Show simple item record

dc.contributorSerrano Pérez, Beatriz
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorPérez Miralles, Montse
dc.date.accessioned2020-02-17T14:35:42Z
dc.date.available2020-02-17T14:35:42Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68035
dc.description.abstractEn aquest treball s'ha pretès demostrar si hi havia diferències significatives en l'expressió de citocines, proinflamatòries (IFN-γ i TNF-α) i antiinflamatòries (IL-10 i TGF-β), en rumen i ili en corders en funció del % de proteïna bruta (PB) del pinso. Atès que, dietes baixes en proteïnes s'han relacionat en estats d'estrès oxidatiu, que s'associa en la formació de radicals lliures i citocines proinflamatòries la qual cosa provoca danys en la mucosa intestinal. D'altra banda, però, les dietes per a corders d'engreix a Espanya tenen uns nivells de PB que excedeixen les necessitats nutricionals i ajustar-los podria ser beneficiós per a optimitzar els costos d'alimentació. Amb aquest fi, s'han alimentat corders en dues fases: creixement i engreix. La meitat va rebre un pinso de control i la resta un de baix contingut de PB. En el moment del sacrifici es van prendre mostres de rumen i ili i es van conservar en "RNA later" fins al moment de la seva extracció. L'ARN es va extreure utilitzant el protocol Trizol, es va tractar amb DNAses i es va obtenir l'ADN còpia a través de la transcripció reversa. No es van observar diferències significatives en l'expressió gènica de les citocines en la qPCR.ca_ES
dc.description.abstractEn este trabajo se ha pretendido demostrar si había diferencias significativas en la expresión de citosinas, pro-inflamatorias (IFN-γ y TNF-α) y antiinflamatorias (IL-10 y TGF-β), en rumen e íleon en corderos en función del % de proteína bruta (PB) del pienso. Dado que, dietas bajas en proteínas se han relacionado con estados de estrés oxidativo, que se asocia en la formación de radicales libres y citosinas pro-inflamatorias la cual cosa provoca daños en la mucosa intestinal. Por otro lado, las dietas para corderos de engorde en España tienen unos niveles de PB que exceden las necesidades nutricionales y ajustarlos podría ser beneficioso para optimizar los costes de alimentación. Con este fin, se han alimentado corderos en dos fases: crecimiento y engorde. La mitad recibieron un pienso control y el resto uno de bajo contenido de PB. En el momento del sacrificio se tomaron muestras de rumen e íleon y se conservaron en "RNA later" hasta el momento de su extracción. El ARN se extrajo usando el protocolo Trizol, se trató con DNAsas y se obtuvo el ADN copia mediante la transcripción reversa. No se observaron diferencias significativas en la expresión génica de las citosinas en la qPCR.ca_ES
dc.description.abstractIn this work we have tried to show if there were significant differences in the expression of cytokines, prointlammatory (IFN-γ and TNF-α) and anti-inflammatory (IL-10 and TGF-β), in rumen and ileum in lambs according to % of crude protein (CP) of the feed. Given that, low protein diets have been related to oxidative stress states, which is associated in the formation of free radicals and proinflammatory cytokines which causes damage to the intestinal mucosa. On the other hand, the diets for lambs of fattening in Spain have levels of PB that exceed the nutritional needs and adjusting them could be beneficial to optimize the feeding costs. To this end, lambs have been fed in two phases: growth and fattening. Half received one control feed and the rest one with low CP content. At the time of sacrifice, samples of rumen and ileum were taken and kept in "RNA later" until its extraction. The RNA was extracted using the Trizol protocol, treated with DNAse and the DNA was obtained by reverse transcription. No significant differences were observed in the gene expression of the cytokines in the qPCR.ca_ES
dc.format.extent60 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCitocinesca_ES
dc.subjectProteïna brutaca_ES
dc.subjectProteïna dietèticaca_ES
dc.subjectCordersca_ES
dc.subject.otherCitocinesca_ES
dc.subject.otherProteïnesca_ES
dc.subject.otherCordersca_ES
dc.titleCaracterització de l'expressió de citocines en el rumen i ili de corders amb diferent nivell de proteïna bruta en el pinsoca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd