La Libertad de expresión en el pensamiento liberal: John Stuart Mill y Oliver Wendell Holmes

dc.contributorGómez Torres, Carmelo
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Dret Públic
dc.creatorBisbal Torres, Marta
dc.date.accessioned2018-06-15T07:06:52Z
dc.date.available2018-06-15T07:06:52Z
dc.date.issued2005-07-13
dc.descriptionLa llibertat d'expressió té els seus origens en el liberalisme de Gran Bretanya i<br/>els Estats Units. Les primeres reivindicacions a favor d'un intercanvi lliure d'idees<br/>van començar al segle XVII, amb el discurs Areopagitica de John Milton, que<br/>demanava al Parlament anglès l'abolició de la censura a la imprempta. El 1971<br/>la llibertat d'expressió es va incorporar a la Constitució dels Estats Units; la seva<br/>Primera Esmena declarava: "el Congrés no farà cap llei... per la que es limiti la<br/>llibertat de paraula, o la de premsa". Aquest treball es centra en les aportacions a<br/>la llibertat d'expressió realitzades per John Stuart Mill, utilitarista anglès, i Oliver<br/>Wendell Holmes, realista americà, les quals es van introduir entre la segona<br/>meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Les obres d'ambdós autors<br/>s'estudien tenint en compte el moviment filosòfic al qual pertanyen. En primer<br/>lloc, la teoria sobre llibertat de pensament i discussió de John Stuart Mill es<br/>relaciona amb la seva filosofia moral i política. En segon lloc, s'analitzen les<br/>opinions judicials d'Oliver Wendell Holmes en les que formula el test del "perill<br/>clar i actual" i la teoria del "mercat obert de les idees". Aquesta aproximació<br/>permet mostrar que ambdós autors van liberalitzar el concepte de llibertat<br/>d'expressió imperant a la seva època, i van considerar que els seus fonaments<br/>principals eren la recerca de la veritat i l'autorrealització individual.
dc.descriptionLa libertad de expresión tiene sus orígenes en el liberalismo de Gran Bretaña y<br/>los Estados Unidos. Las primeras reivindicaciones a favor de un intercambio libre<br/>de ideas empezaron en el siglo XVII, con el discurso Areopagitica de John<br/>Milton, que pedía al Parlamento inglés la abolición de la censura en la imprenta.<br/>En 1791 la libertad de expresión se incorporó a la Constitución de los Estados<br/>Unidos, cuya Primera Enmienda declaraba: "el Congreso no hará ley alguna...<br/>por la que se limite la libertad de palabra, o la de prensa". Este trabajo se centra<br/>en las aportaciones a la libertad de expresión realizadas por John Stuart Mill,<br/>utilitarista inglés, y Oliver Wendell Holmes, realista americano, las cuales se<br/>introdujeron entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.<br/>Las obras de ambos autores se estudian teniendo en cuenta el movimiento<br/>filosófico al cual pertenecen. En primer lugar, la teoría sobre libertad de<br/>pensamiento y discusión de John Stuart Mill se relaciona con su filosofía moral y<br/>política. En segundo lugar, se analizan las opiniones judiciales de Oliver Wendell<br/>Holmes en las que se formula el test del "peligro claro y actual" y la teoría del<br/>"mercado abierto de las ideas". Esta aproximación permite mostrar que ambos<br/>autores liberalizaron el concepto de libertad de expresión imperante en su<br/>época, y consideraron que sus fundamentos principales eran la búsqueda de la<br/>verdad y la autorrealización individual.
dc.descriptionFreedom of speech has its origins in liberalism from Great Britain and the United<br/>States. The first claims for a free exchange of ideas started in the 17th century,<br/>with John Milton's Areopagitica, in which the abolishing of printing censorship by<br/>the English Parliament was demanded. In 1791, freedom of speech was included<br/>in the Constitution of the United States, whose First Amendment declared:<br/>"Congress shall make no law. abridging the freedom of speech, or of the press".<br/>This study focuses on the specific contributions to freedom of speech made by<br/>the English utilitarian John Stuart Mill and the American realist Oliver Wendell<br/>Holmes, which were introduced throughout the second half of 19th century and<br/>the first half of 20th century. The works of both authors are discussed bearing in<br/>mind the philosophical movement to which they belong. Firstly, John Stuart Mill's<br/>theory of thought and speech is related to his moral and political philosophy.<br/>Secondly, Oliver Wendell Holmes' judicial opinions on both "clear and present<br/>danger" test and the "free marketplace of ideas" are analysed. This approach<br/>makes it possible to show both authors liberalize the concept of freedom of<br/>speech and consider that its foundations are, basically, the discovery of truth<br/>along with individual self-development.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierL-1034-2007
dc.identifier9788469077573
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0421107-202115
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8138
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63642
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectWendell Holmes
dc.subjectJohn Stuard Mill
dc.subjectJohn Luke
dc.subjectJohn Milton
dc.subjectpunts de vista polítics i socials
dc.subjectDret Constitucional
dc.subject34
dc.titleLa Libertad de expresión en el pensamiento liberal: John Stuart Mill y Oliver Wendell Holmes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections