Anàlisi del finançament de l’empresa familiar enfront a la no familiar

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Gallizo Larraz, José LuisGallizo Larraz, José Luis - ORCID ID
Vázquez Talavera, Núria
Other authors
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquest treball presenta un anàlisi comparatiu de l’evolució de l’estructura econòmica i financera que presenten las empreses familiars (EF) i las empreses no familiars (EnF) des de l’any 2007 fins l’any 2011, amb una mostra d’empreses de Catalunya. La comparació d’aquests dos grups es basa amb dades dels estats financers extrets de la base de dades SABI. Aquesta mostra ha permès contrastar les hipòtesis establertes sobre el finançament de les mateixes i concloure que las EF presenten una estructura financera diferent a las EnF. Als seus balanços las EF reflecteixen un major nivell d’autofinançament que las EnF gràcies a la menor distribució de dividends. A més, s’observa que las EF es financen amb un cost de capital aliè inferior al de les EnF. No existeix correlació entre la rendibilitat econòmica i l’endeutament en las EF, és a dir, las EF mantenen un endeutament estable en el temps independentment de la seva rendibilitat, mentre que en el cas de les EnF si que hi ha correlació entre las dos variables, però aquesta és indirecta, de forma que las empreses més endeutades són les menys rentables, posant de manifest major dependència del capital aliè en les EnF que en les EF.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie
Quaderns pràctics d'empresa familiar, 2013, vol. 2, núm. 1, p. 21-41