Show simple item record

dc.contributor.authorOlaso Climent, Salvador
dc.contributor.authorMartínez Pardo, Jordi
dc.contributor.authorPlanas i Anzano, Antoni
dc.date.accessioned2018-12-20T10:23:18Z
dc.date.available2018-12-20T10:23:18Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1577-4015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65382
dc.description.abstractEn aquesta investigació s’ha mesurat i analitzat la modificació dels valors de la potència màxima de les extremitats inferiors, davant de càrregues externes representatives del pes corporal (PC), en dos moviments estandarditzats: a) Extensió de cames (acció muscular de superació davant de càrrega externa representativa del 50 % i 100 % del PC). b) Flexió-extensió de cames (acció muscular de retenció i superació davant de càrrega representativa del 50 % i 100 % del PC). Tot plegat en funció de dos tipus d’entrenament diferenciat –mètode pliomètric vs mètode tradicional amb pesos lliures– en jugadores d’un equip d’handbol durant el seu període de competició. Van participar en aquest estudi voluntàriament vuit dones. Dels resultats es desprèn que existeix un augment dels valors de la potència màxima entre el test inicial –TI– i el test final –TF– que fa referència a la forma d’execució concèntrica 50 % PC i respecte del grup d’entrenament tipus 1 –pliometria–, i encara que no hi ha significació estadística (p > 0,05), tècnicament es considera que l’augment és rellevant per a algunes jugadores, sobretot atesa la seva dimensió qualitativa. També resulten determinants els augments de potència màxima aconseguits pels subjectes que van utilitzar l’entrenament tipus 1 en la forma de d’execució excèntrica-concèntrica 100 % PC, els quals adquireixen una millora en els seus valors de potència màxima entre els dos tests (+ 95 watts de mitjana) (p < 0,05). Altres resultats confirmen decrements en la utilització de l’entrenament tipus 2 –pesos lliures– entre tots dos tests, tant en la forma d’execució concèntrica 50 % PC i 100 % PC, com en l’excèntrica-concèntrica 50 % PC i 100 % PC.ca_ES
dc.description.abstractIn the pre sent in ves ti ga tion, the mo di fi ca tion of the ma xi mum po wer va lues of lo wer ex tre mi ties was mea su red and analy sed in re la tion to ex ter nal loads, re pre sen ta ti ve of body weight (BW), through two standardised movements: a) ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of lif ting with re gards to ex te rior load re pre sen ting a 50 % and 100 % BW). b) fle xion-ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of lif ting and hol ding on re pre sen ta ti ve load of a 50 % and a 100 % BW). The abo ve men tio ned de pen ding on two dif fe rent trai nings –plyo me tric met hod against tra di tio nal one with free weight, for wo men of a hand ball team du ring com pe ti tion time. Eight wo men vo lun ta rily took part in this study . From the re sults, we can see that the re is an in crea se of the ma xi mum po wer va lues bet ween TI and TF in re la tion to the con cen tric per for ming way 50 %BW and to the type 1 trai ning group –plyo me trics– and though it doesn’t exist a sta tis ti cal mea ning (p>0,05), tech ni cally we con si der the in crea se as im por tant for some pla yers, es pe cially ta king in account their qualities. Furt her mo re, the ma xi mum po wer in crea ses re sult to be de ter mi nant when they are ob tai ned by per sons who also used type 1 trai ning in the con cen tric per for ming way 100 % BW. They imp rov e their max im um pow er val ues with in the two tests (+95 watts ave ra ge) (p<0,05). The desc rib ed diff er enc es ref lect inc reas es in the pow er-strength meth od for low er ext rem it ies in the women doing plyometrics training. Other results confirm the variations (decreases) using type 2 training –free weight– between TI and TF, as much in the concentric performing way 50% BW and 100 % BW as in the eccentric-concentric performing way 50 % BW and 100 % BW.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC)ca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://www.revista-apunts.com/hemeroteca?article=271&highlight=Variacióca_ES
dc.relation.ispartofApunts. Educació Física i Esports, 2004, vol. 76, p. 35-42ca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2004ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectManifestació explosiva de la forçaca_ES
dc.subjectPesos lliuresca_ES
dc.subjectPliometriaca_ES
dc.subjectPotènciaca_ES
dc.titleVariació de la potència del tren inferior en jugadores d’handbol d’alta competicióca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.identifier.idgrec015419
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2004
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2004