Show simple item record

dc.contributorBartolí, Esther
dc.contributorMorera Prat, Josep M.
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
dc.contributor.authorCebollada Colom, Patrícia
dc.date.accessioned2021-09-06T09:45:02Z
dc.date.available2021-09-06T09:45:02Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71806
dc.description.abstractAntecedents: El depilat i el calciner han estat des de sempre les operacions més contaminants de tot el procés d’adobament de pells. Al llarg dels anys, aquest sector ha anat evolucionant i s’han investigat mètodes menys contaminants i alternatius al depilat tradicional. No obstant, no hi ha investigació sobre el depilat i el calciner des de la perspectiva de la bibliometria. Metodologia: L’objectiu d’aquest projecte ha estat explorar i analitzar el desenvolupament i l’activitat científica del camp d’investigació de les operacions del depilat i el calciner del procés d’adobament de pells, aplicant com a tècnica la bibliometria. La metodologia de l’estudi s’ha basat principalment en una cerca inicial, lectura i recopilació posterior de les publicacions indexades a la base de dades Scopus, obtenint un total de 291 documents publicats sobre el tema des de l’any 1927 fins l’actualitat (2021). Seguidament, es van extreure les dades bibliomètriques de les publicacions necessàries per l’anàlisi. Es van elaborar gràfics amb Excel per tal d’obtenir la tendència anual de les publicacions i la distribució de les publicacions segons revista, tipus de document, àrea temàtica, institució, país i autor, mentre que els mapes bibliomètrics realitzats amb VOSviewer va permetre analitzar les relacions de coautoria i de co-citació, i les co-ocurrències de les paraules claus sobre el tema. Resultats i Conclusions: La tendència anual dels documents publicats sobre el tema va en augment, sent la Journal of the American Leather Chemists Association la primera revista on es va començar a publicar documents, la més co-citada i amb major quantitat de publicacions. Les institucions més rellevants es troben a la Índia i a la Xina, sent la Central Leather Research Institue India i la Sichuan University respectivament. Tot i ser els dos països amb més documents publicats i amb una localització geogràfica propera, no hi ha cap relació de co-autoria entre ells. L’anàlisi d’autors ha permès identificar els principals autors més actius en el tema d’interès, com són M. Gutterres, del Brasil, i V. Valeika, de Lituània. S’ha arribat a la conclusió que autors d’un mateix país poden pertànyer a diferents institucions i poden seguir o no la mateixa línia d’investigació. Pel que fa a l’anàlisi de paraules claus, s’han distingit diferents línies d’investigació, entre elles: l’estudi i tractament d’aigües i gestió del medi ambient, principals compostos químics i altres elements presents en el procés d’adobament de pells, i la bioquímica involucrada. La bibliometria ha sigut un bon mètode per conèixer l’estat actual de la literatura científica i l’evolució en el temps d’aquest camp d’investigació, la qual cosa permetrà aprofundir i avançar en la preocupació mediambiental que causen el depilat i el calciner en general.ca_ES
dc.description.abstractBackground: Unhairing and liming have always been the most polluting operations of the entire leather tanning process. Over the years, this sector has evolved, and less polluting, and alternative methods to traditional unhairing have been investigated. However, there is no research on unhairing and liming from the perspective of bibliometrics. Methodology: This project has aimed to explore and analyse the development and scientific activity of the field of research of the operations of the unhairing and liming of the leather tanning process, applying as technique bibliometrics. The methodology of the study has been based primarily on an initial search, reading, and subsequent collection of publications indexed in the Scopus database obtaining a total of 291 papers published on the subject from 1927 to the present day (2021). Subsequently, bibliometric data were extracted from the publications required for analysis. Graphics made with Excel has been used to obtain the annual trend of publications and the distribution of publications according to a source, document type, subject area, institution, country, and author, while bibliometric maps made with VOSviewer has allowed the co-authority and co-citation relationships to be analysed, and the co-occurrences of the keywords on the subject. Results and conclusions: the annual trend of published documents on the subject is on the increase, with the Journal of the American Leather Chemists Association being the first source to publish documents, the most co-cited, and the one that have most documents published. The most important institutions are in India and China, with Central Leather Research Institute India and Sichuan University respectively, both being the two countries with the most published documents and a nearby geographic location, there is no co-authority relationship between them. Author analysis has enabled the main authors most active in the subject of interest to be identified, such as M. Gutterres of Brazil and V. Valeika of Lithuania. It has concluded that authors of the same country may belong to different institutions and may or may not follow the same line of research. In terms of the analysis of keywords, several different lines of research have been distinguished, including the study and treatment of water and environmental management, major chemical compounds and other elements present in the process of leather tanning process, and the biochemistry involved. Bibliometrics has been a good method of knowing the current state of scientific literature and the timeline of this field of research, which will allow for a deepening and advance of the environmental concern caused by unhairing and liming in general.ca_ES
dc.format.extent111 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEstudi bibliomètricca_ES
dc.subjectDepilat i calciner de pellsca_ES
dc.subjectMedi ambientca_ES
dc.subject.otherBibliometriaca_ES
dc.subject.otherCuirs i pellsca_ES
dc.titleEstudi bibliomètric del depilat i calciner de l’adobament de pellsca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd