Màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Open Access
  Potencial de mercado del vino natural en Cataluña
  (2023-06) Polonio Punzano, Adrián
 • Item
  Open Access
  Proyecto de una quesería con una capacidad de producción anual total de 94 t de queso encenizado o a la ratafía situada en Riudellots de la Selva (Gerona)
  (2022) Cuesta Vendrell, Marc
  El presente proyecto final de máster tiene como objetivo el diseño y dimensionado de una industria elaboradora de queso donde, inicialmente, se elaborarán quesos tiernos encenizados y semicurados a la ratafía a partir de la leche producida en la explotación bovina del promotor. Se dispondrá de todas las instalaciones y equipamientos necesarios para poder elaborar los quesos siguiendo siempre la normativa vigente y obtener un beneficio económico. Este proyecto busca satisfacer las necesidades de los consumidores y, a la vez, transformar la leche producida por el promotor aportando un valor añadido y asegurando un precio justo de la leche. En la actualidad está creciendo el nicho de mercado sensible por los productos de proximidad con carácter local y un precio justo para el productor. Se buscará producir un producto con la mayor calidad posible, garantizando siempre la seguridad alimentaria y al menor coste económico posible. En el documento se describen todos los aspectos técnicos, desde el dimensionado del proyecto hasta el sistema de seguridad alimentaria que se debe implantar. En cuanto a la evaluación financiera, se analizan diferentes escenarios para garantizar la viabilidad del proyecto.
 • Item
  Open Access
  Projecte de reg per degoteig subterrani en 4,15ha d’arròs a la finca Mas Ferran de Pals (Baix Empordà)
  (2021-07) Cufí Aregay, Sílvia
  El conreu de l’arròs es caracteritza per ser el que utilitza un major volum d’aigua a nivell mundial. Davant una situació d’escassetat del recurs hídric i de competència de l’ús agrícola amb la resta d’usos de l’aigua dolça, s’estan implementant sistemes de reg i tècniques de maneig del conreu que tenen per objectiu mantenir o incrementar-ne les produccions alhora que s’aconsegueix un estalvi d’aigua. Un d’aquests sistemes és el reg per degoteig, ja sigui superficial o subterrani. Aquest, a banda d’aconseguir un estalvi d’aigua respecte el reg per inundació, també permet l’extensió del cultiu a zones on actualment no es pot realitzar degut a la manca de suficient cabal d’aigua com per inundar les parcel·les.En el present projecte es dissenya un sistema de reg per degoteig subterrani pel cultiu de l’arròs en 4,15 ha de la parcel·la Mas Ferran, a Pals (Baix Empordà), la qual es troba fora de la zona tradicional de conreu de l’arròs per inundació.Els promotors del projecte actualment produeixen arròs a la zona de conreu tradicional de Pals, però estan interessats en ampliar el cultiu cap a altres parcel·les que tenen fora d’aquesta àrea.El sistema de reg i el maneig del conreu ha de permetre assolir produccions mínimes de 6.500 kg ha-1d’arròs paddy (arròs amb pellofa, sense impureses i al 14% d’humitat), que es correspon amb el rendiment mitjà del conreu a la zona.Per tal de desenvolupar el projecte atenent a les característiques particulars de la parcel·la, en l’estudi d’alternatives s’avaluen les referents al sistema de producció que caldrà desenvolupar, a la forma de comercialització del producte, la qual es treballa amb major detall en l’estudi econòmic, a la procedència de l’aigua i de l’energia, i al disseny del sistema de reg. En referència al sistema productiu, es determina que en aquest cas el més idoni és la producció convencional utilitzant criteris de producció integrada,i combinada amb la realització d’un adobat en verd amb una lleguminosa durant els mesos de no cultiu per tal de millorar la fertilitat del sòl i evitar sotmetre la parcel·la a condicions de monocultiu. Es descarta la producció ecològica d’arròs donada la seva dificultat de control de les adventícies, a més que llavors seria necessari transformar altres parcel·les a aquest sistema de conreu per tal d’obtenir majors produccions i facilitar la comercialització del producte, cosa en la que els promotors no estan interessats. L’aigua de reg provindrà dels dos pous existents actualment a la parcel·la, els quals poden subministrar un cabal de 15m3h-1cadascun. Això, si bé limita de forma important la superfície regable de la parcel·la, permet disposar d’aigua de forma diària. Es descarta la captació de l’aigua d’un canal de reg, ja que la parcel·la Mas Ferran no es troba dins la superfície regable de cap comunitat de regants. També es descarta la construcció d’una bassa per a l’emmagatzematge de l’aigua durant el període de cultiu donats els elevats costos econòmics que suposa.L’energia elèctrica necessària pel funcionament dels grups de bombament i per la distribució de l’aigua fins als degoters serà autogenerada a la parcel·la durant les hores diürnes mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, i provindrà de la xarxa elèctrica de distribució en baixa tensió durant les hores nocturnes. Degut als seus elevats costos variables, es descarta l’ús d’energia procedent de xarxa elèctrica durant les hores diürnes, així com la combinació de l’energia fotovoltaica amb un grup generador el que fa al disseny del sistema de reg, es disposaran els laterals de forma paral·lela a la direcció de treball del sòl per tal de minimitzar el risc de danyar-los amb la maquinària agrícola. Les cintes de reg estaran enterrades a 15 cm de profunditat, presentaran els degoters inserits cada30 cm i, en base als resultats obtinguts amb les simulacions amb el codi HYDRUS, hauran d’estar separades 60 cm per assegurar que el cultiu disposi de suficient aigua a la zona radicular.El reg de la parcel·la, la qual es dividirà en 8 sectors d’unes 0,5 ha cadascun, es farà de forma diària. El temps de reg es programarà en funció les lectures que proporcionin els sensors de contingut d’aigua en el sòl, així com de l’observació in situ de l’estat del conreu. S’aprofitarà el propi sistema de reg per degoteig instal·lat per dur a terme la fertilització nitrogenada de forma fraccionada durant el cicle del cultiu, reduint la necessitat d’entrar a camp amb la maquinària agrícola i aportant a la planta les dosis de producte que requereixi en cada etapa de desenvolupament.La durada programada d’execució del projecte és de 30 dies, durant els quals caldrà fer el condicionament del terreny, la construcció de les bases de formigó pel capçal de reg i per la instal·lació fotovoltaica, la construcció d’una caseta on ubicar-hi l’equipament elèctric, les instal·lacions de reg i elèctriques, i les proves de funcionament de la instal·lació.El pressupost general total del present projecte ascendeix a 119.649,22 €, inversió a la qual els promotors podran fer front íntegrament amb recursos propis. Per tal d’assegurar-ne la viabilitat econòmica serà necessari comercialitzar el producte a través de la creació d’una marca pròpia, procurant maximitzar el rendiment del cultiu i, alhora, comercialitzant el producte posant en valor els avantatges associats al sistema de reg i de producció, promovent la venda per Internet, i desenvolupant activitats formatives i lúdiques associades al conreu.
 • Item
  Open Access
  Estudi de viabilitat de producció de plantes aromàtiques i medicinals a la finca de Son Bernadas,Orient (Mallorca)
  (2021) Canals Fonollar, Tomeu
  La finca de Son Bernadas es troba immersa dintre de l’escenari de recessió de l’activitat agroforestal que han sofert aquestes últimes dècades moltes finques de les Illes Balears. Atenent que les plantes aromàtiques i medicinals s’han vist des de temps enrere com a una alternativa agrícola als cultius tradicionals, s’ha analitzat la viabilitat de producció d’aquestes plantes a la finca. L’anàlisi de la superfície disponible per al cultiu, el tipus de sòl, l’inventari de plantes aromàtiques i medicinals de la zona, la climatologia, els recursos disponibles i les necessitats de mercat han permès plantejar tres alternatives diferents, dues enfocades al cultiu de plantes aromàtiques i una acontinuar amb el cultiu actual de cereal de secà. L’anàlisi financer ha demostrat que el cultiu d’aromàtiques és més rentable que el cultiu actual de cereal de secà, especialment si es dedica a la producció de poques espècies i venda a granel, podent aconseguir un valor actual net de la inversió de 212.577€ i una taxa interna de retorn del 67%en un cicle d’11 anys. És així com es confirma la viabilitat de producció d’aromàtiques a la finca de Son Bernadas.
 • Item
  Open Access
  Projecte d'una almàssera elaborada de 38.000 l/any d'oli d'oliva verge de qualitat "premium" procedent d'olives varietat arbequina i de producció ecològica a Riudoms
  (2021) Crusells Nollas, Mireia
  El següent projecte tracta i té per objectiu del disseny d’una construcció destinada a l’elaboració d’oli d’oliva verge de qualitat “Premium” procedent d’olives de varietat Arbequina i de producció ecològica a Riudoms. A més, també es dissenya el procés per a l’obtenció de 38.000 L/any d’oli. A la memòria es podrà trobar aspectes tècnics propis d’un projecte; com són els agents, l’objecte, antecedents i bases del projecte. Seguidament, es mostra un estudi d’alternatives de l’enginyeria del procés, ja que aquesta ofereix una gran varietat. Entrant a la part d’enginyeria, es pot trobar la del procés i la de les obres. Referent a l’enginyeria del procés, s’ha dissenyat tant el pla com el procés productiu. Respecte l’enginyeria de les obres, estan descrits els elements o materials de construcció i les instal·lacions lumínica, elèctrica, fontaneria, sanejament i contra incendis. A continuació, es mostra una pinzellada de l’estudi bàsic de seguretat, la gestió de residus a l’obra i el compliment de la normativa específica. També es pot trobar la planificació temporal de l’obra, on s’observen les dates exactes d’execució. Seguidament, es troba l’avaluació financera, que confirma que el projecte és viable. Finalment, es mostra el resum del pressupost.