Now showing items 1-20 of 45

  • Sensors per a la mesura de la CEa 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Els sensors existents per mesurar la conductivitat elèctrica aparent (CEa) en continu es diferencien segons el mètode utilitzat per introduir o induir un corrent elèctric a terra: contacte galvànic directe, o per inducció ...
  • Tecnologia LiDAR en Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una de les tecnologies que més ha avançat en els darrers anys és la que es basa en el principi de funcionament LiDAR, una sigla anglesa per a LIght Detection And Ranging o, en català, detecció i mesura de distàncies amb ...
  • Generació de núvols de punts 3D i extracció d’informació 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una vegada adquirides les dades amb un escàner làser o bé amb càmeres RGB-D o simplement amb càmeres RGB, cal generar els núvols de punts que recrearan l’escena escanejada en 3D. Els processos utilitzats dependran de la ...
  • Plataformes de monitoratge i maneig de cultius 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Les plataformes de monitoratge i maneig de cultius són aplicacions web o de telèfon destinades a recopilar, visualitzar i/o editar ortofotografies, mapes i altres dades georeferenciades de les explotacions. Es podria dir ...
  • Cartografia quasi 3D de la Conductivitat Elèctrica Aparent 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Si bé, com s'ha vist, s'han fet grans avenços en l'adquisició de dades en continu d'algunes propietats dels sòls com la conductivitat elèctrica aparent (CEa) i la seva relació posterior amb altres propietats dels sòls ...
  • Com utilitzar un SIG 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o, en anglès, els Geographic Information Systems (GIS) són programes informàtics dissenyats per a visualitzar, editar i processar dades espacials. En aquest tutorial es mostren ...
  • Importació de dades en un arxiu Excel a QGIS 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Quan estem treballant en a una parcel·la podem anotar observacions localitzant el punt on ens trobem amb el telèfon mòbil, i després voler representar-les en un mapa. En aquest tutorial us mostrem com passar les dades ...
  • Mesura de la conductivitat elèctrica aparent del sòl 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   La conductivitat elèctrica (CE) és la mesura de la capacitat d'un material per deixar passar el corrent elèctric a través seu. La seva unitat de mesura és S/m (siemens per metre), el siemens és la unitat del Sistema ...
  • Els Índexs de Vegetació 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Els índex de vegetació (IV) són ràtios calculats amb la reflectància espectral de la vegetació en diferents bandes de l’espectre electromagnètic mesurades per un sensor (Figura 1). Es fan servir com indicadors de la presència ...
  • Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura 

   Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   El comptatge de fruits (o càrrega de fruita) és el paràmetre normalment utilitzat a l’hora d’estimar la collita potencial de fruita a nivell de parcel·la, resultant finalment una estimació de pes o productivitat (kg/ha) ...
  • Històric d’ortofotos per a entendre la variabilitat actual 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una font d’informació molt interessant per a entendre la variabilitat dels camps són les sèries històriques d’ortofotos. Observant les imatges d’anys passats es poden detectar quins canvis hi ha hagut en la parcel·lació, ...
  • Sensors radiomètrics 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   La radiometria és la ciència que estudia i mesura la radiació electromagnètica. Per tant, els sensors radiomètrics són aquells sensors que mesuren i quantifiquen la radiació electromagnètica que els arriba. Aquests sensors ...
  • Càlcul de l'NDVI amb Sentinel-2 i QGIS 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   L’índex de vegetació de diferència normalitzada o NDVI (de les sigles en anglès Normalized Difference Vegetation Index) serveix, principalment, per a caracteritzar creixement i vigor de la vegetació.
  • Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura (Tutorial) 

   Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura Mida de la mostra, precisió del mostreig i Coeficient d’Error La mida de la mostra influeix l’exactitud i la precisió de les estimacions. Cas que els ...
  • Transformació de coordendades 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   En la georeferenciació de les dades, el seu tractament, la generació de mapes de prescripció i en les actuacions a camp és molt important utilitzar correctament les coordenades. En el document de Conceptes Bàsics Posicionament ...
  • Tècniques i tecnologies utilitzades en Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Donat que l’Agricultura de Precisió (AP) és una estratègia molt àmplia i transversal, les tècniques i tecnologies que hi participen són moltes i diverses. L’AP té fama d’utilitzar molt tecnologia digital i això la fa massa ...
  • Posicionament i navegació: sistemes satel·litaris de navegació global 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Tal com s’ha dit en altres documents d’aquest repositori, en Agricultura de Precisió (AP) és important saber on som. Les dades de posició es poden fer servir amb diverses finalitats (Figura 1). Bàsicament, saber on som ens ...
  • Rendibilitat de l’Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   En agricultura convencional, les actuacions uniformes al camp i l’aplicació de recursos amb dosis úniques comporten costos uniformes per unitat de superfície tant de la maquinària com dels productes emprats. Des del moment ...
  • Protecció de cultius: Aplicacions en base a mapes 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Els mapes de prescripció de productes fitosanitaris (PF) basats en el vigor o desenvolupament del dosser foliar dels cultius estan començant a utilitzar-se per a l'aplicació de PF en cultius arboris. La variabilitat dins ...
  • Metodologies de l’Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Les diferents operacions de maneig basades en l’Agricultura de Precisió (AP) es poden dur a terme seguint tres metodologies diferents: a) Agricultura de Precisió basada en mapes b) Agricultura de Precisió en temps real c) ...