Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna

dc.contributorCalero Fernández, Ma. Ángeles
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
dc.creatorChen, Lei
dc.date.accessioned2022-02-28T09:48:36Z
dc.date.available2022-02-28T09:48:36Z
dc.date.issued2021-11-12
dc.descriptionAquesta tesi doctoral té com a finalitat contribuir als estudis de disponibilitat lèxica en estudiants d'espanyol com a llengua estrangera, prenent com a objecte analític alumnes sinohablantes al seu país d'origen i, concretament, a Tianjin, Xina. L'originalitat de la nostra investigació consisteix en analitzar el lèxic disponible dels informants tant en espanyol com a llengua estrangera com en la seva llengua materna, per comparar els resultats en les dues llengües. Prenent com a referència la metodologia establerta pel Projecte Panhispànic de Lèxic Disponible, vam determinar els nostres procediments metodològics de recollida de dades i la seva edició. El primer propòsit del present treball és recopilar el lèxic disponible en espanyol i en xinès dels informants procedents de centres educatius a Tianjin (288 estudiants en el corpus d'espanyol i 172 en el de xinès). El segon objectiu de la tesi és analitzar quantitativament les influències dels centres d'interès (els setze clàssics del Projecte Panhispànic) i de les variables extralingüístiques (nivell d'estudi, sexe, procedència, nivell de l'anglès i tipus de centre) en els resultats del lèxic disponible. Com hem avançat, la novetat del nostre treball és examinar les diferències i similituds en els resultats de les dues llengües contemplades. Pel que fa a les variables, s'intenta descriure les tendències que mostren els subgrups segons les variants pel que fa a la producció lèxica en les dues llengües. Així es pot tenir una idea de quant s'allunya el coneixement lèxic en espanyol dels estudiants de la seva competència lèxica en xinès. El tercer punt del qual s'ocupa la tesi és una anàlisi qualitativa consistent a revisar les convergències i divergències conceptuals que hi ha entre les llistes de paraules en espanyol i en xinès de cada centre d'interès. Es comparen els vocables altament disponibles dels alumnes en les dues llengües a la recerca dels homòlegs conceptuals dels vocables d'una llengua a l'altra. D'aquesta manera, si els alumnes aprenen a actualitzar en espanyol els conceptes que només són capaços de fer en xinès, es compensa considerablement la seva deficiència lèxica en la llengua espanyola.
dc.descriptionEsta tesis doctoral tiene como finalidad contribuir a los estudios de disponibilidad léxica en estudiantes de español como lengua extranjera, tomando como objeto analítico a alumnos sinohablantes en su país de origen y, concretamente, en Tianjin, China. La originalidad de nuestra investigación consiste en analizar el léxico disponible de los informantes tanto en español como lengua extranjera (ELE) como en chino como lengua materna (CLM), para comparar los resultados en las dos lenguas. Tomando como referencia la metodología establecida por el Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible, determinamos nuestros procedimientos metodológicos de recogida de datos y su edición. El primer propósito del presente trabajo es recopilar el léxico disponible en español y en chino de los informantes procedentes de los centros educativos en Tianjin (288 estudiantes en el corpus de español y 172 en el de chino). El segundo objetivo de la tesis es analizar cuantitativamente las influencias de los centros de interés (los dieciséis clásicos del Proyecto Panhispánico) y de las variables extralingüísticas (nivel de estudio, sexo, procedencia, nivel de inglés y tipo de centro) en los resultados del léxico disponible. Como hemos adelantado, la novedad de nuestro trabajo es examinar las diferencias y similitudes en los resultados de las dos lenguas contempladas. En cuanto a las variables, se intenta describir las tendencias que muestran los subgrupos según las variantes en lo referente a la producción léxica en las dos lenguas. Así se puede tener una idea de cuánto se aleja el conocimiento léxico en español de los estudiantes de su competencia léxica en chino. El tercer punto de que se ocupa la tesis es un análisis cualitativo que consiste en revisar las convergencias y divergencias conceptuales que existen entre las listas de palabras en español y en chino de cada centro de interés. Se comparan los vocablos altamente disponibles de los alumnos en las dos lenguas en busca de los homólogos conceptuales de los vocablos de una lengua en la otra. De este modo, si los alumnos aprenden a actualizar en español los conceptos que solamente son capaces de hacer en chino, se compensa considerablemente su deficiencia léxica en la lengua española.
dc.descriptionThe aim of this doctoral thesis is to contribute to the studies of lexical availability in students of Spanish as a foreign language, taking as analytical object Chinese-speaking students in their country of origin and, specifically, in Tianjin, China. The originality of our research consists in analyzing the available lexicon of the informants both in Spanish as a foreign language and in their mother tongue, in order to compare the results in the two languages. Taking as a reference point the methodology established by the Pan-Hispanic Project of Available Lexicon, we determine our methodological procedures for data collection and edition. The first purpose of this work is to compile the available lexicon in Spanish and Chinese from informants of educational centers in Tianjin (288 students in the Spanish corpus and 172 in the Chinese corpus). The second objective of the thesis is to analyze quantitatively the influences of the centers of interest (the sixteen traditional centers of the Pan-Hispanic Project) and of the extralinguistic variables (level of study, sex, origin, level of English and type of center) on the results of the available lexicon. As we have mentioned, the novelty of our work is to examine the differences and similarities in the results of the two languages. Regarding the variables, an attempt is made to describe the tendencies shown by the subgroups according to the variants in terms of lexical production in the two languages. Through this way, we can get an idea of how far the students' lexical knowledge in Spanish differs from their lexical competence in Chinese. The third point that the thesis deals with is a qualitative analysis which consists of reviewing the conceptual convergences and divergences that exist between the lists of words in Spanish and in Chinese of each center of interest. The highly available words of the students in the two languages are compared in search of the conceptual homologues of the words of one language in the other. In this way, if the students learn to update in Spanish the concepts that they are only capable of using in Chinese, their lexical deficiency in the Spanish language will be considerably compensated.
dc.formatapplication/pdf
dc.format1507 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/673254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/73101
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectDisponibilitat lèxica
dc.subjectLèxic disponible
dc.subjectLèxic-estadística
dc.subjectDisponibilidad léxica
dc.subjectLéxico disponible
dc.subjectLéxico-estadística
dc.subjectLexical availability
dc.subjectAvailable lexicon
dc.subjectLexical-statistics
dc.subjectLlengua espanyola
dc.subject81
dc.titleDisponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections