Analisis de las finanzas conductuales como alternativa a la teoría moderna de carteras y su aplicación en los procesos de asignación de activos en una cartera de inversión

dc.contributorGallizo Larraz, José Luis
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
dc.creatorBarrachina Almuzara, Eduard
dc.date.accessioned2022-02-28T09:48:35Z
dc.date.available2022-02-28T09:48:35Z
dc.date.issued2021-11-26
dc.descriptionDurant les darreres dècades, les diferents crisis econòmiques i financeres que s'estan desenvolupant al món evidencien la necessitat de comprendre i abordar millor les causes fonamentals del perquè els mercats reaccionen de la manera que reaccionen. En aquest marc, l'objectiu principal d'aquesta Tesi Doctoral és comprendre millor com actuen els inversors a l'hora de prendre decisions d'inversió. Per això, ens endinsem en les limitacions de la Teoria Moderna de Carteres, amb un repàs de la mateixa, així com de la resta de teories clàssiques. Seguidament realitzarem una revisió de les finances del comportament, qüestió que ens portarà a analitzar els principals biaixos conductuals, i a partir de la formulació d'hipòtesis, intentarem arribar a la conclusió que el comportament dels inversors, influenciat per aquests biaixos, és irracional, provocant que els inversors, cada cop més, optin per carteres més conservadores. Dins d'aquesta cerca per entendre el comportament irracional de l'inversor, i en observar que els inversors es comporten d'una manera molt concreta sobre uns determinats biaixos conductuals, com l'aversió a les pèrdues, l'excés d'optimisme o la comptabilitat mental, hem realitzat una anàlisi empírica del comportament dels partícips de fons d'inversió a Espanya entre els anys 2008 i 2018. Els resultats, fruit d'una primera anàlisi de tipus descriptiu/comparatiu i posteriorment d'una profunda anàlisi de les correlacions entre les diferents variables analitzades, posen de manifest com la nostra percepció que els inversors tendeixen a concentrar-se en un únic perfil de risc, amb la preservació del capital en comú, pot tenir certa evidència recolzant les hipòtesis exposades.
dc.descriptionDurante las últimas décadas, las diferentes crisis económicas y financieras que se están desarrollando en el mundo evidencian la necesidad de comprender y abordar mejor las causas fundamentales del porqué los mercados reaccionan de la forma que reaccionan. En este marco, el principal objetivo de esta Tesis Doctoral es comprender mejor cómo actúan los inversores a la hora de tomar decisiones de inversión. Para ello, nos adentramos en las limitaciones de la Teoría Moderna de Carteras, con un repaso de la misma, así como del resto de teorías clásicas. Seguidamente realizaremos una revisión de las finanzas del comportamiento, cuestión que nos llevará a que analizaremos los principales sesgos conductuales, y a partir de la formulación de hipótesis, intentaremos llegar a la conclusión de que el comportamiento de los inversores, influenciado por dichos sesgos, es irracional, provocando que los inversores, cada vez más, opten por carteras más conservadoras. Dentro de esta búsqueda por entender el comportamiento irracional del inversor, y al observar que los inversores se comportan de una forma muy concreta en base a unos determinados sesgos conductuales, como la aversión a las perdidas, el exceso de optimismo o la contabilidad mental, hemos realizado un análisis empírico del comportamiento de los partícipes de fondos de inversión en España entre los años 2008 y 2018. Los resultados, fruto de un primer análisis de tipo descriptivo/comparativo y posteriormente de un profundo análisis de las correlaciones entre las diferentes variables analizadas, ponen de manifiesto como nuestra percepción de que los inversores tienden a concentrarse en un único perfil de riesgo, con la preservación del capital en común, puede tener cierta evidencia apoyando las hipótesis expuestas.
dc.descriptionDuring the last decades, the different economic and financial crises that are developing in the world show the need to better understand and address the fundamental causes of why markets react the way they react. In this framework, the main objective of this Doctoral Thesis is to better understand how investors act when making investment decisions. To do this, we delve into the limitations of Modern Portfolio Theory, with a review of it, as well as the rest of the classical theories. Next, we will carry out a review of behavioral finance, an issue that will lead us to analyze the main behavioral biases, and from the formulation of hypotheses, we will try to conclude that the behavior of investors, influenced by these biases, is irrational, causing more and more investors to opt for more conservative portfolios. Within this search to understand the irrational behavior of the investor, and when observing that investors behave in a very specific way based on certain behavioral biases, such as aversion to losses, excess optimism or mental accounting, we have carried out an empirical analysis of the behavior of mutual fund participants in Spain between 2008 and 2018. The results, obtenied from a first descriptive/comparative analysis and later of an in-depth analysis of the correlations between the different variables analyzed, show how our perception that investors tend to focus on a single risk profile and, with the preservation of capital in common, you may have some evidence supporting the hypotheses presented.
dc.formatapplication/pdf
dc.format373 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/673176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/73097
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGestió de Carteres
dc.subjectFinances Conductuals
dc.subjectPerfil de Risc
dc.subjectGestión de Carteras
dc.subjectFinanzas Conductuales
dc.subjectPerfil de Riesgo
dc.subjectPortfolio Management
dc.subjectBehavioural Finance
dc.subjectRisk Profile
dc.subjectEconomia Financera i Comptabilitat
dc.subject336
dc.titleAnalisis de las finanzas conductuales como alternativa a la teoría moderna de carteras y su aplicación en los procesos de asignación de activos en una cartera de inversión
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections