Show simple item record

dc.contributorJürschik, Pilar
dc.contributorNuin Orrio, Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorRoure Murillo, Rosa Mª
dc.date.accessioned2019-07-31T09:01:33Z
dc.date.available2019-07-31T09:01:33Z
dc.date.issued2019-05-28
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/667383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66658
dc.descriptionObjectius: Estimar la prevalença, els factors associats i l'evolució de la capacitat funcional de les persones majors de 65 anys a través dels processos esdevinguts en ATDOM. Material i mètode: Estudi transversal i longitudinal de tots els processos d’ATDOM atesos pels equips d'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Lleida des de l'any 2011 fins el 2016. Les variables estudiades van ser la capacitat funcional, característiques sociodemogràfiques, malalties cròniques, estat de salut i mortalitat. Resultats: El total de processos va ser de 8.433, dels quals el 64,2% pertanyien a dones. El nombre de pacients va ser de 8.189, dels quals 187 van presentar 2 processos, 10 van presentar 3, 7 van presentar 4, 2 van presentar 5 i 2 pacients van presentar 6 processos. La prevalença d'algun grau de dependència és alta en aquests pacients, sent la dependència lleu moderada la més freqüent i a mesura que es desenvolupa en el temps augmenta la dependència moderada, greu i sobretot la dependència total. Malgrat aquest deteriorament progressiu, els pacients mantenen més estable la seva capacitat funcional en la fase final que en la inicial del procés. Quant els factors associats independentment a la dependència funcional aquests van ser la major edat, ser dona, presència d'accident vascular cerebral, deteriorament cognitiu i risc d'úlceres per pressió. El tenir cura de persones amb discapacitat produïa major sobrecàrrega del cuidador. La dependència era un factor predictiu de mortalitat. Aquest fet desapareix quan es van incloure en la regressió variables de l'estat de salut i problemes sociofamiliars. Conclusions: Una bona funcionalitat és primordial en la gent gran a ATDOM. El personal d'infermeria té una gran tasca en la cura d'aquests pacients, valorant progressivament el seu grau de dependència, realitzant les intervencions de prevenció i promoció de la salut a través de l'ajuda de l'autocura per així poder mantenir o millorar el nivell de funció possible i conseqüentment augmentar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu de pacients.
dc.descriptionObjetivos: Estimar la prevalencia, los factores asociados y la evolución de la capacidad funcional de las personas mayores de 65 años a través de los procesos acaecidos en ATDOM. Material y método: Estudio transversal y longitudinal de todos los procesos de ATDOM atendidos por los equipos de Atención Primaria de la Región Sanitaria de Lleida desde el año 2011 hasta 2016. Las variables estudiadas fueron la capacidad funcional, características sociodemográficas, enfermedades crónicas, estado de salud y mortalidad. Resultados: El total de processos va ser de 8.433, dels quals el 64,2% pertanyien a dones. El nombre de pacients va ser de 8.189, dels quals 187 van presentar 2 processos, 10 van presentar 3, 7 van presentar 4, 2 van presentar 5 i 2 pacients van presentar 6 processos. La prevalencia de algún grado de dependencia es alta en estos pacientes, siendo la dependencia leve moderada la más frecuente y a medida que se desarrolla en el tiempo aumenta la dependencia moderada, grave y sobre todo la dependencia total. A pesar de este deterioro progresivo, los pacientes mantienen más estable su capacidad funcional en la fase final que en la inicial del proceso. En cuanto a los factores asociados independientemente a la dependencia funcional éstos fueron la mayor edad, el ser mujer, la presencia de accidente vascular cerebral, el deterioro cognitivo y el riesgo de úlceras por presión. El cuidar a personas con discapacidad producía mayor sobrecarga del cuidador. La dependencia era un factor predictivo de mortalidad. Este hecho desaparece cuando se incluyeron en la regresión variables del estado de salud y problemas sociofamiliares. Conclusiones: Una buena funcionalidad es primordial en las personas mayores en ATDOM. El personal de enfermería tiene una gran labor en el cuidado de estos pacientes, valorando progresivamente su grado de dependencia, realizando las intervenciones de prevención y promoción de la salud a través de la ayuda del autocuidado para así poder mantener o mejorar el nivel de función posible y consecuentemente aumentar la calidad de vida de este colectivo de pacientes.
dc.descriptionObjectives: To estimate the prevalence, associated factors and functional ability evolution of all processes occurred in home-based care attention in people older than 65 years. Methods: Cross-sectional and longitudinal study of all the domiciliary health care attention processes attended by the Primary Care of Lleida Health Region from 2011 to 2016. The studied variables were functional ability, sociodemographic characteristics, chronic diseases, health status and mortality. Results: We found a total of 8.433 processes of which 64,2% occurred in women. The total number of patients was 8.189 of which 187 had two processes, 10 had three processes, 7 had four processes, 2 had five processes and 2 others had six processes. The prevalence of some degree of dependence is high in these patients, being mild moderate dependence the most frequent, and as it develops over time increases moderate, severe dependence and especially total dependence. Despite this progressive deterioration, patients maintain their functional ability more stable on the final live stage instead of the beginning of the process. Regarding the factors independently associated with functional dependence, these were the older age, the woman, the presence of cerebral vascular accident, cognitive deterioration and the risk of pressure ulcers. Caring for people with disabilities produced greater caregiver burden. Dependence was a predictor of mortality. This fact disappears when variables of health status and socio-family problems were included in the regression. Conclusions: Good functionality is paramount in the elderly in home-based care. Nursing staff has a great job in caring for these patients by progressively assessing their degree of dependence, performing prevention interventions and promoting health through the help of self-care. These health care aims to maintain or improve the functional ability and consequently to increase the life quality of this group of patients.
dc.formatapplication/pdf
dc.format174 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectCapacitat funcional
dc.subjectGent gran
dc.subjectAtenció domiciliària
dc.subjectCapacidad funcional
dc.subjectPersonas mayores
dc.subjectAtención domiciliaria
dc.subjectFunctional ability
dc.subjectElderly
dc.subjectHome care
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleEstudio de la capacidad funcional en la población mayor. Evaluación de los cambios en los procesos en atención domiciliaria (ATDOM)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record