Any: 2022 Vol.: 34

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  La Morfología Natural como marco teórico para explicar el aprendizaje de género y número en español por sinohablantes
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022) Zuheros Garrido, Laura
  L’objectiu d’aquest treball és analitzar la capacitat explicativa de la Morfologia Natural per tal d’evidenciar les dades recollides en un estudi empíric sobre la concordança nominal de gènere i nombre en espanyol per part de sinoparlants de tres grups d’edat (nens, adolescents i adults) de nivell A1 que reben instrucció formal a l’Instituto Cervantes de Pequín. L’espanyol i el xinès mandarí són llengües amb una gran distància lingüística, de manera que la morfologia flexiva de l’espanyol comporta una considerable dificultat per a aquests alumnes. Els resultats presentats indiquen que els errors de gènere són molt més freqüents que els de nombre i es justifiquen per principis universals (iconicitat, biunivocitat i transparència), i un patró de desenvolupament en tres etapes successives: premorfològica, protomorfològica i morfològica modularitzada.
 • Item
  Open Access
  La complejidad de la Estructura Argumental y su influencia en el procesamiento de oraciones en español
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022) Sánchez, María Elina; Franco Accinelli, Ailín Paula; Carden, Julia Roberta; Jaichenco, Virginia
  L’estructura argumental (EA) és la informació que tenen els verbs sobre els rols sintàctics i dels temàtics. L’objectiu d’aquest treball és investigar com es manifesta l’efecte de la complexitat de l’EA en una tasca d’Elicitació d’oracions i una de Judicis de Gramaticalitat. Van participar de l’estudi un grup de 62 subjectes adults parlants nadius de l’espanyol riuplatenc de diferents edats i nivells d’escolaritat. Els estímuls van ser confeccionats considerant la quantitat d’arguments obligatoris que requereix un verb: 1, 2 i 3, i la canonicitat al mapatge sintàcticsemàntic (intransitius inacusatius vs. inergatius). Les troballes suggereixen que a major nombre d’arguments es generen més dificultats, especialment en subjectes de baixa escolaritat. No es van trobar diferències entre els verbs intransitius. Es discutiran els resultats a la llum d’hipòtesis lingüístiques i neuropsicolingüístiques. Les tasques d’aquest estudi formen part d’una bateria d’avaluació de la morfosintaxi per a persones amb afàsia.
 • Item
  Open Access
  ¡Ahora sí que me has tocado las narices! and other tactile perception metaphors : a cognitive and contrastive analysis
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022) Martín-Gascón, Beatriz
  Aquest estudi té com a objectiu analitzar des d’una perspectiva de la lingüística cognitiva un conjunt de 23 construccions espanyoles freqüents i els seus equivalents en anglès amb el verb tàctil prototípic relacionat amb les emocions positives i negatives. Mitjançant l’examinació de l’abast metafòric de les expressions de percepció tàctil seleccionades, elaborem una taxonomia conceptual basada en els mapatges metafòrics i metonímics subjacents. Els nostres resultats corroboren la hipòtesi que les extensions conceptuals dels verbs de percepció són un fenomen intercultural. Es preveu que la classificació proposada servirà de base per la creació d’un material de tipus cognitiu que millorarà el procés d’ensenyament-aprenentatge d’ELE fent més significativa l’assimilació i la retenció d’expressions.
 • Item
  Open Access
  ¿Una palabra o dos? Una aproximación experimental a la homonimia en español
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022) López Cortés, Natalia; Horno Chéliz, María del Carmen
  Aquest treball aporta noves dades sobre la interpretació i processament de l’homonímia en espanyol. Els objectius són delimitar el concepte teòric de la homonímia i oferir dades experimentals sobre com es processen aquestes unitats. Primer es presenta una revisió sobre com s’ha definit l’homonímia, tant diacrònicament com sincrònica. Després s’ofereix un breu estat de la qüestió sobre el tema del processament de les paraules homònimes, on es presenten estudis psicolingüístics en els quals es troben efectes de l’ambigüitat en el processament. Com que el material dels estudis en anglès resulta problemàtic pel concepte d’homonímia del qual parteix i els resultats en espanyol no són consistents, en aquest treball es presenten dos nous estudis experimentals que pretenen respondre dues preguntes de recerca: com s’interpreta l’homonímia en espanyol i com es processa. Tot això té implicacions per als models de representació mental.
 • Item
  Open Access
  Exploring grammatical gender in L2 Spanish : is a transparent gender system easy to use for Russian-speaking students?
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022) Ogneva, Anastasiia
  This paper reports on the results of a pilot study investigating grammatical gender assignment to transparent and opaque inanimate Spanish nouns by Russian-speaking learners with an intermediate-advanced level in L2. 29 Russian natives and 28 native speakers of Spanish completed three gender assignment tasks. Participants had to assign correct gender to inanimate real nouns with transparent (-o, -a) and opaque (-e, consonants) endings, and to nonce words with transparent (-o, -a) or opaque endings. The results revealed that, although the L2 group obtained high accuracy scores in gender assignment tasks, there were significant differences compared to the native speakers. The effects of transparency of the L2 gender system and of the native language of L2 students were also found. Specifically, the L2 students used transparent nouns significantly better than opaque nouns. Furthermore, the L2 group assigned grammatical gender to opaque nouns significantly better when these nouns have the same gender in Russian.