Show simple item record

dc.contributorLlonch Molina, Nayra
dc.contributorOsácar, Eugeni
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiques
dc.creatorArcos Pumarola, Jordi
dc.date.accessioned2020-06-05T08:29:39Z
dc.date.available2020-06-05T08:29:39Z
dc.date.issued2019-11-15
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/668635
dc.descriptionLa present tesi doctoral s’articula com un compendi de publicacions amb l’objectiu principal d’identificar bones pràctiques per al desenvolupament del turisme literari en el marc d’una destinació urbana des d’una perspectiva educativa. Amb aquesta finalitat, s’ha desenvolupat una investigació estructurada en quatre articles dividits en dos grans apartats. El primer d’aquests apartats es titula Fonamentació Teòrica i pretén conèixer quines són les comprensions i línies de recerca actuals que treballen amb les nocions de patrimoni literari i turisme literari. Aquest apartat el composen dos articles que realitzen, cadascun d’ells, una extensa revisió bibliogràfica prenent com a mostra les bases de dades Scopus i Web of Science per la seva rellevància a l’hora de recollir la producció acadèmica a nivell internacional. Les anàlisis realitzades a cadascun dels articles ens permeten conèixer dades quantitatives i qualitatives sobre la producció científica entorn els conceptes esmentats; així com també identificar línies de treball on coincideixen ambdues nocions. El segon apartat pren el títol d’Investigació Aplicada i ofereix dos articles d’investigació també basats en la metodologia de l’anàlisi documental. El primer d’aquests articles consisteix en un estudi de cas situat a Barcelona i valora el rol que pot tenir el turisme literari en el context d’una destinació turística consolidada a través de la comparació entre la ciutat narrada per Juan Marsé a la seva obra Últimas tardes con Teresa i la ciutat promocionada per Turisme de Barcelona a través de les rutes que apareixen a la seva pàgina web. L’estudi conclou que la literatura permet ampliar els discursos sobre la destinació turística i, amb això, contribuir a la redistribució turística. El segon d’aquests articles realitza una anàlisi de contingut de les memòries d’activitat de les ciutats pertanyents a la Xarxa de Ciutats Creatives de la Literatura de la UNESCO. A través d’aquesta anàlisi s’han identificat un seguit de polítiques i iniciatives per al desenvolupament del clima cultural de les ciutats, així com també accions concretes que utilitzen el patrimoni literari i l’educació patrimonial per tal de desenvolupar una oferta de turisme literari. D’aquesta manera, la present tesi posa a la disposició de les destinacions un seguit de recomanacions i bones pràctiques per al desenvolupament d’una oferta de turisme literari parant, especial atenció, a aquelles que ens mostren com utilitzar el patrimoni literari amb finalitats educatives. A la vegada, es justifica de quina manera el cultiu d’una oferta de turisme cultural que explori el patrimoni intangible de les destinacions permet bastir una oferta turística més coherent i sostenible en el marc de les destinacions turístiques actuals.
dc.descriptionLa presente tesis doctoral se articula como un compendio de publicaciones con el objectivo principal de identificar buenas prácticas para el desarrollo del turismo literario en el marco de un destino urbana desde una perspectiva educativa. Con esta finalidad, se ha desarrollado una investigación estructurada en cuatro artículos divididos en dos grandes apartados. El primero de estos apartados se titula Fundamentación Teórica y pretende conocer cuáles son las comprensiones y líneas de investigación actuales que trabajan con las nociones de patrimonio literario y turismo literario. Este apartado lo forman dos artículos que realizan, cada uno de ellos, una extensa revisión bibliogràfica tomando como muestra las bases de datos Scopus y Web of Science por contener la producción académica más destacada a nivel internacional. Los análisis realizados en cada uno de los artículos nos ofrecen datos cuantitativos y cualitativos sobre la producción científica alrededor de los conceptos mencionados; así como también nos permiten identificar líneas de trabajo donde coinciden ambas nociones. El segundo apartado toma el título de Investigación Aplicada y ofrece dos artículos de investigación también basados en la metodología del análisis documental. El primero de estos artículos consiste en un estudio de caso situado en Barcelona y valora el rol que puede tener el turismo literario en el contexto de un destino turístico consolidado a través de la comparación entre la ciudad narrada por Juan Marsé en su obra Últimas tardes con Teresa y la ciudad promocionada por Turisme de Barcelona a través de las rutas que aparecen en su página web. El estudio constata que la literatura permite ampliar los discursos sobre el destino turístico y, mediante ello, contribuir a la redistribución turística. El segundo de estos artículos realiza un análisis del contenido de las memorias de actividad de las ciudades miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Literatura de la UNESCO. A través de este análisis se ha identificado una serie de políticas e iniciativas para el desarrollo del clima cultural de las ciudades, así como acciones concretas que utilizan el patrimonio literario y la educación patrimonial para desarrollar una oferta de turismo literario. De este modo, la presente tesis pone a disposición de los destinos una serie de recomendaciones y buenas prácticas para el desarrollo de una oferta de turismo literario atendiendo, con especial atención, en aquellas que muestran como hacer uso del patrimonio literario con finalidades educativas. A la vez, se justifica de qué modo el cultivo de una oferta de turismo cultural que explore que explore el patrimonio intangible de los destinos permite construir una oferta turística más coherente y sostenible en el marco de los destinos turísticos actuales.
dc.descriptionThe present doctoral thesis comprises a compilation of publications whose main objective is to identify good practices for the development of literary tourism within the context of an urban destination and from an educational perspective. With this goal, the research has been structured in four articles, divided into two major sections. The first of these two sections is entitled Theoretical Foundation and it aims to identify the current insights and lines of research that work on the concepts of literary heritage and literary tourism. This section is composed by two articles, each of which carries out a broad literature review. Scopus and Web of Science databases have been chosen as a sample due to their importance when collecting international academic production. The analyses conducted in each article allow us to know both quantitative and qualitative data on the scientific production related to the aforementioned concepts as well as to identify lines of work where both concepts meet. The second section is entitled Applied Research and it contains two research articles, also based on the methodology of documentary analysis. The first of these articles presents a case study located in Barcelona and assesses the role that literary tourism may play in the context of a consolidated tourist destination by comparing the city depicted in Juan Marsé’s work Ultimas tardes con Teresa, with the city promoted by Turisme de Barcelona through the routes in the institutional website. The study concludes that literature allows broadening and diversifying the discourses on the tourist destination and, because of that, contributes to the spatial redistribution of tourist flows. The second article carries out an analysis of the contents of the activity reports issued by the cities of literature belonging to Unesco Network of Creative Cities of Literature. The analysis has identified a number of policies and initiatives designed to create a cultural climate in cities along with specific actions that use the literary heritage and heritage education to develop a literary tourism offer. In this way, the present thesis provides destinations with a number of recommendations and good practices to create a literary tourism offer, paying special attention to those destinations which show us how to use literary heritage for educational purposes. Besides, it concludes that the production of a cultural tourism offer which explores the destinations’ intangible heritage allows for a more coherent and sustainable tourism offer within the framework of current tourist destinations.
dc.formatapplication/pdf
dc.format125 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTurisme literari
dc.subjectPatrimoni literari
dc.subjectTurisme cultural
dc.subjectTurismo literario
dc.subjectPatrimonio literario
dc.subjectTurismo cultural
dc.subjectLiterary tourism
dc.subjectLiterary heritage
dc.subjectCultural Tourism
dc.subjectDidàctica de la Llengua i la Literatura
dc.subject37
dc.titleEl patrimoni literari com a recurs turístic i educatiu: anàlisi de les destinacions literàries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record