Los Recursos Humanos de las Bibliotecas Universitaria. Exigencias, Conflictos y Necesidades de Formación

dc.contributorMolina, Fidel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorMatus Sepúlveda, Gladys
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:08Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:08Z
dc.date.issued2002-03-06
dc.descriptionEn l'educació superior s'han produït grans canvis en les darreres dècades, de manera especial en la seva funció de docència i investigació, i una de les entitats que té un major impacte sobre el resultats globals de les Institucions d'Educació Superior són les biblioteques universitàries, especialment perquè han reprès el seu paper en les funcions d'ensenyament i aprenentatge. Dins d'aquestes, el recursos humans representen un element decisiu en la seva organització. Aquí s'analitzen quines són les exigències de la comunitat universitària per al personal de biblioteca, quins són els conflictes més corrents que es donen i, principalment, les necessitats de formació d'aquests recursos humans per donar una resposta efecient a les exigències del medi. Es descriu el valor educatiu d'aquesta organització i dels seus membres i les competències necessàries per a realitzar les noves funcions que els exigeix l'actual societat de la informació.<br/><br/>Per aquest treball s'han triat una metodología qualitativa amb un disseny basat en dues tècniques: el mètode Delphi, mitjançant el qual s'han consultat 21 experts d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba, Espanya i Perú, entre els que hi havia directors de biblioteques, bibliotecòlegs, docents de Facultats de Bibliotecología, enginyers informàtics i acadèmics, tots ells amb una gran experiència en biblioteques universitàries. Aquesta consulta es va realitzar a través de tres rondes, utilitzant el correu electrònic. L'altra tècnica emprada és una combinació de Grups Triangulars i Grups de Discussió que tingué lloc a la Universitat de Lleida (Espanya), participant en ella personal de biblioteca, docents i alumnes. Entorn als resultats s'extrauen conclusions on es plantegen, entre d'altres punts, la urgència dels canvis en la formació inicial dels bibliotecaris, la necessitat que realitzin post-graus i que les universitats tinguin una política clara d'educació continuada amb pressupostos adequats, establint també l'imperatiu de comptar amb una major integració entre la biblioteca i la universitat en vers objectius comuns. S'aporten a més perspectives de futur proposant noves línies d'investigació en l'àrea, com per exemple, la gestió del coneixement o l'impacte de l'ergonomia. També es fa un esbós de les noves tendències en la formació dels recursos humans.
dc.descriptionLa educación superior ha manifestado grandes cambios en las últimas décadas en su función de docencia e investigación y una de las entidades que tienen un mayor impacto sobre los resultados globales de las Instituciones de Educación Superior, son las bibliotecas universitarias, especialmente porque han retomado su papel en las funciones de enseñanza y aprendizaje. Dentro de ellas, sus recursos humanos representan un elemento decisivo en su organización. Se analizan aquí cuáles son las exigencias de la comunidad universitaria para el personal de biblioteca, cuáles son los conflictos más comunes que se originan y principalmente las necesidades de formación de estos recursos humanos para dar una respuesta eficaz a las exigencias del medio. Se describe el valor educativo de esta organización y de sus miembros y las competencias necesarias para realizar las nuevas funciones que les exige esta sociedad de la información. <br/><br/>Para ésto se ha elegido una metodología cualitativa con un diseño basado en dos técnicas: El método Delphi, por el cual se ha consultado a 21 expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y Perú, entre los cuales se incluyó a directores de bibliotecas, bibliotecólogos docentes de Facultades de Bibliotecología, ingenieros informáticos y académicos, todos ellos con vasta experiencia en bibliotecas universitarias. Se realizó esta consulta por medio de tres rondas utilizando el correo electrónico. La otra técnica empleada es una combinación de Grupos Triangulares y Grupos de Discusión, que se desarrolló en la Universidad de Lleida (España), participando en ella, personal de biblioteca, docentes y alumnos. En torno a los resultados se extraen conclusiones donde se plantean, entre otros puntos, la urgencia de los cambios en la formación inicial de bibliotecarios, la necesidad de que realicen post-grados y de que las universidades posean una política clara de educación continua con los presupuestos adecuados, se establece también el imperativo de contar con una mejor integración entre la biblioteca y la universidad en pos de objetivos comunes. Se aportan además perspectivas de futuro proponiendo nuevas líneas de investigación en el área, como por ejemplo, la gestión del conocimiento o el impacto de la ergonomía. Además se esbozan las nuevas tendencias en la formación de los recursos humanos.
dc.descriptionThe higher education has shown great changes in the last decades on its function of teaching and researhing, and one of the entities which has a greater impact on the general results of the Higher Education Institution, are the academics libraries, specially because they have retaken the functions on the teaching and learning role. Between them, the human resources represents a decisive element in its organization. It has been analyzed in this study which are the requirements form the university community to the library staff, which are the most common conflicts that are originated and mainly the need of training of this human resource in order to provide an eficiency reply to this community. It has been described the education value of this organization and its members and the necessary competencies to achieve the new functions that this network society requires. <br/><br/>For this study a qualitative methodology was elected within a design based on two technics: The Delphi methodology, was consulted 21 experts from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Spain and Peru, between them was included the libraries directors, librarian teachers at the university, computer engineer and academics, all of them with a vast experience in university libraries. The consult was done by the mean of three rounds using the electronic mail. The other technic used was a combination of a triangle group and group of discussion that took place at the University of Lleida (Spain), the participants of this discussion were the library staff, teachers and students. From the result of this investigation conclusions were extracted where could be established, among other points, the urgency of changes in the inital formation of librarians, the need of post-graduation courses and the universities would have a clear policy of continue education with an adequate budget, we also established the imperative to stand by a better integration between the library and the university for common goals. Besides are pointed out contributing future perspectives proposing new lines of research in this field, like for example, the management of knwledge or the impact of the ergonomics. Besides are designed the new tendencies for the formation of the human resources.
dc.descriptionA educação superior têm manifestado grandes mudanças nas últimas décadas em relação a docência e investigação, e uma das entidades que tem maior impacto sobre os resultados globais das Instuições de Educação Superior, foram as bibliotecas universitárias, principalmente porque retomaram seu papel nas funções de ensino e aprendizagem. Dentro delas, seus recursos humanos representam um elemento decisivo em sua organização. Se analisa aqui quais são as exigências da comunidade universitária para o pessoal de biblioteca, quais são os conflitos mais comuns que se originam e principalmente as necessidades de formação destes recursos para dar uma resposta mais efetiva as exigências do meio. Se descreve o valor educativo desta organização e de seus membros e as competências necessárias para realizar as novas funções que exige esta sociedade da informação.<br/>Para isto se elegeu uma metodologia qualitativa que utiliza duas técnicas de recorrida de dados: O método Delphi, atravéz do qual se consultou 21 expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Espanha e Perú, entre os quais se incluiu diretores de biblioteca, engenheiros informáticos e acadêmicos, todos com vasta experiência em biblioteca universitárias. Se realizou esta consulta por meio de três turnos utilizando o correio eletrônico. A outra técnica utilizada é uma combinação de grupos triângulares e grupos de discussão, que se desenvolveu na Universidade de Lleida (Espanha), participando nela, o pessoal de biblioteca, docentes e alunos. Em torno aos resultados se extraem conclusões onde se pleiteam, entre outros pontos, a urgência de mudanças na formação inicial de bibliotecários, a necessidade de que se realizem pós-graduações, e de que as universidades possuam uma política clara de educação contínua com o recurso financeiro adequado, se estabelece também o imperativo de contar com uma melhor integração entre a biblioteca e a universidade em pró de objetivos comuns. Também se segerem perspectivas de futuro que propõem novas linhas de investigação nesta área, como por exemplo, a gestão do conhecimento ou o impacto da ergonomia. Além disso se esboçam as novas tendências na formação de recursos humanos.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierL-574-2006
dc.identifier8468983233
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0220106-101916
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8292
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63796
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectRecursos humans
dc.subjectBiblioteques universitàries
dc.subjectFormació
dc.subjectSociologia
dc.subject02
dc.subject159.9
dc.titleLos Recursos Humanos de las Bibliotecas Universitaria. Exigencias, Conflictos y Necesidades de Formación
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections