Erosió hídrica a la Conca de la Rambla de Puça (Petrer, Alacant). Processos hidrològics i erousius induïts per l'antropització del medi físic mediterrani

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-10
Authors
Pérez Jiménez, Oriol
Other authors
Vericat Querol, DamiàVericat Querol, Damià - ORCID ID
Universitat de Lleida, Facultat de Lletres
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
L’ancestral activitat antròpica sobre el territori ha creat paisatges rurals que van viure el seu últim període de pressió cap a mitjans segle XX. Des d’aleshores els canvis econòmics i l’èxode rural han propiciat l’abandonament dels espais rurals d’un medi de muntanya mediterrani organitzat en terrasses de conreu. L’alliberament de l’espai agrari ha comportat una vegetació dels conreus. L’ús forestal abasta al 2020 el 75,53% de l’espai de la conca de Puça i les zones sense ús han crescut fins el 12,88%. La coberta de matollar (51,02% al 2021) i bosc (36,35% al 2021) resulten les més eficients per a la protecció del sòl, pel que l’augment de les cobertes nues (4,57% de l’espai al 2021) indica potencials indrets amb processos erosius accelerats. La pèrdua de sòl potencial calculada pel mètode RUSLE ens indica que la conca té una pèrdua de sòl mitjana de 84 Mg ha-1 any-1, encara que la distribució espacial mostra el 34,5% de la superfície sota risc d’erosió baix i el 35,8% sota risc molt alt. Els contrastos es deuen al factor de pendent que varia quantiosament entre les valls conreades (<3º) i les vessant muntanyoses que superen els 60º. L’experiment amb pluja simulada ens permet, sota unes mateixes condicions de topografia (pendent del 3%) calcular la resposta hidrològica i erosiva d’una parcel·la sobre sòl nu i una sobre sol vegetat. Sobre sòl nu la infiltració és del 40,5% (escolament del 59,5%) i la concentració de sediments mitjana és de 40,09 g l-1. Per a la parcel·la sobre sòl vegetat la infiltració és del 79,9% (escolament del 20,1%) i la concentració mitjana de sediments és de 5,3 g l-1. L’experiment confirma el paper protector de la coberta vegetal. A més, es proposen mesures d’actuació per a gestionar l’abandonament dels conreus evitant la desertificació geològica i la degradació ecològica dels sòls.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie