Design, development and characterisation of a Combined Solar Thermal Collection and Radiative Cooling System for heat and cold production

dc.contributorCastell, Albert
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
dc.creatorVall Aubets, Sergi
dc.date.accessioned2022-09-28T12:12:57Z
dc.date.available2022-09-28T12:12:57Z
dc.date.issued2021-07-15
dc.descriptionLa concepció d'un món millor per a les generacions futures passa pel compromís de mitigar o revertir el canvi climàtic. L'origen del canvi climàtic és ben conegut: l'emissió de gasos d'efecte hivernacle relacionats amb l'ésser humà, bàsicament per la dependència dels combustibles fòssils. És necessari canviar aquest paradigma; és per això que les energies renovables juguen un paper fonamental: ajuden a reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils, augmenten la diversificació energètica i són tecnologies de producció d'energia in situ. La present tesi doctoral té com a objectiu contribuir al desenvolupament d'una innovadora tecnologia d'energia renovable per a la producció de calor i fred. La tesi doctoral s’ocupa inicialment de l'estudi i revisió bibliogràfica de la tecnologia anomenada Radiative Cooling, o Refredament Radiatiu, una tecnologia renovable per a la producció de fred mitjançant l'aprofitament del fred disponible a l'espai exterior. Aquesta tecnologia va ser objecte d'investigació en el passat i, gràcies a desenvolupaments recents, està recuperant interès entre les altres tecnologies renovables per a la producció de fred. Els descobriments de l'estudi inicial condueixen la tesi doctoral a enfocar-se en una innovadora combinació de Refredament Radiatiu amb Captació Solar Tèrmica, una tecnologia consolidada, amb fins de rendibilitat i operacionals. Aquesta combinació de tecnologies renovables en un dispositiu físic s’anomenarà Col•lector i Emissor Radiatiu (RCE, sigles en anglès de Radiative Collector and Emitter), basant-se en la importància de la radiació electromagnètica en el balanç de calor en aquesta tecnologia/dispositiu. Després de detectar les condicions climàtiques desitjades per a facilitar l'àmplia implementació de RCE en edificis, la tesi doctoral segueix amb el disseny, desenvolupament i caracterització d'un dispositiu RCE mitjançant modelatge numèric i proves experimentals. Els resultats demostren la capacitat i idoneïtat de RCE per escalfament i refredament, i presenten els paràmetres més influents de les aplicacions RCE.
dc.descriptionLa concepción de un mundo mejor para las generaciones futuras pasa por el compromiso de mitigar o revertir el cambio climático. El origen del cambio climático es bien conocido: la emisión de gases de efecto invernadero relacionados con el ser humano, básicamente por la dependencia de los combustibles fósiles. Es necesario cambiar este paradigma; es por eso que las energías renovables juegan un papel fundamental: ayudan a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles, aumentan la diversificación energética y son tecnologías de producción de energía in situ. La presente tesis doctoral tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una innovadora tecnología de energía renovable para la producción de calor y frío. La tesis doctoral se ocupa inicialmente del estudio y revisión bibliográfica de la tecnología llamada Radiative Cooling, o Enfriamiento Radiativo, una tecnología renovable para la producción de frío mediante el aprovechamiento del frío disponible en el espacio exterior. Esta tecnología fue objeto de investigación en el pasado y, gracias a desarrollos recientes, vuelve a ganar interés entre las demás tecnologías renovables para la producción de frío. Los descubrimientos del estudio inicial conducen la tesis doctoral a enfocarse en una innovadora combinación de Enfriamiento Radiativo con Captación Solar Térmica, una tecnología consolidada, con fines de rentabilidad y operacionales. Esta combinación de tecnologías renovables en un dispositivo físico se mencionará Colector y Emisor Radiativo (RCE, siglas en ingles de Radiative Collector and Emitter), basándose en la importancia de la radiación electromagnética en el balance de calor en esta tecnología/dispositivo. Después de detectar las condiciones climáticas deseadas para facilitar la amplia implementación de RCE en edificios, la tesis doctoral sigue con el diseño, desarrollo y caracterización de un dispositivo RCE mediante modelado numérico y pruebas experimentales. Los resultados demuestran la capacidad y la idoneidad de RCE para calentamiento y enfriamiento, y presentan los parámetros más influyentes de las aplicaciones RCE.
dc.descriptionThe conception of a better world for future generations passes through the commitment to mitigate or reverse climate change. The origin of climate change is well-known: the human-related emission of greenhouse gases, basically from fossil fuel burning dependency. There is a need to change this paradigm; therefore, renewable energies play an essential role: they help reduce energy dependency on fossils fuels, increase energy diversification and are on-site energy production technologies. The present PhD thesis aims to contribute to the development of a novel renewable energy technology for heat and cold production. The PhD thesis initially deals with the study and review of Radiative Cooling technology, a renewable technology for cold production by harvesting the coldness of the outer space. This technology was investigated in the past and, thanks to recent developments, it is regaining interest among the renewable technologies for cold production. The findings from the initial study lead the present PhD thesis to focus on a novel combination of Radiative Cooling with Solar Thermal Collection, a well-established technology, for profitability and operational purposes. This combination of renewable technologies in a physical device is onwards named Radiative Collector and Emitter (RCE), based on the importance of electromagnetic radiation in the heat balance in this technology/device. After the spotting of the desired climatic conditions to ease the broadwise implementation of RCE in buildings, the PhD thesis follows to the design, development and characterisation of an RCE device by numerical modelling and experimental testing. The results demonstrate RCE ability and suitability for heating and cooling, and present the most influencing parameters of RCE applications.
dc.formatapplication/pdf
dc.format129 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/675491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83884
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectRefredament Radiatiu
dc.subjectCaptació Solar Tèrmica
dc.subjectEnergia renovable
dc.subjectEnfriamiento Radiativo
dc.subjectCaptación Solar Térmica
dc.subjectEnergía renovable
dc.subjectRadiative Cooling
dc.subjectSolar Thermal Collection
dc.subjectRenewable energy
dc.subjectMàquines i Motors Tèrmics
dc.subject62
dc.titleDesign, development and characterisation of a Combined Solar Thermal Collection and Radiative Cooling System for heat and cold production
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections