Search Results

Now showing 1 - 10 of 32800
 • Item
  Open Access
  ‘Estoy en dexys’: formas, funciones y axiología del anglicismo en el argot de la drogadicción
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Crespo-Fernández, Eliecer
  L’anglicisme, en les seves diferents formes i graus d’adaptació al castellà, s’utilitza per a diversos fins i compta amb diferents valors expressius en la designació de conceptes relatius al consum i tràfic de drogues il·legals. Partint d’aquesta premissa, aquest treball analitza les funcions que exerceix l’anglicisme a l’argot de la drogoaddicció i els valors axiològics que presenta en una mostra d’anglicismes recollida del Diccionario de la droga (Rodríguez González, 2014). Amb aquesta finalitat, després de recollir els termes anglitzats presents al diccionari, es va procedir a la seva classificació segons diferents paràmetres, concretament l’àrea temàtica, la morfologia i el valor axiològic. L’estudi demostra que l’anglicisme utilitzat en aquest argot, incloent-hi el resultant d’un procés metafòric, no només exerceix una funció referencial, sinó també funcions expressives que defineixen els valors axiològics quasieufemístics i disfemístics dels anglicismes en la comunicació relacionada amb la drogoaddicció.
 • Item
  Open Access
  Towards a morphosyntactic classification of travel influencers hashtags on Instagram
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Mykytka, Iryna
  El present estudi explora el llenguatge utilitzat pels influencers de viatges a Instagram. Més concretament, se centra en la creació dels hashtags des de la perspectiva de la formació de paraules i la fraseologia. L’objectiu d’aquest estudi és doble: 1) identificar i analitzar els hashtags que utilitzen els influencers de viatges a Instagram, i 2) proposar una taxonomia morfosintàctica dels hashtags trobats. Per dur a terme aquest estudi s’ha seguit un enfocament basat en corpus. Les dades es recopilaren d’Instagram, una de les xarxes socials més populars a l’actualitat, que proporciona una mostra autèntica i actualitzada. Com a resultat, es van recopilar 372 hashtags per a aquest estudi, que es classificaren en quatre grans grups: (1) # + paraula, (2) # + frase, (3) # + oració, (4) # + altre.
 • Item
  Open Access
  Universalidad y particularidad del término cromático chino bai ‘blanco’
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Lu, Xiaowei
  Aquest treball pretén, en primer lloc, fer una petita presentació del terme cromàtic bai en la història xinesa per a destacar la importància d’aquest color tant en la cultura com en la llengua del país; en segon lloc, pretén comparar els aspectes lingüístics i culturals entre bai en xinès i blanco en castellà per tal de comprovar que el terme cromàtic bai, respecte al terme blanco en espanyol, presenta trets universals i particulars. Per altra banda, tindrà com a corpus paraules formades amb bai aparegudes en Hong-lou-meng i les seves traduccions a l’espanyol a Sueño de las mansiones rojas amb la finalitat de demostrar l’existència de les diverses connotacions de bai diferents a blanco en castellà, produïdes per raons tradicionals, socials i culturals.
 • Item
  Open Access
  Organizational metadiscourse across lecturing styles in Humanities lectures: uses and distribution
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Bernad-Mechó, Edgar
  Aquest article explora com es realitza el metadiscurs organitzatiu en les classes universitàries i compara el seu ús a través dels estils d’ensenyament (Dudley-Evans, 1994). Per oferir una descripció detallada de l’ús del metadiscurs organitzatiu i la seva distribució, es van seleccionar i analitzar 152 classes universitàries pertanyents a 6 cursos complets d’Humanitats de l’OpenCourseWare de la Universitat de Yale. Per comparar el metadiscurs en els estils d’ensenyament, dos dels cursos van ser impartits per professorat amb estil conversacional, dos amb estil retòric i dos amb estil de lectura, i el metadiscurs es va analitzar seguint la taxonomia d’Ädel (2010). Els resultats mostren un predomini de metadiscurs introductori, revisor i de presentació del tema amb similituds en cada parell de cursos. També s’hi identifica una distribució comuna al començament i al final dels cursos, així com en les introduccions i els segments d’estructuració dins de les classes.
 • Item
  Open Access
  Característiques tonals i espectrals de la parla dirigida a infants en català
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Elvira-García, Wendy; Bargalló Osuna, Georgina
  Aquest estudi preliminar analitza com interactuen els educadors amb els nens de 3-6 anys per caracteritzar la parla dirigida a nens (IDS) en català posant una atenció especial a les característiques fonètiques del to i la intel·ligibilitat. Per tal de fer-ho, comparem les veus de 8 mestres parlant amb un adult i amb nens. Per cada participant i condició, hem anotat en Praat entre 2-6 minuts de conversa i hem extret el to mitjà, la variabilitat (utilitzant la desviació estàndard i el Pitch Dynamism Quotient) i el pendent espectral. Després utilitzem models mixtos generalitzats a R per provar l’efecte de la condició (IDS). Els resultats estan en línia amb els estudis previs per a altres llengües i mostren que l’IDS és més agut (to mitjà més alt), de to més variable (desviació estàndard i PDQ més alts) i més intel·ligible (amb un pendent espectral menys pronunciat i formant de locutor).
 • Item
  Open Access
  Traineeships abroad as spaces for shaping language teachers’ identity. The case of Englishspeaking teacher trainees in a Spanish context
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Mocanu, Vasilica; Suárez Quevedo, Inelissa
  Aquest article explora l’impacte de les pràctiques a l’estranger sobre les identitats personals i professionals de futures docents d’espanyol que tenen l’anglès com a primera llengua, així com les implicacions de les abans-esmentades pràctiques per a les docents de llengües estrangeres. S’analitzen dades d’un estudi qualitatiu basat en entrevistes semiestructurades amb dues professores d’Irlanda i el Regne Unit que estaven realitzant pràctiques com a assistents de docència en una universitat espanyola. Els resultats mostren una correlació entre les pràctiques a l’estranger i: 1) la reestructuració de les identitats personals i 2) el desenvolupament de les identitats professionals de docents. En relació a les identitats personals, la confrontació amb diferències lingüístiques i culturals incrementa el sentit de pertinença a l’estat-nació, mentre en relació al desenvolupament de les identitats professionals, les pràctiques a l’estranger impacten positivament la disposició d’esdevenir docents.
 • Item
  Open Access
  Narraciones emocionales de aprendientes sinohablantes de español: valencia, activación y categorías gramaticales
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Simón Cabodevilla, Teresa; Martín Leralta, Susana
  L’objectiu del present treball és analitzar les dimensions de valència i activació i les categories gramaticals emprades en les produccions orals de 81 adults sinoparlants aprenents d’espanyol. Amb aquest propòsit, s’han estudiat tres narracions d’experiències personals: una de valència negativa, una altra positiva i una de neutra o sense càrrega emocional. Els resultats han mostrat una freqüència més gran de paraules de valència positiva i d’alta activació fins i tot en les produccions orals de valència negativa. Pel que fa a les categories gramaticals, s’ha observat un predomini de verbs, senyal indicador d’una codificació emocional entesa com a procés interpersonal i social. Els resultats apunten cap a la necessitat d’estudiar l’expressió verbal de les emocions considerant altres elements lingüístics més enllà dels recursos descriptius, a partir d’un estil més qualitatiu que analitze recursos de tipus expressiu i la prosòdia, fonamentals en la comunicació emocional.
 • Item
  Open Access
  Los sustantivos deverbales con sufijación en ‑miento, ‑ción/‑zón, ‑ancia/‑encia/‑ança y -ura en el libro XII del manuscrito Additional 30037 de la British Library
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) de Carballo Fernández, Cristina
  La versió castellana del De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico recollida en el manuscrit Additional 30037 de la British Library reflecteix un nombre molt significatiu i variat d’exemples de formacions en ‑miento. Malgrat que l’ús de substantius deverbals amb sufixació en ‑miento no és desconegut en l’època, l’autor de la traducció sembla demostrar una predilecció especial per aquest model. Amb el propòsit d’aprofundir en el coneixement de l’ús de substantius deverbals d’acció per part de l’encarregat del trasllat, i amb la intenció també de continuar amb l’estela marcada per estudis precedents, aquest treball pretén analitzar els diferents substantius deverbals en ‑miento recollits al llarg del llibre XII de l’esmentat manuscrit, així com la concurrència que s’estableix respecte a d’altres esquemes rivals (substantius deverbatius amb sufixació en ‑ción/‑zón, ‑ancia/‑encia/-ança y ‑ura) amb els quals comparteix finalitat.
 • Item
  Open Access
  El impacto de las emociones positivas en el rendimiento académico: estudio aplicado al ámbito del español lengua extranjera
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Ureña Tormo, Clara
  La importància de les emocions en l’adquisició d’una llengua estrangera és un fet àmpliament constatat. Partint d’ací, este article presenta un estudi que examina el nivell d’intensitat amb què trenta-nou estudiants d’espanyol experimenten determinades emocions abans i després de dos exàmens: un d’oral i un d’escrit. Com a instrument metodològic, s’ha utilitzat una versió adaptada de l’Achievement Emotions Questionnaire i del Cuestionario de experiencias emocionales, en la qual els participants han valorat el nivell d’intensitat associat a dotze emocions. Els resultats mostren que les emocions positives, entre les quals destaquen l’alegria, la tranquil·litat, l’orgull, l’alleujament i la satisfacció, ressalten davant de les negatives, tant abans com després dels dos exàmens. A més, de manera consistent amb estudis previs, s’ha comprovat que les emocions plaents (un nivell alt de tranquil·litat i nivells baixos de frustració, por, vergonya i tristor) es relacionen positivament amb un millor rendiment acadèmic.
 • Item
  Open Access
  La sufijación como recurso estilístico del flamenco: nuevos datos a partir de un corpus oral
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2024) Fernández de Molina Ortés, Elena
  L’objectiu d’aquest treball és comprovar com s’usa la sufixació en el flamenc tant des d’un punt de vista morfològic com semàntic. S’ha elaborat un corpus format per 684 cantes a partir d’una mostra de tres generacions de cantaores. S’ha comprovat que la sufixació és freqüent en aquest gènere musical, i que constitueix un recurs estilístic del cante. Així mateix, s’ha observat que la sufixació té un significat apreciatiu i potestatiu en alguns casos (tal com s’ha observat en estudis anteriors, com al de Bajo Pérez, 2020) i que el seu ús no està associat generalment a variables com l’origen dels cantaores, el gènere o la generació. Realment, es tracta d’un fenomen que està registrat en la cultura musical tradicional i que s’empra com un mètode d’identificació del flamenc.