Show simple item record

dc.contributorSoliva-Fortuny, Robert
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat de Medicina
dc.contributor.authorOllé Casas, Maria del Mar
dc.date.accessioned2019-03-29T07:47:00Z
dc.date.available2019-03-29T07:47:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66102
dc.description.abstractL’edat infantil és el moment clau per a que es comenci i, posteriorment segueixi, amb un bon estil de vida. Els hàbits que comencin en aquest moment, seran constants al llarg de la vida. Dins de seguir un bon estil de vida entra seguir una bona alimentació en base a seguir una dieta variada, equilibrada i suficient. Per a que sigui suficient, és important saber quina és la combinació de les quantitats dels diferents grups d’aliments que s’ha de complimentar al llarg del dia, el qual una part, nens i nenes el pasen en les escoles on se’ls hi serveix el dinar, moment del dia que es necessita ingerir més energia. Per aquest motiu es proposa avaluar la qualitat del servei de restauració en el menjador escolar de l’Escola Parc de l’aigua de Lleida, tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Per això, s’estableixen gramatges, en base a les propostes de les guies alimentàries, per a les planificacions utilitzades pel servei, avaluant alhora l’adherència en l’emplatat dels gramatges establerts per a que posteriorment, es pesin els plats servits durant 5 dies d’una planificació dietètica mensual per a determinar les quantitats consumides i rebutjades pels usuaris i finalment, verificar l’acompliment dels requeriments nutricionals establerts per les guies alimentàries per mitjà de la comparativa de les recomanacions d’aquestes de diferents planificacions dietètiques dels menús dels mesos de Novembre, Febrer, Abril i Juny dels curs escolar 2017-2018. Com a resultats s’ha extret una insuficient ingesta recomanada en el dinar degut a la poca adherència en el emplatat i a que tots els nens i nenes no es mengen la totalitat dels plats servits. Es conclou que la quantitat servida als nens i nenes hauria de ser major per a cobrir els requeriments recomanats en el àpat del dinar ofert en el menjador escolar, encara seguint adequadament les recomanacions de les freqüències recomanades per les guies alimentàries.ca_ES
dc.description.abstractLa edad infantil es el momento clave para empezar i, después seguir, con un buen estilo de vida. Los hábitos que se empiezan en este momento, seran constantes a lo largo de la vida. Dentro de seguir un buen estilo de vida está seguir una buena alimentación basandose en una dieta variada, equilibrada y suficiente. Para que sea suficiente, es importante saber cuál es la combinación de les cantidades de los distintos grupos de alimentos que se debe cumplir durante el dia, el cual una parte, ninos y niñas lo pasan en las escuelas dónde se les sirve la comida, momento del dia que se necessita ingerir más energia. Por este motivo, se propone evaluar la calidad del servicio de restauración en el comedor escolar de L’Escola Parc de l’aigua de Lérida, tanto des del punto del vista cuantitativo com calitativo. Para esto, se establecen gramajes, basándose en las propuestas de las guias alimentàries, para las planificaciones utilizadas por el servicio, evaluando a la vez la adherència del emplatado de los gramajes establecidos para que posteriormente, se pesen los platos servidos durantes 5 dias de una planificación dietetetica mensual para determinar las cantidades consumidas y rechazadas por los usuarios y finalmente, verificar el cumplimiento de los requerimientos nutricionales establecidos por las guias alimentarias mediante la comparativa de las recomendaciones de estas de distintas planificaciones dieteticas de los menús mensuales de los meses de Noviembre, Febrero, Abril i Junio. Como resultados se han extraído una insuficiente ingesta recomendada en la comida debido a la poca adherència en el emplatado y que no todos lo niños y niñas se comen la totalidad de los platós servidos. Se concluye que la cantidad servida a los niños y niñas deberia ser mayor para cobrir los requerimientos recomendados en la comida ofrecida en el comedor escolar, aunque se siguen adecuadamente las recomendaciones de la frecuencias recomendadas por las guias alimentarias.ca_ES
dc.description.abstractChildhood is the key moment for starting and then following with a good lifestyle. Habits that begin at this time will be constant throughout life. In pursuing a good lifestyle, follow a good diet based on following a varied, balanced and sufficient diet. In order to be sufficient, it is important to know what is the combination of the quantities of the different groups of foods that must be completed throughout the day, which a part, children pass it in the schools where lunch is served, the moment of the day that you need to eat more energy. For this reason, it is proposed to evaluate the quality of the catering service in the school dining room of the Escola Parc de l’aigua of Lleida city, a quantitative and qualitative point of view. Grams are established based on the proposals of food guides for the planning used by the service. At the same time, is evaluated the grip on the plate of the established grams with weight of the dishes served during 5 days are of a monthly dietary planning to determine the quantities consumed and rejected by the users. Finally, to verify the fulfillment of the nutritional requirements established by the alimentary guides, is compared the recommendations of these of different dietary planning of the menus of the months November, February, April and June of the 2017-2018 school year. As a result, insufficient intake recommended at lunch has been extracted due to the low grip on the plate and that all the boys and girls do not eat all the dishes served. It is concluded that the amount served to boys and girls should be higher in order to meet the recommended meal requirements offered in the school canteen, still following the recommendations of the frequencies recommended by food guides.ca_ES
dc.format.extent51 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRestauracióca_ES
dc.subjectMenjador escolarca_ES
dc.subjectRecomanacionsca_ES
dc.subjectRestauraciónca_ES
dc.subjectComedor escolarca_ES
dc.subjectRecomendacionesca_ES
dc.subjectCatering serviceca_ES
dc.subjectSchool canteenca_ES
dc.subjectRecommendationsca_ES
dc.subject.otherRestauració col·lectivaca_ES
dc.subject.otherMenjadors escolarsca_ES
dc.subject.otherEscolars -- Alimentació -- Necessitatsca_ES
dc.titleAvaluació d’un servei de restauració adreçat a escolars i formulació de propostes de milloraca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd