Erosió hídrica a la Conca de la Rambla de Puça (Petrer, Alacant). Processos hidrològics i erousius induïts per l'antropització del medi físic mediterrani

dc.contributorVericat Querol, Damià
dc.contributorUniversitat de Lleida, Facultat de Lletres
dc.contributor.authorPérez Jiménez, Oriol
dc.date.accessioned2021-11-13T18:49:41Z
dc.date.available2021-11-13T18:49:41Z
dc.date.issued2021-10
dc.description.abstractL’ancestral activitat antròpica sobre el territori ha creat paisatges rurals que van viure el seu últim període de pressió cap a mitjans segle XX. Des d’aleshores els canvis econòmics i l’èxode rural han propiciat l’abandonament dels espais rurals d’un medi de muntanya mediterrani organitzat en terrasses de conreu. L’alliberament de l’espai agrari ha comportat una vegetació dels conreus. L’ús forestal abasta al 2020 el 75,53% de l’espai de la conca de Puça i les zones sense ús han crescut fins el 12,88%. La coberta de matollar (51,02% al 2021) i bosc (36,35% al 2021) resulten les més eficients per a la protecció del sòl, pel que l’augment de les cobertes nues (4,57% de l’espai al 2021) indica potencials indrets amb processos erosius accelerats. La pèrdua de sòl potencial calculada pel mètode RUSLE ens indica que la conca té una pèrdua de sòl mitjana de 84 Mg ha-1 any-1, encara que la distribució espacial mostra el 34,5% de la superfície sota risc d’erosió baix i el 35,8% sota risc molt alt. Els contrastos es deuen al factor de pendent que varia quantiosament entre les valls conreades (<3º) i les vessant muntanyoses que superen els 60º. L’experiment amb pluja simulada ens permet, sota unes mateixes condicions de topografia (pendent del 3%) calcular la resposta hidrològica i erosiva d’una parcel·la sobre sòl nu i una sobre sol vegetat. Sobre sòl nu la infiltració és del 40,5% (escolament del 59,5%) i la concentració de sediments mitjana és de 40,09 g l-1. Per a la parcel·la sobre sòl vegetat la infiltració és del 79,9% (escolament del 20,1%) i la concentració mitjana de sediments és de 5,3 g l-1. L’experiment confirma el paper protector de la coberta vegetal. A més, es proposen mesures d’actuació per a gestionar l’abandonament dels conreus evitant la desertificació geològica i la degradació ecològica dels sòls.ca_ES
dc.description.abstractLa ancestral actividad antrópica sobre el territorio ha creado paisajes rurales que vivieron su último periodo de presión hacia mediados del siglo XX. Desde entonces, los cambios económicos y el éxodo rural han propiciado el abandono de los espacios rurales de un medio de montaña mediterráneo organizado en terrazas de cultivo. La liberación del espacio agrario comportado una vegetación de los cultivos. El uso forestal llega de Puça y las zonas y las zonas sin uso han crecido hasta el 12,99 %. La cobertera arbustiva (51,02 % en 2021) y de bosque (36,35 % en 2021) resultan las más eficientes para la protección del suelo, por lo que el aumento de las coberteras desnudas (4,57 % del espacio en 2021) indica potenciales lugares con procesos erosivos acelerados. La pérdida del suelo potencial calculada por el método RUSLE nos indica que la cuenca tiene una pérdida de suelo media de 84 Mg ha-1 any-1, aunque la distribución espacial muestra el 34,5 5 de la superficie bajo riesgo de erosión baja i el 35,8 % bajo el riesgo muy alto. Los contrastes se deben al factor de pendiente que varía mucho entre los valles cultivados (<3º) y las vertientes montañosas que superan los 60º. El experimento con lluvia simulada nos permite, bajo unes mismas condiciones de topografía (pendiente del 3 %) calcular la respuesta hidrológica y erosiva de una parcela sobre suelo desnudo y una sobre suelo vegetada. Sobre un suelo desnudo la infiltración es del 40,5 % ( escorrentía del 59,5 %) y la concentración de sedimentos media es de 40,09 g l-1. Para la parcela sobre suelo vegetado la infiltración es del 79,9 % ( escorrentía del 20,1 %) y la concentración media de sedimentos es de 5,3 g l-1. El experimento confirma el papel protector de la cubierta vegetal. Además, se proponen medidas de actuación para gestionar el abandono de los cultivos evitando la desertificación geológica y la degradación ecológica de los suelos.ca_ES
dc.description.abstractThe ancestral anthropic activity on the territory has created rural landscapes that lived their last period of pressure towards the middle of the 20th century. Since then, economic changes and the rural exodus have led to the abandonment of rural areas in a Mediterranean mountain environment organized on terraces. The liberation of the agricultural space has led to a vegetation of crops. Forest use covers 75.53% of the basin space by 2020 and unused areas have grown to 12.88%. The scrub cover (51.02% in 2021) and forest (36.35% in 2021) are the most efficient for soil protection, so the increase in bare covers (4.57% of the space in 2021) indicates potential locations with accelerated erosive processes. The potential soil loss calculated by the RUSLE method indicates that the basin has an average soil loss of 84 Mg ha-1 year-1, although the spatial distribution shows 34.5% of the surface under low erosion risk. and 35.8% under very high risk. The contrasts are due to the slope factor that varies greatly between cultivated valleys (<3º) and mountain slopes that exceed 60º. The experiment with simulated rain allows us, under the same topographic conditions (3% slope) to calculate the hydrological and erosive response of a plot on bare ground and one on vegetated soil. On bare soil the infiltration is 40.5% (runoff 59.5%) and the average sediment concentration is 40.09 g l-1. For the plot on vegetated ground the infiltration is of 79.9% (runoff of 20.1%) and the average concentration of sediments is of 5.3 g l-1. The experiment confirms the protective role of the vegetation cover. In addition, action measures are proposed to manage the abandonment of crops by avoiding geological desertification and ecological degradation of soils.ca_ES
dc.format.extent147 p.ca_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/72298
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecterosió hídricaca_ES
dc.subjectescolamentca_ES
dc.subjectpaisatgeca_ES
dc.subjectespai ruralca_ES
dc.subjectusos i cobertes de sòlca_ES
dc.subjectHydric erosionca_ES
dc.subjectrunoffca_ES
dc.subjectlandscapeca_ES
dc.subjectland uses and coveringsca_ES
dc.subject.otherSòls--Erosióca_ES
dc.subject.otherescolamentca_ES
dc.subject.othermedi ruralca_ES
dc.subject.otherSòl, Ús agrícola delca_ES
dc.titleErosió hídrica a la Conca de la Rambla de Puça (Petrer, Alacant). Processos hidrològics i erousius induïts per l'antropització del medi físic mediterranica_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Erosió hídrica.pdf
Size:
3.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: