Abundancia, uso del espacio, aprovechamiento e importancia económica de la perdiz roja silvestr (Alectoris rufa) en la provincia de Soria: directrices para su gestión cinegética

dc.contributorNadal García, Jesús
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Animal
dc.creatorLlorente Gil, Jesús A.
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.issued2016-01-12
dc.descriptionLa caza menor en la provincia de Soria y en concreto la caza de la perdiz roja, constituye un aprovechamiento tradicional, que se viene practicando de forma social. A pesar de ello, la gestión de esta especie a nivel de coto de caza es reciente y debería apoyarse en información de mayor amplitud territorial que le sirva de referencia. Sin embargo se carece de datos comarcales del estado de las poblaciones, se desconoce el uso que hace de los diferentes espacios y se sabe muy poco cómo es su aprovechamiento cinegético o el modelo socioeconómico que genera. Con el objetivo de desarrollar un sistema que sirva de referencia para la gestión de la perdiz en los cotos del este y sudeste de Soria, entre 1997 y 2010 se puso en marcha en Soria un estudio en el que a partir de censos, recogida de muestras y datos de los ejemplares cazados y encuestas a los cazadores se conoce su abundancia, estructura, variaciones temporales, uso que hace del espacio y sus preferencias en un medio eminentemente agrícola. También se ha analizado el tipo de aprovechamiento cinegético, además de recabar información sobre el modelo socioeconómico en el que se aprovecha la perdiz roja. Para terminar, se han propuesto una serie de acciones de fácil aplicación que harían más compatible la producción agrícola tradicional y la conservación de la perdiz. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de una gestión global de la perdiz roja, para conservar y potenciar un aprovechamiento que puede y debe hacerse compatible con el uso agrícola.
dc.descriptionLa caça menor a la província de Soria i en concret la caça de la perdiu vermella, constitueix un aprofitament tradicional, que es ve practicant de forma social. Malgrat això, la gestió d'aquesta espècie a nivell de vedat de caça és recent i hauria de recolzar-se en informació de major amplitud territorial que li serveixi de referència. No obstant això es manca de dades comarcals de l'estat de les poblacions, es desconeix l'ús que fa dels diferents espais i se sap molt poc com és el seu aprofitament cinegètic o el model socioeconòmic que genera. Amb l'objectiu de desenvolupar un sistema que serveixi de referència per a la gestió de la perdiu en els vedats de l'est i sud-est de Soria, entre 1997 i 2010 es va engegar en Soria un estudi en el qual a partir de censos, recollida de mostres i dades dels exemplars caçats i enquestes als caçadors es coneix la seva abundància, estructura, variacions temporals, ús que fa de l'espai i les seves preferències en un mitjà eminentment agrícola. També s'ha analitzat el tipus d'aprofitament cinegètic, a més de recaptar informació sobre el model socioeconòmic en el qual s'aprofita la perdiu vermella. Per acabar, s'han proposat una sèrie d'accions de fàcil aplicació que farien més compatible la producció agrícola tradicional i la conservació de la perdiu. Els resultats posen de manifest la necessitat d'una gestió global de la perdiu vermella, per conservar i potenciar un aprofitament que pugues i ha de fer-se compatible amb l'ús agrícola.
dc.descriptionSmall game hunting in the province of Soria and specifically hunting partridge, is a traditional use, which has been practiced social way. Despite this, the management of this kind at the level of hunting is recent and should be supported by greater territorial amplitude information that serves as a reference. However it lacks the county data status of populations, the use he makes of the different areas is unknown and little is known about how their hunting use or socioeconomic model generates. In order to develop a system that serves as a reference for managing the partridge preserves the east and southeast of Soria, between 1997 and 2010 in Soria launched a study that from censuses, sample collection and data from the hunted and the hunter surveys knows his abundance, structure, temporal variations, which makes use of space and their preferences in a predominantly agricultural environment is known. We also analyzed the type of hunting use, in addition to collecting information on the socioeconomic model in which the red partridge is used. Finally, we have proposed a series of actions that would make it easy application supports traditional agricultural production and conservation of the partridge. The results highlight the need for global management partridge, to preserve and promote a use that can and should be compatible with agricultural use.
dc.formatapplication/pdf
dc.format242 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/384613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64286
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectPerdiu
dc.subjectOrdenació cinegètica
dc.subjectSòria
dc.subjectPerdiz roja
dc.subjectOrdenación cinegética
dc.subjectSoria
dc.subjectPartridge
dc.subjectHunting management
dc.subjectEnginyeria agroforestal
dc.subject504
dc.titleAbundancia, uso del espacio, aprovechamiento e importancia económica de la perdiz roja silvestr (Alectoris rufa) en la provincia de Soria: directrices para su gestión cinegética
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections