Show simple item record

dc.contributor.authorOlaso Climent, Salvador
dc.contributor.authorPlanas i Anzano, Antoni
dc.contributor.authorFuster Matute, Joan
dc.contributor.authorBadia, Eva
dc.contributor.authorCazcarro, Sergio
dc.date.accessioned2018-12-20T10:18:32Z
dc.date.available2018-12-20T10:18:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1577-4015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65381
dc.description.abstractEn aquest estudi s’han controlat i analitzat els valors mitjans de la potència desenvolupada per un grup d’escaladors de competició, durant el període de preparació, davant càrregues representatives del 50 %, 60 %, 70 % i 80 % d’1 RM –FDM–. Van participar en la investigació, de forma voluntària, quatre homes i una dona. S’ha observat que els valors de la potència, amb referència a la força dinàmica màxima relativa, presenten dispersions reflectides als coeficients de variació (CV), que fluctuen en un rang del 6 % al 20 %, segons subjectes i nivells, i que es manifesten conductes individuals particulars; el major coeficient de variació el mostra el nivell 70 %, que és on posseeixen la seva força útil tres dels cinc components del grup. En aquest sentit, la majoria de les dispersions acostumen a tenir un sentit positiu –augment del valor del registre de la potència durant el procés–, encara que també s’observen alguns descensos. Amb referència a la contrastació estadística, es comprova de manera general que, entre els diferents moments, no existeixen diferències estadísticament significatives (F = 0,725; p > 0,05), mentre que sí que es manifesten diferències estadísticament significatives entre els quatre nivells de la càrrega (F = 73,717; p < 0,05); també s’han trobat, en contrastar dos a dos els diferents nivells de càrrega, diferències estadísticament significatives. Participem de l’opinió que amb registres de potència elevats davant de càrregues similars a la de competició, els esportistes acostumen a aconseguir els seus millors resultats, sobretot en les modalitats on intervingui el factor temps. A l’escalada, l’esportista sempre realitza els moviments de progressió suportant com a resistència el seu propi pes. Així, el valor de potència que ens resultarà més rellevant serà aquell que es desenvolupi davant de càrregues externes que s’identifiquin amb el pes corporal. En relació amb la potència desenvolupada al nivell de la força útil, els subjectes mostren registres i processos singulars.ca_ES
dc.description.abstractIn the pres ent study the av er age fig ures of the ca pac ity de vel oped by a group of com pe ti tion climb ers has been con trolled and ana lysed, duri ng a prep ar at ory per iod, taki ng on loads repr es ent at ive of the 50%, 60%, 70% and 80% of 1 RM-FDM. Four man and one woman took part vol un tarily in the in ves ti ga tion. It has been ob served that the ca pac ity val ues, in ref er ence to the max i mum rel a tive dy namic force, show dis per sions re flected in the co ef fi cient of vari a tion (CV), that fluc tu ate in a range of 6% to 20%, ac cord ing to subj ects and leve ls, highl ighti ng part icu l ar ind iv idu al beh avi our, dem on strat ing the larger co ef fi cient of vari a tion at level 70%, where 3 of the 5 mem bers of the group pos ses their use ful strength. In this way, the ma jor ity of the dis per sions usu ally have a pos i tive sense -rais ing the fig ure of the reg is ter of ca pac ity dur ing the pro cess -al though some drops were ob served. In ref er ence to the sta tis ti cal contrastacion, it was shown in a gen eral way that, among the dif fer ent mo ments, there were not any sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ences (F=0.725; p>0.05), while sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ences were man i fested among the 4 load lev els (F=73.717; p<0.05) it was also found constrasting the dif fer ent load lev els two by two, sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ences. We share the opin ion that with high fig ures of ca pac ity in front of loads sim i lar to com pe ti tion, sports per sons usu ally ob tain their best re sults, above all in the types where time is the fac tor. In climb ing, the sports per son al ways car ries out the move ments of pro gres sion sup port ing as a force his/her own weight. In this way, the value of ca pac ity that seems more rel e vant to us would be that which is de vel oped fac ing ex ter nal loads that are iden ti fied with body weight. In re la tion to the ca pac ity de vel oped at the level of use ful force, the sub jects showed spe cific fig ures and pro cesses.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC)ca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://www.revista-apunts.com/hemeroteca?article=360&highlight=Elca_ES
dc.relation.ispartofApunts. Educació Física i Esports, 2002, vol. 70, p. 34-40ca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2002ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEscaladaca_ES
dc.subjectFDMca_ES
dc.subjectFDMrelativaca_ES
dc.subjectPes corporal (PC)ca_ES
dc.titleEl control de la potència en la preparació d’un grup d’escaladors de competicióca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.identifier.idgrec015418
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2002
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Salvador Olaso et al., 2002