Nuevas aplicaciones tecnológicas en el deporte: realidad y necesidad

dc.contributorCamerino Foguet, Oleguer
dc.contributorCastañer Balcells, Marta
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
dc.creatorSoto Fernández, Alberto
dc.date.accessioned2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.available2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.descriptionExisteixen indicadors que mostren una relació directa entre la inversió realitzada en la recerca esporti-va i l'obtenció de resultats en competicions esportives, com poden ser els Jocs Olímpics. Aquesta inversió en recerca esportiva estarà cada vegada més condicionada cap a l'ús de les últimes innovacions tecno-lògiques que siguin d'aplicació en l'activitat física i de l'esport, factor que pot tenir un element diferencia-dor en les pròximes Olimpíades de Tokio. Tenint en compte que volem facilitar l'èxit esportiu a partir de la recerca esportiva, tindrem en tot moment l'objectiu de generar una eina d'aplicació tecnològica per a les ciències de l’activitat física i l'es-port que permeti ser un canal de millora en la recerca i que pugui ser utilitzada per qualsevol científic i professional de l'esport. Per a poder crear aquesta eina, farem una anàlisi profunda d'estudis científics relacionats amb l'ús de la tecnologia en les ciències de la activitat física i de l’esport així com l’estudi del comportament humà. En la recerca de les bases que necessitem i, per a poder entendre que necessitats existeixen en l'àmbit científic, realitzem una anàlisi exhaustiva de la realitat del sector esportiu. Per a conèixer l’ús de la tecno-logia fins ara, cercarem en multitud d'estudis que aporten innovació i aplicació de la última tecnologia, obtenint com a resultat un esquema conceptual de la tecnologia esportiva en totes les àrees relacionades amb l'activitat física i l'esport fins al moment. Una vegada hem definit el nostre entorn de treball i com són les diverses formes d'utilització de la tecnología, procedirem a analitzar les necessitats actuals en l'àmbit investigador, realitzant una aproximació a les ciències de l'esport i, en conseqüència, detectant les necessitats del científic del sector de l'activitat física i de l'esport. A partir d'aquestes necessitats podrem començar a desenvolupar la nostra eina. En conseqüència, fonamentant l'objectiu que tenim en tot moment de crear una aplicació tecnològica que faciliti la recerca, desenvoluparem cadascuna de les necessitats que trobam i, després de diversos anys d'esforç, generam LINCE PLUS, un programari gratuït de recerca observacional sistemàtica que per-metrà incloure noves tendències com son la intel·ligència artificial, la interacció web amb qualsevol mena de dispositiu mòbil, el treball col·laboratiu entre diversos científics, la integració de dades de sensors i IoT, així com la utilització de càlculs estadístics complexos, integrant el compilador de llenguatge R dins de l'aplicació i generant com a resultat una aplicació informàtica gratuïta i de codi obert a la comunitat, que esperem que pugui facilitar el desenvolupament de la recerca en l'àmbit del comportament humà sent una eina que cubreixi totes les necessitats de cadascuna de les fases de la recerca per a l'activitat física i l'esport i l'anàlisi del comportament humà.
dc.descriptionExisten indicadores que denotan una relación directa entre la inversión realizada en la investigación deportiva y la obtención de resultados en competiciones deportivas, como pueden ser los Juegos Olímpi-cos. Dicha inversión en investigación deportiva estará cada vez más condicionada hacia el uso de las últi-mas innovaciones tecnológicas de aplicación en la actividad física y del deporte, factor que puede tener un elemento diferenciador en las próximas Olimpiadas de Tokio. Teniendo en cuenta que queremos facilitar el éxito deportivo a partir de la investigación deportiva, te-nemos el objetivo de generar una herramienta de aplicación tecnológica para el deporte que permita ser un canal de mejora en la investigación y que pueda ser utilizada por cualquier científico y profesional del deporte. Para poder crear esta herramienta, nos basaremos en un análisis profundo de estudios científi-cos relacionados con el uso de la tecnología en el deporte y en el comportamiento humano. En la búsqueda de las bases que necesitamos y, para poder entender que necesidades existen en el ámbito científico, realizamos un análisis exhaustivo de la realidad del sector deportivo. Para conocer co-mo se está utilizando la tecnología hasta el momento, buscaremos en multitud de estudios que aportan innovación y alcance de aplicación de la tecnología, obteniendo como resultado un esquema conceptual de la tecnología deportiva en todas las áreas relacionadas con la actividad física y el deporte hasta el momento. Una vez hemos definido nuestro entorno de trabajo y como son las diversas formas de utiliza-ción de la tecnología procederemos a analizar las necesidades actuales en el ámbito investigador, reali-zando una aproximación a las ciencias del deporte y, en consecuencia, detectando las necesidades del científico del sector de la actividad física y del deporte. A partir de dichas necesidades podremos empezar a desarrollar nuestra herramienta. En consecuencia, fundamentando el objetivo que tenemos en todo momento de crear una aplicación tecnológica que facilite la investigación, desarrollamos cada una de las necesidades que encontramos y, tras diversos años de esfuerzo, generamos LINCE PLUS, un software gratuito de investigación observacio-nal sistemática que permitirá incluir nuevas tendencias como inteligencia artificial, la interacción web con cualquier tipo de dispositivo, el trabajo colaborativo entre varios científicos, la integración de datos de sensores e IoT, así como la utilización de paquetes estadísticos complejos, integrando el compilador de lenguaje R dentro de la aplicación y generando como resultado una aplicación informática gratuita y de código abierto a la comunidad, que esperamos que pueda facilitar el desarrollo de la investigación en el ámbito del comportamiento humano siendo una herramienta que satisfazca todas necesidades de cada una de las fases de la investigación para la actividad física y el deporte y el análisis del comportamiento humano.
dc.descriptionhere are indicators that point to a direct relationship between the investment made in sports re-search and the results obtained in competitions, such as in the Olympic Games. This investment in sports research will be increasingly conditioned towards the use of the latest technological innovations for appli-cation in physical activity and sport, a factor that may have a differentiating element in the next Tokyo Olympics. Bearing in mind that we want to facilitate success based on sports research, we have the goal of gen-erating a technological application tool for sports science, creating a channel for improvement in re-search, and obtaining a tool that can be used by any scientist or sports professional. In order to create this tool, we will study on an in-depth analysis of scientific papers related to the use of technology in sport and human behavior. In order to understand what needs exist in the scientific field and searching the resources and re-quirements we need, we carry out an exhaustive analysis of the reality of the sports sector. To find out how technology is being used so far, we will search a multitude of studies that provide innovation and scope of application of the technology, obtaining as a result a complete conceptual scheme that relates the use of technologu in all the areas that are related to physical activity and the sport so far. Once we have defined our work environment and how this workflow is being build with the various forms of the technology use, we will proceed to analyze the current needs in the research field, making an approach to sports sciences and, consequently, detecting the needs from the scientist in the field of physical activity and sport. From these needs we can begin to develop our tool. Consequently, based on the main goal we have set, which is the creation of a technological application that facilitates research, we develop each of the requirements which we’ve found and, after several years of effort, we’ve generated LINCE PLUS, a free systematic observational research software that will allow us to include new trends such as artificial intelligence, web interaction with any type of device, collabora-tive work between several scientists, integration of sensor data and IoT, as well as the use of complex statistical packages, integrating the R language compiler within the application and generating as a result a free and open source computer application to the community, which we hope it can facilitate the de-velopment of research in the field of human behavior, being a tool that satisfies all needs of each of the phases of research for the physical activity and sports and creating a tool that be used in the analysis of human behavior.
dc.formatapplication/pdf
dc.format512 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/672405
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectObservació conductual
dc.subjectProgramari estadístic
dc.subjectAplicacions informàtiques
dc.subjectObservación conductual
dc.subjectProgramas estadísticos
dc.subjectAplicaciones informáticas
dc.subjectBehaviour research
dc.subjectStatistics
dc.subjectSoftware
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject30
dc.titleNuevas aplicaciones tecnológicas en el deporte: realidad y necesidad
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections