Modelización del sistema productivo porcino y evaluación de los parámetros técnicos más significativos

dc.contributorBabot Gaspa, Daniel
dc.contributorPla Aragonés, Lluís Miquel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Animal
dc.creatorFernández Romay, Yulien
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:40Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:40Z
dc.date.issued2013-05-29
dc.descriptionDos models es van usar en aquest estudi. El primer optimitzar la política de reemplaçament i el segon simula una explotació de truges, es van adaptar i van crear per estimar i comparar índexs tècnics i econòmics de granges de reproductores porcines. El primer model optimitza els índexs tècnics i econòmics de les granges a través de l'optimització de la prolificitat com l'índex de major importància en la productivitat numèrica de les truges, el segon model es va dissenyar i ocupació per simular de manera global el rendiment d'una granja. Per a la optimització dels índexs tècnics i econòmics es van estimar les corbes de prolificitat de cinc poblacions pertanyents a cinc orígens genètics diferents i es van obtenir dades de 53 granges, 24 espanyoles, 19 daneses i 10 cubanes, les corbes de prolificitat per ordre de part van ser obtingudes a partir del càlcul dels paràmetres estimats pel model. Els paràmetres són obtinguts del registre dels diferents esdeveniments de les truges i inclou els següents trets: identificació de la granja, identificació de la truja, nombre de parts i nombre de garrins nascuts vius, els resultats de l'optimització dels índexs tècnics i econòmics han posat de manifest un millor rendiment tècnic per les granges procedents de Dinamarca amb un nivell de significació per a (α <0.05), així com demostrar que altes taxes de reposició serien compensades econòmicament per la taxa de garrins deslletats. El model de simulació d'esdeveniments discrets, va ser adaptat per contemplar un maneig per lots i pren en consideració les tasques quotidianes de les granges. La contribució principal del model és la flexibilitat en l'organització de la producció que va des d'una simple granja de truges fins a un grup d'elles, com en realitat es porta a terme a la pràctica. Aquestes característiques permeten que el model determini la diferència respecte a altres enfocaments i compareu diferents estratègies de maneig reproductiu i sistemes de producció d'una manera més realista. Va ser emprat per simular una granja cubana i proposar una estratègia de maneig que millori els resultats productius de la mateixa.     
dc.descriptionDos modelos se usaron en este estudio. El primero optimiza la política de reemplazamiento y el segundo simula una explotación de cerdas, se adaptaron y crearon para estimar y comparar índices técnicos y económicos de granjas de reproductoras porcinas. El primer modelo optimiza los índices técnicos y económicos de las granjas a través de la optimización de la prolificidad como el índice de mayor importancia en la productividad numérica de las cerdas, el segundo modelo se diseñó y empleo para simular de forma global el rendimiento de una granja. Para la optimización de los índices técnicos y económicos se estimaron las curvas de prolificidad de cinco poblaciones pertenecientes a cinco orígenes genéticos diferentes y se obtuvieron datos de 53 granjas, 24 españolas, 19 danesas y 10 cubanas, las curvas de prolificidad por orden de parto fueron obtenidas a partir del cálculo de los parámetros estimados por el modelo. Los parámetros son obtenidos del registro de los diferentes eventos de las cerdas e incluye los siguientes rasgos: identificación de la granja, identificación de la cerda, número de partos y número de lechones nacidos vivos, los resultados de la optimización de los índices técnicos y económicos han puesto de manifiesto un mejor rendimiento técnico para las granjas procedentes de Dinamarca con un nivel de significación para (α<0.05), así como demostraron que altas tasas de reposición serían compensadas económicamente por la tasa de lechones destetados. El modelo de simulación de eventos discretos, fue adaptado para contemplar un manejo por lotes y toma en consideración las tareas cotidianas de las granjas. La contribución principal del modelo es la flexibilidad en la organización de la producción que va desde una simple granja de cerdas hasta un grupo de ellas, como en realidad se lleva a cabo en la práctica. Estas características permiten que el modelo determine la diferencia con respecto a otros enfoques y permita comparar diferentes estrategias de manejo reproductivo y sistemas de producción de una manera más realista. Fue empleado para simular una granja cubana y proponer una estrategia de manejo que mejore los resultados productivos de la misma.
dc.descriptionTwo models were used for this study. The first model optimizes replacement policy and the second model simulates a farms of sows and were adapted and created to estimate and compares technical and economic indices on pig breeding farms. The first model optimizes technical and economic indices of farms through optimization prolificacy as the most important index in the numerical productivity of sows, the second model was designed to simulate and employment globally farm performance.For optimization of the technical and economic indices were estimated curves prolificacy of five populations from five different genetic origins and obtained data from 53 farms, 24 Spanish, 19 Danish and 10 Cuban, prolificacy curves in order of birth were obtained from the calculation of the parameters estimated by the model. The parameters are obtained from the register of the different events of the bristles and includes the following features: farm identification, identification of the sow, parity and number of piglets born alive, the results of the optimization of the technical and economic indices have shown a better technical performance for farms from Denmark with a significance level (α <0.05), and showed that high replacement rates would be compensated financially by the rate of piglets weaned. The model of discrete event simulation, was adapted to contemplate a batch management and takes into account the daily tasks of the farms. The main contribution of the model is the flexibility in the organization of production ranging from simple sow farm to a group of them, as actually is done in practice. These features allow the model to determine the difference from other approaches and allow compare different reproductive management strategies and production systems more realistically. Was used to simulate a Cuban farm and propose a management strategy to improve the productive results of it.
dc.formatapplication/pdf
dc.format157 p.
dc.identifierL.973-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/120476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64061
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGestió porcina
dc.subjectModelació
dc.subjectGestión porcina
dc.subjectModelación
dc.subjectSwine Management
dc.subjectModeling
dc.subjectProducció Animal
dc.subject5
dc.subject636
dc.titleModelización del sistema productivo porcino y evaluación de los parámetros técnicos más significativos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections