Caracterización mecánica del abeto (Abies alba Mill.) procedente de la cordillera pirenaica

dc.contributorArriaga Martitegui, Francisco
dc.contributorIglesias Rodríguez, José María
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal
dc.creatorBroto Cartagena, Miguel
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.issued2016-01-27
dc.descriptionEl present document conté el treball de recerca per a la caracterització mecànica de la població d'avet blanc (Abies alba Mill.) procedent del Pirineu en els seus dos vessants, espanyola i francesa. S'ha estudiat de forma independent la població del vessant espanyola, que correspon amb la població d'avet blanc d'Espanya. Inclou l'assignació de classe resistent d'acord amb UNE-EN 338 per a les dues poblacions. L'estudi compta amb una mostra total de 351 peces distribuïdes en cinc seccions: 120x75, 145x70, 150x70, 160x120 i 250x200 mm. S'han mostrejat les dues regions de procedència que contenen més del 90% de la població d'avet. Les provetes procedeixen de les zones amb major densitat de població de l'avet: Irati i Vall d'Aran. Es completa amb provetes de Roncal i Pallars Sobirà, a Espanya, i de Haute Garonne a França. Les provetes es van agrupar en cinc lots, definits per la secció. Es va realitzar un recull de les característiques i singularitats de cada proveta. Les provetes van ser classificades amb els criteris de qualitat de la classe visual MEG continguda en UNE 56544. Es va comprovar que el rendiment de la classificació és bo, l'eficiència alta. Es van assajar totes les provetes d'acord amb UNE-EN 408. Es van calcular els valors característics per a cada lot de la resistència a flexió, el mòdul d'elasticitat longitudinal i la densitat d'acord amb UNE-EN 384. Es van calcular els valors característics de la població espanyola i de la població completa d'acord amb la mateixa norma. Es va realitzar l'assignació de classe resistent d'acord amb UNE-EN 338. A la població espanyola li correspon una classe resistent C20, a la població Pirineus una C22. La diferència de classe resistent es deu exclusivament a l'augment de la mostra (reducció d'incertesa), no a millors propietats de la fusta francesa. No obstant això, la mostra completa és més consistent. L'assignació a la classe resistent va ser determinada en les dues poblacions per la resistència a flexió. El mòdul d'elasticitat longitudinal i la densitat són molt superiors als establerts per a la classe resistent. La classe resistent sense considerar la resistència a flexió és una C30 S'ha estudiat la influència de l'alçada de la secció en la resistència a flexió. Els resultats mostren una influència elevada, més gran que la recollida per UNE-EN 384. El paràmetre de l'efecte de l’altura de la secció alfa és al voltant de 0,37. La influència de l'altura de la secció és més gran en les peces de pitjor qualitat. S'ha estudiat la possibilitat d'ús de lots incomplets i aleatoris. Els lots incomplets poden tenir un ús limitat. Es descarten lots aleatoris.
dc.descriptionEl presente documento contiene el trabajo de investigación para la caracterización mecánica de la población de abeto blanco (Abies alba Mill.) procedente de la cordillera pirenaica en sus dos vertientes, española y francesa. Se ha estudiado de forma independiente la población de la vertiente española, que corresponde con la población de abeto blanco de España. Incluye la asignación de clase resistente de acuerdo con UNE-EN 338 para las dos poblaciones. El estudio cuenta con una muestra total de 351 piezas distribuidas en cinco secciones: 120x75, 145x70, 150x70, 160x120 y 250x200 mm. Se han muestreado las dos regiones de procedencia que contienen más del 90 % de la población de abeto. Las probetas proceden de las zonas con mayor densidad de población del abeto: Irati y Valle de Arán. Se completa con probetas de Roncal y Pallars Sobirà, en España, y de Haute Garonne en Francia. Las probetas se agruparon en cinco lotes, definidos por la sección. Se realizó una recopilación de las características y singularidades de cada probeta. Las probetas fueron clasificadas con los criterios de calidad de la clase visual MEG contenida en UNE 56544. Se comprobó que el rendimiento de la clasificación es bueno, la eficiencia alta. Se ensayaron todas las probetas de acuerdo a UNE-EN 408. Se calcularon los valores característicos para cada lote de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad longitudinal y la densidad de acuerdo a UNE-EN 384. Se calcularon los valores característicos de la población española y de la población completa de acuerdo a la misma norma. Se realizó la asignación de clase resistente de acuerdo con UNE-EN 338. A la población española le corresponde una clase resistente C20, a la población Pirineos una C22. La diferencia de clase resistente se debe exclusivamente al aumento de la muestra (reducción de incertidumbre), no a mejores propiedades de la madera francesa. Sin embargo, la muestra completa es más consistente. La asignación a la clase resistente fue determinada en ambas poblaciones por la resistencia a flexión. El módulo de elasticidad longitudinal y la densidad son bastante superiores a los establecidos para la clase resistente. La clase resistente sin considerar la resistencia a flexión es una C30 Se ha estudiado la influencia de la altura de la sección en la resistencia a flexión. Los resultados muestran una influencia elevada, mayor que la establecida por UNE-EN 384. El parámetro del efecto del tamaño alfa está en torno a 0,37. La influencia de la altura de la sección es mayor en las piezas de peor calidad. Se ha estudiado la posibilidad de uso de lotes incompletos y aleatorios. Los lotes incompletos pueden tener un uso limitado. Se descartan lotes aleatorios.
dc.descriptionThe present document contains the research work covering the mechanical characterization of the Pyrenees population of white fir (Abies alba Mill.) including Spanish and French watersheds. The Spanish side population, which corresponds to the whole population of white fir in Spain, was independently studied. Additionally, the strength class assignment, according to UNE-EN 338, has been included for both populations. The study contains a total sample of 351 pieces of sawn timber divided into five cross sections: 120x75, 145x70, 150x70, 160x120 and 250x200 mm. The two origin regions sampled contain more than 90% of the overall population of fir. The pieces come from areas with the highest fir population density: Irati and Valle de Arán. The sample was completed with pieces from Roncal Valley and Pallars Sobirà in Spain, and from Haute Garonne in France. The specimens were grouped into five samples, defined by section. The visual grading parameters of each single piece were recorded. The specimens were classified according the MEG visual class grading criteria (UNE 56544). The output result shows a high efficiency. All sawn timber pieces were tested according to UNE-EN 408. Characteristic values of the bending strength, the modulus of elasticity, and the density were calculated according to UNEEN 384 for each sample. Characteristic values were calculated from the Spanish population and the entire population according to the same standard. Strength class assignment was carried out according to UNE-EN 338. A C20 strength class was obtained to the Spanish population, and a C22 to the Pyrenees population. The difference in strength class is exclusively due to the increase of the sample (reducing uncertainty), not to different characteristics of French timber. However, the entire sample is more reliable. Assignment to strength class was determined in both populations for bending strength. The modulus of elasticity and density are considerably higher than those for the strength class. The strength class without considering bending strength achieves a C30 strength class. The influence of the height of the cross-section in bending strength was analyzed. The results show a high influence, greater than that established by UNE-EN 384. The parameter of the height effect alfa is around 0.37. The influence of this parameter increases as the timber quality decreases. The possibility of using incomplete and random samples was evaluated. Incomplete samples might be used in several circumstances. Random sampling was discarded.
dc.formatapplication/pdf
dc.format125 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/384933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64291
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAvet
dc.subjectResistència
dc.subjectClassificació
dc.subjectAbeto
dc.subjectClasificación
dc.subjectMadera
dc.subjectEstructural
dc.subjectFir
dc.subjectStrength
dc.subjectGrading
dc.subjectEnginyeria agroforestal
dc.subject620
dc.titleCaracterización mecánica del abeto (Abies alba Mill.) procedente de la cordillera pirenaica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections