Show simple item record

dc.contributorPlanas de Martí, Santiago
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorMármol Rodríguez, Ariadna
dc.date.accessioned2020-08-27T11:23:39Z
dc.date.available2020-08-27T11:23:39Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69421
dc.description.abstractLa vinya és un cultiu de gran rellevància mundial. A Catalunya, particularment, la producció de vins i caves de qualitat representa el tercer sector més important de la indústria agroalimentària. Per tal de fer front a diverses plagues, malalties i males herbes que perjudiquen aquest cultiu i el seu rendiment, la protecció integrada de cultius ofereix diverses eines per garantir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. En els darrers anys, la presència de l'aranya groga, Eotetranychus carpini (Acari: Tetranychidae), s'ha intensificat a les vinyes del sud d'Europa i ha esdevingut un problema en algunes zones de Raïmat (Lleida). En aquest sentit, aquest treball avalua dues metodologies que pretenen mantenir de manera efectiva la població d'aranya groga per sota del llindar econòmic de danys: (1) el control biològic mitjançant l'alliberament dels fitoseids depredadors, Amblyseius andersoni (Acari: Phytoseiidae), i (2) un sistema d'ajustament del volum d'aplicació de productes fitosanitaris basat en el vigor vegetatiu dels ceps estimat segons imatges aèries. En el primer cas, malgrat que es va apreciar una tendència a l'augment de A. andersoni a les zones on aquests eren alliberats, possiblement associada també a una certa disminució de les poblacions de E. carpini, no podem parlar clarament d'èxit d'aquest mètode a causa de l'elevada variabilitat en els resultats, que impedeix obtenir conclusions robustes. En el segon cas estudiat, en canvi, es va poder comprovar un augment de l'eficiència de l'aplicació en obtenir deposicions similars a dosi inferior en capçades de diferent vigor, mentre es garantia l'eficàcia biològica. En conjunt, aquest treball aporta noves dades experimentals i discussions sobre la gestió de E. carpini en vinya en un context de control integrat de plagues.ca_ES
dc.description.abstractEl cultivo de la vid es de gran relevancia mundial. En Cataluña, particularmente, la producción de vinos y cavas de calidad se ha convertido en el tercer sector más importante de la industria agroalimentaria. Para hacer frente a varias plagas, enfermedades y malas hierbas que perjudican a este cultivo y a su rendimiento, el control integrado ofrece varias herramientas para garantizar un uso sostenible de los productos fitosanitarios. En los últimos años, la presencia de la araña amarilla Eotetranychus carpini (Acari: Tetranychidae), se ha intensificado en los viñedos del sur de Europa, convirtiéndose en un problema en algunas zonas de Raïmat (Lleida). En ese sentido, este trabajo evalúa dos metodologías que pretenden mantener de manera efectiva la población de araña amarilla por debajo del umbral económico de daños: (1) el control biológico mediante la introducción de fitoseidos depredadores, Amblyseius andersoni (Acari: Phytoseiidae), y (2) un sistema de ajuste del volumen de aplicación de productos fitosanitarios en función del vigor vegetativo del cultivo, estimado a partir de imágenes aéreas. En el primer caso, a pesar de que se pudiese observar una tendencia al aumento de A. andersoni en las zonas donde estos fueron introducidos, posiblemente ligado a una cierta disminución de E. carpini, el control biológico no se puede considerar claramente exitoso a causa de la gran variabilidad en los resultados, que impide obtener conclusiones robustas. En el segundo caso estudiado, en cambio, se pudo comprobar un aumento de la eficiencia de la aplicación al obtener deposiciones similares a dosis inferior en la vegetación de diferente vigor, mientras se garantizaba una buena eficacia biológica. En conjunto, este trabajo aportar nuevos datos experimentales y discusiones sobre la gestión de E. carpini en viña en un contexto de control integrado de plagas.ca_ES
dc.description.abstractThe grapevine crop has great worldwide importance. In Catalonia, particularly, the production of high-quality wine and cava has become the third most important sector of the agri-food industry. To cope with various pests, diseases and weeds that harm this crop and its yield, integrated pest management offer several tools to guarantee sustainable use of plant protection products. In recent years, the yellow spider mite Eotetranychus carpini (Acari: Tetranychidae) has increased its presence in the vineyards of southern Europe, becoming a problem in some areas of Raïmat (Lleida). In this sense, this study evaluates two methodologies that aim to effectively maintain the yellow spider population below the economic damage threshold: (1) biological control through the introduction of predatory phytoseids, Amblyseius andersoni (Acari: Phytoseiidae), and (2) a system for adjusting the spraying volume rate of plant protection products depending on the canopy dimension of grapevines, estimated from aerial images. In the first case, even though the tendency was to observe higher numbers of A. andersoni in the areas where these were introduced, possibly linked to a certain decrease of E. carpini, biological control can not be considered clearly successful due to great variability in the outcomes, which prevents to draw robust conclusions. Contrarily, in the second case studied, it was possible to verify an increase in efficiency, obtaining very similar spray depositions at an inferior dose in canopies of different dimensions, always securing an effective pest control. Overall, this work provides new experimental data and discussions about the management of E. carpini in vineyards in the context of integrated pest management.ca_ES
dc.format.extent66 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherVinya -- Plaguesca_ES
dc.subject.otherVinya -- Millora de qualitatca_ES
dc.titleEstratègies de control integrat de Eotetranychus carpini (Oudemans) (Acari: Tetranychidae) en vinya: Control biològic i dosificació zonal de productes fitosanitarisca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd