Quaderns pràctics d'empresa familiar. 6 (2019)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 6 (2019) 
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2019) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi
 • Item
  Open Access
  Les empreses del sector agroalimentari davant la crisi econòmica
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2019) Cardil Forradellas, Alba
  El sector agroalimentari espanyol ha tingut una gran evolució en els darrers anys, contribuint al creixement i a la generació d'ocupació estable en moltes zones rurals. Amb un procés de transformació molt rellevant en les recents dècades, sembla interessant dur a terme una anàlisi comparativa paral·lela a l'última crisi econòmica esdevinguda en el territori espanyol. Així mateix, en un ampli ventall d'activitats que abasta el sector en la seva globalitat, es troba el subsector porcí que, donada la seva consideració en el terreny agroalimentari, convé citar i analitzar. La majoria de les explotacions de tipus agrari i ramader són empreses familiars que presenten a dia d'avui nous reptes amb l'objectiu de sostenir el creixement futur. A la recerca de donar resposta a si les empreses procedents del sector agroalimentari subsisteixen o no les crisis d'aquest tipus, sembla interessant abordar un estudi que pretengui observar què ha passat en el sector amb l'objectiu de construir una tendència futura.
 • Item
  Open Access
  La gestió de l'empresa familiar: influència del CEO i diferències intergeneracionals
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2019) Peciña Rando, Ricardo
  En aquest treball s'ha analitzat la figura de l'CEO dins de l'empresa familiar, així com les diferències existents en la gestió segons la generació propietària. Primer s'ha elaborat un marc teòric on es mostren les diferents característiques de les empreses familiars a Espanya, i a continuació, s'ha analitzat la figura de l'CEO dins de l'empresa familiar i les diferents teories respecte el seu paper. En la part pràctica del treball, a través d'una enquesta facilitada per l'Institut d'Empresa Familiar i de les dades financeres de les empreses enquestades, obtingudes amb la base SABI, s'ha estudiat algunes de les variables en què influeixen els CEO d'aquestes empreses. Les característiques de les empreses estudiades han estat les que afecten la seva solvència i el seu endeutament, a la seva internacionalització i la manera com l'han realitzat, i finalment a la seva rendibilitat. Els resultats mostren que algunes de les teories estudiades en la part teòrica es veuen confirmades, mentre que en altres casos s'obtenen resultats que divergeixen amb la literatura consultada.
 • Item
  Open Access
  Influències gerencials en la internacionalització de l'empresa familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2019) Sánchez Pulido, Laura; Moreno Gené, Josep; Gallizo Larraz, José Luis
  Aquest estudi té per objectiu analitzar la influència que diferents característiques relacionades amb la direcció i gestió de l'empresa familiar, exerceixen sobre la internacionalització de la mateixa. Per a això hem analitzat un total de 1.005 empreses familiars representatives de el teixit empresarial espanyol. Aquest anàlisi s'ha dut a terme mitjançant un model Probit i un model Tobit, amb els quals s'ha analitzat tant la predisposició a la internacionalització, com la intensitat de la mateixa. Els resultats obtinguts reflecteixen que els factors més influents estarien relacionats amb el nivell d'estudis de l'CEO, l'existència d'un pla estratègic a mig / llarg termini, i un estil de gestió innovador. Per contra, la generació que dirigeix ​​l'empresa, que el CEO sigui membre de la familia propietària, o l'antiguitat de la mateixa en el càrrec, no mostren una influència significativa sobre l'esmentat procés d'internacionalització. s resultats, a més, confirmen que aquest tipus d'estratègia ve molt determinada per la dimensió de l'empresa i el sector en què opera.
 • Item
  Open Access
  Auditoria de comptes en empreses familiars i empreses no familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2019) Corts Tudel, Pilar
  Es pot creure que no hi ha diferències en el treball de l'auditoria quan s'efectua sobre una empresa de propietat familiar que quan es porta a terme en una empresa en què el capital no està controlat per una família. No obstant això, en aquest estudi veurem que les pròpies característiques de les empreses familiars comporten amb si particularitats en les diferents fases de la feina de l'auditoria, que poden incidir en el cost o en el resultat de la mateixa que es plasma en l'informe. El present estudi té com a objectiu esbrinar les diferències que hi ha entre les auditories realitzades en empreses familiars i en les no familiars, per això es realitzarà un estudi mitjançant dades d'empreses on s'intentarà contrastar hipòtesis relacionades amb les diferències entre les empreses familiars i no familiars. Per a això, la mostra es compon de les empreses de l'IBEX 35 i s'utilitzaran les dades contingudes en les comptes anuals, en els informes d'auditoria i altres documents no financers. Finalment, s'exposaran les conclusions extretes de la feina.