Entrepreneurial Intentions among Tertiary Students

dc.contributorSaladrigues Solé, Ramon
dc.contributorGallizo Larraz, José Luis
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
dc.creatorAmofah, Kwaku
dc.date.accessioned2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.available2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.descriptionAquesta tesi examina la intenció empresarial (IE) entre estudiants terciaris, que va conduir a la producció de quatre treballs empírics. El primer article investiga la influència del control de comportament percebut (PBC), de la norma subjectiva (SN) i de l’actitud cap a l’emprenedoria (ATE), en la intenció emprenedora mitjançant l’enfocament de Modelització d’equacions estructurals (SEM) - Smart Partial Least Square (PLS). Les troballes suggereixen que la Teoria del Comportament Planificat (TPB) és una eina important per predir les intencions empresarials. Per tant, les troballes donen suport al TPB per a l'IE a Ghana. Dos factors motivacionals (actitud cap a l’emprenedoria i control conductual percebut) relacionats amb l’EI, però SN van mostrar una associació no significativa amb l’EI. Aquest estudi també va trobar que SN afectava positivament l’actitud cap a l’emprenedoria i el control conductual percebut. Tot i això, només una (relació PSE-SN) de les hipòtesis basades en la demografia va ser significativa. El segon article examina l’efecte de l’actitud cap a l’emprenedoria, la norma subjectiva, el lloc de control, l’autoeficàcia empresarial i el suport ambiental sobre la intenció empresarial de 159 estudiants MBA de dues universitats privades de Ghana. L'estudi utilitza el modelatge d'equacions estructurals (SEM) per analitzar les dades obtingudes dels participants. Els resultats mostren que tots els factors, excepte l’autoeficàcia empresarial, afecten significativament les intencions empresarials dels estudiants. El tercer treball examina com els models d’autoocupació parental / models moderen (mitjançant l’anàlisi multigrup) la relació entre els antecedents de la intenció emprenedora i la valoració social (SV), la valoració més propera (CV), les habilitats emprenedores (ES) i el suport ambiental . Les dades de tres-cents dinou enquestats es van analitzar mitjançant modelització d’equacions estructurals (SEM). L'anàlisi multigrup es va utilitzar per provar el paper moderador de l'autoocupació dels pares (PSE) per determinar si hi ha una relació significativa entre els enquestats amb PSE i els enquestats sense PSE. D'acord amb estudis previs, l'actitud cap a l'emprenedoria (ATE) i el control conductual percebut (PBC) tenen un efecte positiu sobre la IE. Els resultats demostren que les habilitats emprenedores influeixen en ATE, PBC i la Norma subjectiva (SN). Pel que fa a la influència del coneixement ambiental percebut (ENSUP) i de l'ATE, la relació va ser insignificant, tot i que l'impacte de l'ENSUP en PBC i SN va ser significatiu. Respecte a les correlacions entre SV i CV i els antecedents de TPB respectivament, es van acceptar totes les hipòtesis excepte les relacions CV → ATE i SV → PBC. Aquest estudi va revelar que els enquestats amb autoocupació dels pares perceben una actitud més elevada respecte a l’emprenedoria, el PBC, les habilitats emprenedores, el suport a l’emprenedoria i la intenció emprenedora que els que no tenen PSE. No obstant això, el MGA va establir que la formació d’intencions empresarials és similar per als enquestats amb autoocupació parental i els enquestats sense PSE. Per tant, no hi va haver una relació significativa entre els enquestats amb PSE i els enquestats sense PSE. Finalment, el quart article investiga la intenció empresarial aplicant la teoria del comportament planificat d’Ajzen (1991). Hem examinat específicament el paper del gènere en l'educació emprenedora i els models a seguir o l'autoocupació dels pares, mitjançant la realització d'una anàlisi multigrup. Hem utilitzat un qüestionari basat en web per recopilar informació de 216 estudiants d’una universitat espanyola. Les dades es van analitzar amb l’ajut de Modelització d’equacions estructurals (SEM) - Parcial mínim quadrat (PLS). Hem realitzat una anàlisi tripartita sobre models complets, masculins i femenins. Pel que fa als models complets i masculins, es van acceptar totes les hipòtesis principals, en comparació amb quatre per al model femení. Tot i que aquest estudi ha confirmat l’aplicabilitat del model TPB a la intenció emprenedora, no hem trobat una relació significativa entre homes i dones sobre les seves intencions emprenedores per a algunes relacions. Però aquest estudi suggereix que la relació entre PSE i PBC és més forta per als homes que per a les dones. En general, la tesi proporciona noves visions sobre el model d’intenció emprenedora, adaptat del TPB. Aquesta tesi ha desenterrat algunes revelacions sobre intencions empresarials entre estudiants espanyols i ghanesos. A més del nou avanç teòric, la tesi ofereix implicacions rellevants per a estudiants, educadors, responsables polítics i grups d'interès en l'àmbit empresarial.
dc.descriptionEsta tesis examina la intención emprendedora entre los estudiantes de educación terciaria, lo que llevó a la producción de cuatro artículos empíricos. El primer artículo investiga la influencia del control conductual percibido, la norma subjetiva y la actitud hacia el espíritu empresarial, en la intención empresarial utilizando el modelo de ecuación estructural (SEM) - enfoque de mínimos cuadrados parciales inteligentes (PLS). Los hallazgos sugieren que TPB es una herramienta importante para predecir las intenciones empresariales. Por lo tanto, los hallazgos respaldan el TPB para la IE en Ghana. Dos factores motivacionales (actitud hacia el emprendimiento y control conductual percibido) relacionados con la IE, pero el SN mostró una asociación no significativa con la IE. Este estudio también encontró que la SN afecta positivamente la actitud hacia el espíritu empresarial y el control conductual percibido. Sin embargo, solo una (relación PSE-SN) de las hipótesis demográficas fue significativa. El segundo artículo examina el efecto de la actitud hacia el espíritu empresarial, la norma subjetiva, el locus de control, la autoeficacia empresarial y el apoyo ambiental sobre la intención empresarial de 159 estudiantes de MBA de dos universidades privadas de Ghana. El estudio utiliza modelos de ecuaciones estructurales (SEM) para analizar los datos obtenidos de los participantes. Los resultados muestran que todos los factores, excepto la autoeficacia empresarial, afectan significativamente las intenciones empresariales de los estudiantes. El tercer artículo examina cómo el trabajo por cuenta propia de los padres / modelos a seguir modera (utilizando el análisis multigrupo) la relación entre los antecedentes de la intención empresarial y la valoración social, la valoración más cercana, las habilidades emprendedoras y el apoyo ambiental. Los datos de trescientos diecinueve encuestados se analizaron mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Se utilizó el análisis multigrupo para probar el papel moderador del trabajo por cuenta propia de los padres (PSE) para determinar si existe una relación significativa entre los encuestados con PSE y los encuestados sin PSE. De acuerdo con estudios anteriores, ATE y PBC tienen un efecto positivo sobre la IE. Los resultados demuestran que las habilidades emprendedoras influyen en ATE, PBC y SN. En cuanto a la influencia del conocimiento ambiental percibido (ENSUP) y ATE, la relación fue insignificante, aunque el impacto de ENSUP en PBC y SN fue significativo. Con respecto a las correlaciones entre SV y CV y los antecedentes de TPB respectivamente, se aceptaron todas las hipótesis excepto CV → ATE y SV → PBC. Este estudio reveló que los encuestados con autoempleo de los padres perciben una mayor actitud hacia el emprendimiento, PBC, habilidades emprendedoras, apoyo emprendedor e intención emprendedora que aquellos sin PSE. Sin embargo, la MGA estableció que la formación de intenciones empresariales es similar para los encuestados con trabajo por cuenta propia de los padres y los encuestados sin PSE. Por lo tanto, no hubo una relación significativa entre los encuestados con PSE y los encuestados sin PSE. Por último, el cuarto artículo investiga la intención empresarial aplicando la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991). Examinamos específicamente el papel del género en la educación empresarial y los modelos a seguir o el autoempleo de los padres, mediante la realización de un análisis multigrupo. Utilizamos un cuestionario basado en la web para recopilar información de 216 estudiantes de una universidad española. Los datos se analizaron con la ayuda de Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS). Realizamos un análisis tripartito sobre modelos completos, masculinos y femeninos. En cuanto a los modelos completo y masculino, se aceptaron todas las hipótesis principales, frente a cuatro para el modelo femenino. Aunque este estudio ha confirmado la aplicabilidad del modelo TPB a la intención empresarial, no encontramos una relación significativa entre hombres y mujeres sobre sus intenciones empresariales para algunas relaciones. Pero este estudio sugiere que la relación entre PSE y PBC es más fuerte para los hombres que para las mujeres. En general, la tesis proporciona nuevos conocimientos sobre el modelo de intención empresarial, adaptado del TPB. Esta tesis ha desenterrado algunas revelaciones sobre las intenciones emprendedoras entre los estudiantes españoles y ghaneses. Además del novedoso avance teórico, la tesis ofrece implicaciones relevantes para estudiantes, educadores, responsables políticos y partes interesadas en el campo empresarial.
dc.descriptionThis thesis examines the entrepreneurial intention (EI) among tertiary students, which led to the production of four empirical papers. The first paper investigates the influence of Perceived Behavioural Control (PBC), Subjective Norm (SN) and Attitude towards Entrepreneurship (ATE), on Entrepreneurial Intention using Structural Equation Modelling (SEM) – Smart Partial Least Square (PLS) approach. The findings suggest that Theory of Planned Behaviour (TPB) is an important tool for predicting entrepreneurial intentions. Thus, the findings support the TPB for EI in Ghana. Two motivational factors (attitude towards entrepreneurship and perceived behavioural control) related to EI, but SN showed a non-significant association with EI. This study also found SN positively affecting attitude toward entrepreneurship and perceived behavioural control. However, only one (PSE-SN relationship) of the demographic-based hypotheses was significant. The second paper examines the effect of attitude towards entrepreneurship, subjective norm, locus of control, entrepreneurial self-efficacy, and environmental support on entrepreneurial intention of 159 MBA students from two private universities in Ghana. The study uses structural equation modelling (SEM) to analyze the data obtained from the participants. The results show that all the factors but entrepreneurial self-efficacy significantly affects students’ entrepreneurial intentions. The third paper examines how parental self-employment/role models moderates (using Multi-Group Analysis) the relationship between the antecedents of entrepreneurial intention and Social Valuation (SV), Closer Valuation (CV), Entrepreneurial Skills (ES), and Environmental Support. The data of three hundred and nineteen respondents were analysed by structural equation modelling (SEM). Multi-Group Analysis was used to test the moderating role of parental self-employment (PSE) to determine whether there is a significant relationship between respondents with PSE and respondents without PSE. Consistent with prior studies, Attitude towards entrepreneurship (ATE) and Perceived Behavioural Control (PBC) have a positive effect on EI. The results prove that entrepreneurial skills influence ATE, PBC, and Subjective Norm (SN). Regarding the influence of perceived environmental knowledge (ENSUP) and ATE, the relationship was insignificant, though the impact of ENSUP on PBC and SN was significant. With respect to the correlations between SV and CV and the antecedents of TPB respectively, all the hypotheses were accepted except CV→ATE and SV→PBC relationships. This study revealed that respondents with parental self-employment perceive a higher attitude towards entrepreneurship, PBC, entrepreneurial skills, entrepreneurial support, and entrepreneurial intention than those without PSE. However, the MGA established that the formation of entrepreneurial intentions is similar for respondents with parental self-employment and respondents without PSE. Thus, there was no significant relationship between respondents with PSE and respondents without PSE. Lastly, the fourth paper investigates entrepreneurial intention by applying the Theory of Planned Behavior by Ajzen (1991). We specifically examined the role of gender on entrepreneurial education and role models or parental self-employment, by carrying out a Multi-Group Analysis. We used a web-based questionnaire to collect information from 216 students at a Spanish university. Data were analysed with the help of Structural Equation Modelling (SEM) – Partial Least Square (PLS). We conducted a tripartite analysis on Complete, Male, and Female Models. Regarding the Complete and Male Models, all the primary hypotheses were accepted, compared with four for the Female Model. Though this study has confirmed the applicability of the TPB model to entrepreneurial intention, we did not find a significant relationship between Males and Females about their entrepreneurial intentions for some relationships. But this study suggests that the relationship between PSE and PBC is stronger for Males than Females. Generally, the thesis provides new insights into the entrepreneurial intention model, adapted from the TPB. This thesis has unearthed some revelations about entrepreneurial intentions among Spanish and Ghanaian students. In addition to the novel theoretical advancement, the thesis offers relevant implications for students, educators, policy-makers and stakeholders in the entrepreneurial field.
dc.formatapplication/pdf
dc.format262 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/672419
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71908
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectIntencions emprenedores
dc.subjectTPB
dc.subjectIntencions emprenedores
dc.subjectEntrepreneurial Intentions
dc.subjectEconomia Financera i Comptabilitat
dc.subject3
dc.titleEntrepreneurial Intentions among Tertiary Students
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections