Search Results

Now showing 1 - 10 of 143
 • Item
  Open Access
  La insolvència municipal a la segona meitat del segle XIV
  (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999) Sabaté, Flocel
 • Item
  Open Access
  Anàlisi i predicció de l’afectació de la processionària: Catalunya i terme municipal de Terrassa
  (2023-10) Serrat Alemany, Lluc
  The present research work investigates the impact of the Thaumetopoea pityocampa (pine processionary) at a national scale (Catalonia) and at a local scale (Terrassa). The main objectives are to analyze the current impact of the processionary caterpillar and its evolution in the coming years. The used methodology consists in bibliographic research, data processing and conducting interviews with eminent scientists. Based on the analysis of the results, it is concluded that the current treatments used in the study areas are effective in controlling the plague. In addition, an altitudinal shift of the plague is predicted to occur, taking into account the IPCC’s RCP 8.5 climate prediction model. Finally, scientific dissemination of this subject is carried out to inform the public of the importance of controlling the plague.
 • Item
  Open Access
  El catarisme: Una exploració històrica, social i religiosa d'una heretgia medieval
  (2023) Boldú Girona, Arnau
  En aquest Treball de Fi de Grau s'aborden les característiques principals d'una gran heretgia medieval, com és el catarisme, en un marc geogràfic i cronològic concret: les regions occitanes i catalanes, principalment entre els segles XII i XIII. El treball naix amb l'objectiu principal de realitzar una síntesi historiogràfica que ens aproximi al catarisme, tractant diferents qüestions com: el seu origen, el context històric, social i cultural en el qual apareix, la seva expansió i consolidació a través dels territoris estudiats en el treball i la seva repressió, tan intel·lectual com violenta, per part del poder secular i eclesiàstic. A més, es fa un repàs dels seus dogmes i de l'organització social que mantenien i defensaven. Alhora, el treball busca fer una revisió sobre la historiografia del tema des d'un punt de vista crític i científic que permeti deixar de banda els nombrosos errors i incongruències que presenta.
 • Item
  Open Access
  Panorámica sobre la historiografía del municipio catalán del siglo XVIII
  (Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural Departament d'Història Moderna i Contemporània Universitat Autònoma de Barcelona, 2020) Passola i Tejedor, Antoni
 • Item
  Open Access
  Conflicte toponímic a Catalunya, encara ara. La reforma ortogràfica del català (1913) i els noms dels municipis
  (Universitat de València, 2020) Burgueño, Jesús
  A començaments del segle XX, els noms oficials dels 1.073 municipis catalans tenien un origen lingüístic divers. Al costat de deformacions i castellanitzacions flagrants, la major part dels noms presentaven antigues grafies catalanes. El procés de modernització de la llengua catalana (Normes ortogràfiques de 1913) va dur a una progressiva actualització de les grafies. La Mancomunitat va fer-ne una primera adaptació (1918), però la reforma de la Generalitat i Pompeu Fabra (1933) va ser més ambiciosa. Finalitzada la dictadura, la recuperació de l’autogovern va permetre oficialitzar les grafies catalanes definides en temps de la República. Actualment, l’Estat accepta i empara una sola forma oficial per als topònims de Catalunya. Darrerament, però, algunes pàgines web tornen a emprar les antigues grafies i apliquen fórmules bilingües absurdes.
 • Item
  Open Access
  Una enquesta de la Mancomunitat sobre les comarques naturals (1917)
  (Societat Catalana de Geografia, 2013-12) Burgueño, Jesús
  El gener de 1917, la Mancomunitat de Catalunya adreçà als ajuntaments un qüestionari de caràcter agrari, en el qual també es demanava a quina comarca natural pertanyia el poble. L’enquesta de la Mancomunitat precedeix en 15 anys la que, en temps de la Generalitat republicana, elaborà la Ponència de la divisió territorial, presidida per Pau Vila. Donem compte dels resultats d’aquella primera enquesta, fins ara gairebé desconeguda.
 • Item
  Open Access
  Los estudios de Toponimia en Cataluña
  (De Gruyter, 2010) Terrado Pablo, Javier
 • Item
  Open Access
  Anàlisi històrica dels projectes de cria en captivitat i reintroducció d'espècies de fauna autòctona catalana
  (2022-06) Cardoner Muray, Mar
  La posada en marxa de mesures de conservació de fauna ha esdevingut una necessitat els últims anys a causa del gran nombre d’espècies autòctones que es troben amenaçades. Entre les mesures per mantenir la biodiversitat, es duen a terme projectes de reintroducció. La finalitat d’aquest estudi és: (1) realitzar una valoració objectiva de l’èxit dels projectes de reintroducció realitzats amb espècies concretes de la fauna autòctona mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de variables, (2) determinar en quins dels taxons estudiats ha estat més útil la cria en captivitat, i (3) determinar quin tipus de reintroducció és més efectiva en les espècies aviars de la fauna catalana. En aquest estudi s’han analitzat un total de 14 projectes de conservació. D’aquests, un 21 % han estat un èxit, un 14 % un èxit relatiu, un 7 % un no èxit relatiu i un 57 % un no èxit. De les reintroduccions realitzades en aus, aquelles realitzades a partir d’animals salvatges han estat un 10 % més exitoses i la classe de vertebrat més exitosa en la reintroducció d’animals criats en captivitat han estat les aus amb un 40 % d’èxit. Aquest estudi mostra l’elevat percentatge de projectes avaluats com a no exitosos i la necessitat d’establir unes variables concretes per plantejar futurs projectes.
 • Item
  Open Access
  Evaluation of the dairy cow biotype suited for climate change adaption
  (2022-07) Cabello Borràs, Maria
  El canvi climàtic està afectant cada vegada més la producció agrícola a tot el món, especialment la salut i el benestar dels animals. Cada vegada més, la comunitat global ha començat a reenfocar la producció ramadera cap a estratègies més sostenibles. La selecció de l'animal més adequat per a un sistema de granja en particular pot representar un factor important d'èxit. L'objectiu d'aquest estudi era recopilar informació sobre el biotip d'una granja de vaques lleteres per adaptar-se als impactes del canvi climàtic en dues àrees geogràficament diferents (Irlanda i Catalunya). Es van fer entrevistes presencials i per videotrucada a ramaders lleters Irlandesos i Catalans (n = 18). L'anàlisi temàtica del contingut de l'entrevista va proporcionar evidència d'alguns coneixements bàsics sobre els efectes negatius actuals i futurs del canvi climàtic en la ramaderia lletera i les estratègies sostenibles reals que estan fent els ramaders. Suggerim que la clau de l'èxit és maximitzar l'eficiència de les explotacions, implicant un biotip adequat de vaques lleteres, que millora indirectament l'adaptació del sistema boví lacti a un entorn constantment desafiant i heterogeni.
 • Item
  Open Access
  Redelmes: nous gravàmens sobre els ingressos a les comunitats de la Catalunya del nord-est (c. 1350 - c. 1500)
  (Universitat de Barcelona, 2021-01-27) Reixach Sala, Albert
  Aquest article estudia les exaccions aplicades sobre un ampli ventall d’ingressos que es desenvoluparen a Catalunya a partir de mitjan segle xiv com a alternativa als tradicionals impostos directes sobre el patrimoni i els indirectes sobre el consum i la circulació de productes diversos. Després de revisar el que es coneix sobre aquest recurs fiscal, s’analitza una mostra d’un centenar d’exemples de l’àrea del bisbat de Girona entre aproximadament els anys 1350 i 1500 i que ha estat possible localitzar, sobretot, a través de documentació notarial. Es comenten els punts comuns i les diferències entre els diversos casos, i també la manera de recaptar els gravàmens estipulats. Així mateix, s’insisteix en el fet que el disseny i la implantació d’aquests impostos obren una petita finestra sobre la diversitat d’activitats i fonts d’ingressos registrades en petites viles i en parròquies eminentment rurals.