Show simple item record

dc.contributorArco Bravo, Isabel del
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorSerey Araneda, Daniel Fernando
dc.date.accessioned2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.available2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.issued2021-03-08
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71961
dc.descriptionL'educació en sexualitat, afectivitat i gènere són part de les noves polítiques ministerials de l'estat xilè, que s'està focalitzant en el desenvolupament integral dels estudiants tant en educació inicial com en tots els nivells, inclòs l'educació universitària, estableix Llei general de educació o LGE (MINEDUC 2015), els que al seu torn, són acollits i aprofundits en les bases curriculars d'educació de manera transversal (MINEDUC, 2018), a través de l'modificar la llei Nº 20.418 (educació Sexual Integral), que orienta i regula la fertilitat, especialment, posa l'accent, en regular l'educació sexual en els establiments educacions. La novetat és que també inclou els nivells d'educació parvularia (primera infància). El present treball d'investigació, s'enfoca en l'anàlisi de la perspectiva dels estudiants universitaris de la carrera d'educació de Pàrvuls (primera infància) davant de temes com Educació Sexual i Diversitat Sexual, en raó a la vigent de la modificació de la llei Nº 20.418, que fixa normes sobre informació, orientació, prestacions de regulació de la fertilitat anomenada Educació Sexual integral. Això fa necessari, aixecar coneixements per a la comprensió i informatització sobre Educació i Diversitat Sexual durant la formació d'educadors, que en el seu exercici professional, seran el primer escenari educatiu de socialització sobre aquesta temàtica de milers d'infants -educació infantil- i que influiran en les conductes futures de les seves possibles estudiants sobre la temàtica. La metodologia de la investigació estarà dissenyada des d'un paradigma quantitatiu, basat en la teoria positivista de el coneixement, a nivell descriptiu. Per a això, es va crear un qüestionari de 28 preguntes que permetran analitzar la perspectiva sobre Educació i Diversitat Sexual. Aquesta investigació és un estudi empíric teòric de tipus Exploratori Descriptiu. Exploratori, ja que no és seqüencial a una altra investigació, i descriptiu, ja que sistematitza pràctiques i inventari d'experiències dels actors al voltant de la Sexualitat i Diversitat Sexual (Hernández et al., 2014). La mostra estarà constituïda per 599 estudiants de 11 universitats de Xile, situades al llarg d'aquest país. Com a objectius general, es va plantejar Analitzar les percepcions sobre Educació i Diversitat Sexual que tenen els estudiants de la carrera d'educació parvularia durant la seva formació professional universitària a Xile. Això permetrà analitzar el coneixement que es té en relació a la Diversitat Sexual, com així també, conèixer si hi ha estils d'homofòbia en els estudiants i en les mateixes institucions universitàries, això pot permetre descriure les pràctiques i els reptes dels estudiants al voltant de la temàtica, per tal d'ampliar el camp de coneixement sobre Diversitat Sexual, Per aportar a la disminució d'escenaris de discriminació.
dc.descriptionLa educación en sexualidad, afectividad y género son parte de las nuevas políticas ministeriales del estado chileno, que se está focalizando en el desarrollo integral de los estudiantes tanto en educación inicial como en todos los niveles, incluido la educación universitaria, establecidos en Ley General de Educación o LGE (MINEDUC 2015), los que a su vez, son acogidos y profundizados en las bases curriculares de educación de manera transversal (MINEDUC, 2018), a través de la modifico la ley Nº 20.418 (Educación Sexual Integral), que orienta y regula la fertilidad, en especial, pone el acento, en regular la educación sexual en los establecimientos educaciones. La novedad es que también incluye los niveles de educación parvularia (primera infancia). El presente trabajo de investigación, se enfoca en el análisis de la perspectiva de los estudiantes universitarios de la carrera de educación de Párvulos (primera infancia) frente a temas como Educación y Diversidad Sexual, en razón a la vigente de la modificación de la ley Nº 20.418, que fija normas sobre información, orientación, prestaciones de regulación de la fertilidad llamada Educación Sexual integral. Esto hace necesario, levantar conocimientos para la comprensión e informatización sobre Educación y Diversidad Sexual durante la formación de educadores, que en su ejercicio profesional, serán el primer escenario educativo de socialización sobre esta temática de miles de infantes -educación infantil- y que influirán en las conductas futuras de sus posibles estudiantes sobre la temática. La metodología de la investigación estará diseñada desde un paradigma cuantitativo, basado en la teoría positivista del conocimiento, a nivel descriptivo. Para ello, se creó un cuestionario de 28 preguntas que permitirán analizar la perspectiva sobre Educación y Diversidad Sexual. Esta investigación es un estudio empírico teórico de tipo Exploratorio Descriptivo. Exploratorio, ya que no es secuencial a otra investigación, y descriptivo, puesto que sistematiza prácticas e inventario de experiencias de los actores en torno a la Sexualidad y Diversidad Sexual (Hernández et al., 2014). La muestra estará contituida por 599 estudiantes de 11 universidades de Chile, ubicadas a lo largo de este pais. Como objetivo general, se planteó analizar las percepciones sobre Educación y Diversidad Sexual que tienen los estudiantes de la carrera de educación parvularia durante su formación profesional universitaria en Chile. Esto permitirá analizar el conocimiento que se tiene en relación a la Diversidad Sexual, como así también, conocer si existen estilos de homofobia en los estudiantes y en las mismas instituciones universitarias, esto podrá permitir describir las prácticas y los retos de los estudiantes en torno a la temática, con el fin de ampliar el campo de conocimiento sobre Diversidad Sexual, Para aportar a la disminución de escenarios de discriminación.
dc.descriptionEducation in sexuality, affectivity and gender are part of the new ministerial policies of the Chilean state, which is focusing on the comprehensive development of students both in initial education and at all levels, including university education, established in the General Law of Education or LGE (MINEDUC 2015), which in turn, are welcomed and deepened in the curricular bases of education in a transversal manner (MINEDUC, 2018), through the amendment of law No. 20,418 (Comprehensive Sexual Education), which guides and it regulates fertility, in particular, it puts the accent on regulating sexual education in educational establishments. The novelty is that it also includes the levels of preschool education (early childhood). This research work focuses on the analysis of the perspective of university students in the Infant Education career (early childhood) regarding issues such as Sexual Education and Sexual Diversity, due to the current modification of the law No. 20,418, which sets standards on information, orientation, fertility regulation benefits called Comprehensive Sexual Education. This makes it necessary to raise knowledge for the understanding and computerization of Education and Sexual Diversity during the training of educators, who in their professional practice, will be the first educational setting for socialization on this subject of thousands of infants -children education- and that will influence the future behaviors of your potential students on the subject. The research methodology will be designed from a quantitative paradigm, based on the positivist theory of knowledge, at a descriptive level. To do this, a 28-question questionnaire was created that will allow us to analyze the perspective on Education and LGBTI. This research is a theoretical empirical study of the Exploratory Descriptive type. Exploratory, since it is not sequential to other research, and descriptive, since it systematizes practices and inventory of the actors' experiences around Sexuality and Sexual Diversity (Hernández et al., 2014). The sample will be made up of 599 students from 11 Chilean universities, located throughout this country. As general objectives, it was proposed to analyze the perceptions on Education and Sexual Diversity that students of the preschool education career have during their university professional training in Chile. This will allow to analyze the knowledge that is had in relation to Sexual Diversity, as well as, to know if there are homophobia styles in students and in the same university institutions, this may allow describing the practices and challenges of students around the theme, in order to broaden the field of knowledge on Sexual Diversity, To contribute to the reduction of discrimination scenarios.
dc.formatapplication/pdf
dc.format325 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectEducació Sexual
dc.subjectDiversitat Sexual
dc.subjectFormació inicial docent
dc.subjectEducació Parvularia (Educació de la primera infància)
dc.subjectEducación Sexual
dc.subjectDiversidad Sexual
dc.subjectFormación inicial docente
dc.subjectEducación Parvularia (Educación de la primera infancia)
dc.subjectSex Education
dc.subjectSexual Diversity
dc.subjectInitial teacher training
dc.subjectEarly Childhood Education (Early childhood education)
dc.subjectDidàctica i Organització Escolar
dc.subject37
dc.titleEducación y Diversidad Sexual: un análisis de la perspectiva de los estudiantes de educación de Párvulos en Chile
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record