Show simple item record

dc.contributorSelva Pareja, Laia
dc.contributorEspart Herrero, Anna
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia - Campus d'Igualada
dc.contributor.authorAlegre Coll, Arian
dc.date.accessioned2021-02-23T09:24:00Z
dc.date.available2021-02-23T09:24:00Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70591
dc.description.abstractCONTEXT. La Infermera de Pràctica Avançada és una figura que avança de manera diferent en cada país. Actualment encara falta estudiar sobre quin paper i quines funcions pot realitzar dins del cribratge precoç prenatal. OBJECTIU. Descriure quines són les competències que la Infermera de Pràctica Avançada pot desenvolupar en l’àmbit del cribratge prenatal per comparar la legislació espanyola amb la legislació d’altres països europeus. METODOLOGIA. La pregunta d’investigació és: La figura de la Infermera de Pràctica Avançada, experta en el cribratge precoç prenatal, està més desenvolupada en altres països d’Europa que no pas a Espanya?. Es realitza una revisió exploratòria a les bases de dades PubMed, Science Direct i Web of Science. Els estudis s’han publicat els últims 10 anys i tots parlen del cribratge prenatal. L’avaluació del rigor científic s’ha analitzat mitjançant les escales de CASPe i QARI. Els resultats s’han classificat segons el país europeu, el professional sanitari i s’han organitzat segons tres temàtiques, en funció de la informació aportada per cada article: rol en el cribratge prenatal, ecografia obstètrica i coneixements genètics. RESULTATS. En cada país europeu, les tasques realitzades per les infermeres/llevadores són similars però no iguals. No hi ha una legislació que defineixi quines competències han de tenir dins del cribratge. A Europa, la Infermera de Pràctica Avançada encara li falta agafar reconeixement, però els Estats Units, és un país on aquest concepte es troba més desenvolupat, ja que hi ha tasques que ja són reconegudes com habilitats avançades. CONCLUSIÓ. Les llevadores són les principals responsables del cribratge en la majoria de països europeus. Les tasques són similars, tot i que hi ha algun país on la infermera, amb formació prèvia, està capacitada per realitzar altres funcions. La falta de competències genètiques, produeix un baix domini dels conceptes necessaris per oferir informació i assessorament prenatal.ca_ES
dc.description.abstractCONTEXTO: La Enfermera de Práctica Avanzada es una figura que avanza de forma diferente en cada país. Todavía falta estudiar sobre qué papel y qué funciones puede realizar dentro del cribado precoz prenatal. OBJETIVO: Describir cuáles son las competencias que la Enfermera de Práctica Avanzada puede desarrollar en el ámbito del cribado prenatal para comparar la legislación española con la legislación de otros países europeos. METODOLOGÍA: La pregunta de investigación es: La figura de la Enfermera de Práctica Avanzada, experta en el cribado precoz prenatal, está más desarrollada en otros países de Europa que en España?. Se realiza una revisión exploratoria en las bases de datos PubMed, Science Direct y Web of Science. Los estudios se han publicados los últimos 10 años y todos hablan del cribado prenatal. La evaluación del rigor científico ha analizado mediante las escalas de CASPe y QARI. Los resultados se han clasificado según el país europeo, el profesional sanitario y se han organizado según tres temáticas, en función de la información aportada por cada artículo: rol en el cribado prenatal, ecografía obstétrica y conocimientos genéticos. RESULTADOS: En cada país europeo, las tareas realizadas por las enfermeras / matronas son similares pero no iguales. No hay una legislación que defina qué competencias deben tener dentro del cribado. En Europa, la Enfermera de Práctica Avanzada todavía le falta coger reconocimiento, pero los Estados Unidos, es un país donde este concepto se encuentra más desarrollado, ya que hay tareas que ya son reconocidas como habilidades avanzadas. CONCLUSIÓN: Las matronas son las principales responsables del cribado en la mayoría de países europeos. Las tareas son similares, aunque hay algún país donde la enfermera, con formación previa, está capacitada para realizar otras funciones. La falta de competencias genéticas, produce un bajo dominio de los conceptos necesarios para ofrecer información y asesoramiento prenatal.ca_ES
dc.description.abstractCONTEXT: The Advanced Practice Nurse is a figure that advances differently in each country. There is still a long way to go to study what role and what functions it can perform within prenatal early screening. OBJECTIVE: To describe the competencies that the Advanced Practice Nurse can develop in the field of prenatal screening to compare Spanish legislation with the legislation of other European countries. METHODOLOGY: The research question is: Is the figure of the Advanced Practice Nurse, an expert in early prenatal screening, more developed in other European countries than in Spain?. An exploratory review is performed on the PubMed, Science Direct, and Web of Science databases. The studies have been published for the last 10 years and all of them talk about prenatal screening. The assessment of scientific rigor has been analyzed using the CASPe and QARI scales. The results were classified according to the European country, the health professional and were organized according to three themes, based on the information provided by each article: role in prenatal screening, obstetric ultrasound and genetic knowledge. RESULTS: In each European country, the tasks performed by nurses / midwives are similar but not the same. There is no legislation that defines what competencies they should have within screening. In Europe, the Advanced Practice Nurse still needs recognition, but the United States is a country where this concept is more developed, as there are tasks that are already recognized as advanced skills. CONCLUSION: Midwives are the main culprits in screening in most European countries. The tasks are similar, although there are some countries where the nurse, with prior training, is trained to perform other functions. The lack of genetic skills produces a low mastery of the concepts needed to provide prenatal information and counseling.ca_ES
dc.format.extent62 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPrenatal screeningca_ES
dc.subjectCompetencesca_ES
dc.subjectGenetic counselingca_ES
dc.subjectPrenatal Diagnosis/methodsca_ES
dc.subjectAdvanced practice nursingca_ES
dc.subject.otherCura prenatalca_ES
dc.subject.otherDiagnòsticca_ES
dc.subject.otherInfermeria obstètricaca_ES
dc.titleReconeixement i participació de la Infermera de Pràctica Avançada en el cribatge prenatal a Europaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd