Sistemas de ayuda a la modelización de la producción en la empresa agraria

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000-06-28
Authors
Clop i Gallart, Maria MercèClop i Gallart, Maria Mercè - ORCID ID
Other authors
Juárez Rubio, FranciscoJuárez Rubio, Francisco - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En els propers anys s'emprendrà el desenvolupament de sistemes d'ajut a la presa de decisions
(SATD) que aconsellin els agricultors en la programació en condicions de risc i d'incertesa. Aquesta és una qüestió amplament examinada dins l'Economia Agrària, on s'han realitzat importants avenços. és per això que, en el Capítol 1, s'han revisat els principals corrents teòrics i els models proposats, per tal de fer balanç de les opcions disponibles, dels supòsits implícits, dels principals problemes i de les exigències de
programació Possiblement, per als objectius als que pretèn contribuir aquesta Tesi Doctoral, la principal conclusió de la revisió sigui que les majors necessitats de desenvolupament són conceptuals, donat què una integració de la programació lineal i dels simuladors aleatoris (com la que hem desenvolupat a l'Annex 9), permet disposar d' un nucli de càlcul suficient.
En molts casos la funció de densitat de probabilitat (f.d.p.) de les variables aleatòries dels models no només serà desconeguda, sinó que serà impossible determinar-la o no tindrà interés pràctic plantejar aquesta tasca, per la qual cosa la programació s'haurà de realitzar amb probabilitats subjectives, en un context estadístic baiesià. En la literatura econòmica agrària els estudis sobre determinació de
probabilitats subjectives no han estat massa nombrosos, per la qual cosa hi ha una necessitat
d'experimentació en aquesta àrea d'activitat científica. És per això que, en el Capítol 2, s'hi han revisat les principals línies de desenvolupament de la Teoria Personalista de la Probabilitat, i en relació més directa amb els objectius immediats de la investigació, les principals conclusions al voltant de la forma de
les f.d.p. de rendiments de cultius i l'estimació subjectiva d'aquelles funcions.
Un programa que obtingui la informació mitjançant preguntes a un o diversos éssers humans, ha
de tenir en compte la tendència dels subjectes a cometre errors o biaixos sistemàtics, permanents i
difícilment corregibles (si és que és possible la correcció, existint amplíssima evidència empírica
contrària). Aquest tema ha estat escassament tractat a la literatura econòmica, per la qual cosa en el Capítol 3 s'hi han revisat les principals formulacions, desenvolupades a la Psicologia.
A partir del Capítol 4 s'ha discutit el treball experimental, que ha consistit a la realització de
diverses enquestes: a experts en àmbits propers a la Fitotècnia; a un grup de deu agricultors, entrevistats en profunditat; i a un grup ampli d'agricultors. Les enquestes tractaven d'identificar problemes en els mètodes d'estimació de funcions de densitat de probabilitats de rendiments de cultius a partir de la informació subjectiva dels subjectes.
En el Capítol 4 s'hi han discutit els problemes trobats en la investigació i, sobretot, els principals resultats de la mateixa, per tal de subratllar l'objectiu principal de la investigació és una exploració molt bàsica sobre problemes d'interpretació en els diferents mètodes d'estimació de les f.d.p. mitjançant
interrogació a subjectes, que pretèn identificar problemes i conjectures abans que obtenir conclusions.
Els mètodes estudiats d'estimació de la f.d.p. són: (1) estimacions puntuals dels rendiments
mínims, més freqüents i màxims; (2) atribució de freqüències a intervals ordinals (llenguatge natural); i (3) traducció directa a una escala numèrica. Els resultats més interessants estan relacionats amb: (a)
estimació coherent de valors mitjans amb l'aproximació beta-PERT, superior a la triangular, i possiblement dels recorreguts i de la forma de la f.d.p.; (b) coherència i bona estimació de la forma de les f.d.p. en escales ordinals; (c) dificultats d'interpretació de les escales ordinals (que s'entenen en els seus
significats materials abans que en la seva funció en la descripció d'intervals), i dificultat en la traducció a escales numèriques, especialment dels rendiments extrems; (d) en general, una descripció suficient coherent de les f.d.p. en relació a l'escassa sofisticació dels mètodes emprats; i (e) possibles biaixos en direccions contràries dels mètodes que utilitzen escales ordinals i numèriques. És important subratllar la
constatació de problemes relacionats amb els significats lingüístics.
Els bons resultats experimentals obtinguts amb tècniques que poden considerar-se una
aproximació preliminar al problema central discutit, encoratgen a perfeccionar aquelles tècniques, per tal d'obtenir una metodologia d'obtenció d'informació dels subjectes que pugui utilitzar-se de forma eficaç en els SATD.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections