionament hidràulic de la direcció i la suspensió adaptativa per a un vehicle tot terreny a petita escala
  (2024-03) Bernat Cristòfol, Jordi
  L’objectiu que persegueix el present treball de final de grau és, principalment, redissenyar, construir i implementar un sistema de direcció i suspensió oleohidràulica adaptativa, juntament amb les respectives estructures corresponents, per a un vehicle forestal tot terreny a petita escala. Es vol obtenir una versió prototip on es simplificarà el disseny del que es disposa actualment, ja que només es vol estudiar el sistema de suspensió i direcció, sense implementar la transmissió. Per això, cal realitzar un disseny simplificat de les unions presents entre els components, construir el vehicle utilitzant la tècnica de fabricació additiva (impressió en 3 dimensions) juntament amb 6 actuadors hidràulics i el seu circuit corresponent i verificar-ne i validar la funcionalitat d’aquests sistemes. Les simplificacions han de poder reproduir com es mourien les articulacions del vehicle de forma fidel a les dissenyades originalment. S’han de realitzar les comprovacions necessàries per a confirmar que es compleixen els requeriments inicials del vehicle respecte a la suspensió i direcció. Els actuadors hidràulics presents en aquestes suspensió i direcció s’hauran de poder controlar mitjançant un control remot a través d’una emissora, la qual enviarà senyals cap a uns servomotors que s’implementaran en els circuits. Aquesta serà una aproximació als possibles comandaments dels que podria disposar el conductor del vehicle en cas de conduir el tot terreny real. La idea, per a la suspensió i direcció definitives, és utilitzar també una sèrie de sensors, juntament amb el corresponent codi informàtic, que permetran que aquests actuadors es controlin automàticament en cas de variacions en el terreny, anivellant el vehicle quan sigui necessari.
 • Item
  Open Access
  Fibra de Carboni i Trail: Anàlisi de l’eficiència mecànica de les plaques de fibra de carboni en el calçat de Trail Running
  (2024-04) Miret Tomàs, Josep
  La utilització de la tecnologia de placa de fibra de carboni en el calçat de trail running es troba en un estat molt inicial que planteja dubtes sobre els seus avantatges reals en termes d’eficiència mecànica de la petjada. Es tracta d’incerteses subjectes a la naturalesa del moviment de córrer per muntanya: diferents pendents, petjada irregulars i aplicació de forces de magnitud i punt d’aplicació variable al llarg del temps. Contràriament, l’ús de plaques de carboni en calçat de running en asfalt compta amb molt més recorregut en els dissenys actuals gràcies al fet que disposa d’un gran nombre d’estudis i rècords atlètics que corroboren que la seva implementació ofereix grans avantatges en la conservació de l’energia durant les fases d’esmorteïment, recolzament i impuls de la biomecànica del corredor. De fet, la monotonia cinemàtica que protagonitza córrer en terreny asfàltic i sense pendents, facilita molt l’anàlisi i la demostració del seu guany energètic que ofereix al corredor la possibilitat de mantenir ritmes més alts i durant més temps; la clau del rendiment atlètic. Aquest treball, pretén estudiar sistemàticament i des d’un punt de vista mecànic, l’ús de la placa de carboni en terreny muntanyós, caracteritzat pels canvis de pendent i de tipus de superfície, per tal de determinar si aquesta tecnologia proporciona els mateixos avantatges que en el seu ús en terreny pla i superfície constant. Al mateix temps, l’estudi aportarà l’anàlisi diferencial des d’un punt de vista de la mecànica que oferirà una visió diferent dels resultats d’estudis actuals basats en la fisiologia i no en la dinàmica que intervé en el moviment de córrer. L’estudi es realitza per mitjà de potenciòmetres en les característiques pròpies del terreny del trail running, comparant l’ús de sabates amb i sense tecnologia de placa de carboni en la sola i extrapolant els resultats en corbes característiques de guany cinemàtic en funció del pendent mitjançant l’aplicació de mètodes numèrics dels resultats empírics. L’anteriorment descrit permetrà, no només dictaminar la mesura en la que la placa de carboni afecta al rendiment esportiu sinó també els avantatges reals que presenta per cada pendent específic obtenint una relació directa entre l’eficiència real de la placa i la situació dinàmica en la que es troba. Al mateix temps, el treball aportarà la construcció dels models amb fibra de carboni per mitjà de models CAD 3D que, simultàniament, facilitaran l’obtenció de representacions digitals dels elements que componen les sabates de placa de carboni.