Show simple item record

dc.contributorTorrents Martín, Carlota
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
dc.contributor.authorMoreno Bautista, David
dc.date.accessioned2018-09-26T13:13:44Z
dc.date.available2018-09-26T13:13:44Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64785
dc.description.abstractL’escalada és un esport que ha viscut un creixement exponencial en les últimes dècades. La creixent popularitat d’aquest esport ha comportat l’aparició de nous rocòdroms i mètodes d’entrenament. A mida que la massa d’escaladors i escaladores que entrenen específicament ha anat creixent, també ho ha fet l’índex de lesions associades a la pràctica, i alguns professionals de l’àmbit han mostrat la seva preocupació per les metodologies d’entrenament que es duen a terme actualment, especialment en les noves generacions ara que l’escalada ha estat inclosa en el programa olímpic. Donada la poca literatura existent sobre models i/o protocols específics de prevenció de lesions en escalada, per al present treball s’ha dut a terme una revisió i crítica dels models de prevenció de lesions esportives en general per tal de transferir els coneixements obtinguts a l’àmbit de l’escalada i, potencialment poder prevenir futures lesions. Revisant la literatura sobre lesions esportives però, s’ha vist que sovint es tracta d’una problemàtica que no millora amb el temps, és més, en ocasions fins i tot empitjora. Segons alguns autors, un enfocament reduccionista de l’organisme en el qual es basen els models multifactorials de prevenció de lesions, pot comportar que es perdi una perspectiva més amplia de la lesió. Si es vol millorar la situació i poder prevenir més lesions en el futur, sembla necessari considerar certs aspectes: ·Els factors de risc personals interactuen amb l’entorn a diferents nivells i escales temporals, de manera que un gest comú podria desembocar en una lesió. ·A través de les propietats i les variacions que es donen en les estructures microscòpiques de l’organisme no es poden explicar els events macroscopics. ·L’estabilitat de l’organisme pot ser alterada no només d’abaix a dalt sinó també de dalt abaix (de nivells social i psicològic a estructures múscul-esquelètiques). Per al present treball s’han dut a terme deu entrevistes a escaladors i escaldores que han patit una lesió relacionada amb l’escalada durant l’últim any i mig, per tal de veure si d’alguna manera els atletes informaven de possibles processos d’auto-percepció i auto-consciència (previs a la lesió) que, amb un enfocament adequat podrien haver suposat un recurs útil per a la prevenció de la lesió. Per últim s’ha volgut veure si un enfocament dels sistemes complexos podia ajudar a donar una explicació més exhaustiva del com i el per què de la lesió, així com també possibles millores per a una futura prevenció. En general s’ha vist com la motivació excessiva ha sigut el factor de risc més comú i, com aquest ha comportat que els atletes duguessin a terme comportaments negligents. El 50% dels participants reconeix haver sentit alguna mena d’avís per part del cos, prèviament a la lesió i, el 100% creu que seria més capaç de prevenir la mateixa lesió (o una molt similar) en el futur.ca_ES
dc.description.abstractLa escalada vivido un crecimiento exponencial en las últimas décadas. La creciente popularidad de este deporte ha comportado la aparición de nuevos rocódromos i métodos de entrenamiento. A medida que la masa de escaladores i escaladoras que entrenan específicamente ha ido creciendo, también lo ha hecho el índice de lesiones asociadas a la práctica, y algunos profesionales del ámbito han mostrado su preocupación por las metodologías de entrenamiento que se llevan a cabo actualmente, especialmente en las nuevas generaciones ahora que la escalada ha sido incluida en el programa olímpico. Dada la poca literatura existente sobre modelos y/o protocolos específicos de prevención de lesiones en escalada, para el presente trabajo se ha llevado a cabo una revisión y crítica de los modelos de prevención de lesiones deportivas en general, con ánimo de transferir los conocimientos obtenidos al ámbito de la escalada y, potencialmente prevenir futuras lesiones. Revisando la literatura sobre lesiones deportivas, se ha visto que a menudo se trata de una problemática que no mejora con el tiempo, es más, en ocasiones incluso empeora. Según algunos autores, el enfoque reduccionista del organismo en el cual se basan los modelos multifactoriales de prevención de lesiones, puede comportar que se pierda una perspectiva más amplia de la lesión. Si lo que se busca es mejorar la situación y poder prevenir más lesiones en el futuro, parece conveniente considerar ciertos aspectos: ·Los factores de riesgo personales interactúan con el entorno a diferentes niveles y escalas temporales, de manera que un gesto común podría desembocar en una lesión. ·A través de las propiedades y las variaciones que se dan en las estructuras microscópicas del organismo no se pueden explicar los eventos macroscópicos. ·La estabilidad del organismo puede ser alterada no sólo de abajo arriba sino también de arriba abajo (de niveles social y psicológico a estructuras músculo-esqueléticas). Para el presente trabajo se han llevado a cabo diez entrevistas a escaladores y escaladoras que han sufrido una lesión relacionada con la escalada durant el último año y medio, con la intención de ver si, de algún modo los atletas informaban de posibles procesos de auto-percepción y auto-consciencia (previo a la lesión) que, con un enfoque adecuado podrían haber sido de gran ayuda para prevenir la lesión. Por último se ha querido ver si un enfoque de los sistemas complejos podía ayudar a dar una explicación más exhaustiva del cómo y el porqué de la lesión, así como también possibles mejoras para una futura prevención. En general se ha visto cómo la motivación excesiva ha sido en factor de riesgo más común y, cómo éste ha comportado que los atletas llevaran a cabo comportamientos negligentes. El 50% de los participantes reconoce haber sentido algún tipo de aviso por parte del cuerpo, previo a la lesión y, el 100% cree que seria más capaz de prevenir la misma lesión (o una muy similar) en el futuro.ca_ES
dc.description.abstractClimbing has grown exponentially during the last decades and with this increasing popularity, many new climbing gyms and training methodologies have appeared as a consequence. The fact that the climbing population tends to spend more and more time with specific training, this also comes with an increased number of specific injuries. Some professionals of the field show their disaproval of the current traning methodologies, especially those applied to the new generations, now more than ever before as climbing has been included in the Olympic program. Given the minimal existing literature regarding models and protocols of climbing injury prevention, a critical review of the sport injury prevention models is proposed for the present work, in order to see if it’s possible to communicate the knowledge into the climbing field, so future potential injuries can be prevented. Although, when revising the sport injury literature, the pattern is that the problem doesn’t improve over time, instead, sometimes gets even worse. According to some authors, a reductionist approach in which the multifactorial models of injury prevention are based, creates a missunderstanding of the greater process of an injury, and makes us loose the wider perspective. If the goal is to improve the situation and be able to prevent more injuries in the future, it seems necessary to consider these aspects: ·The personal risk factors interact with the environment at different levels and timescales, so that a common movement may trigger an injury. ·From a given state of the microstructures and their variations it is not possible to predict the future events. ·The stability of the organism can be altered not only by bottom-up but also top-down processes (from social and psychological levels to muscleskeletal structures). Ten interviews of climbers who have suffered a climbing-related injury during the past eighteen months have been provided for the present work, in order to see if, in a way, the athletes would inform about self-perception and self-awareness processes (previous to injury) which, with an adequate approach could have been useful for preventing the injury. The last aim was to see whether a complex systems approach could help with better explaining the how and why of the injury, and so to offer some possible improvements for a future prevention. In general it has been seen how an excess of motivation was the most common risk factor and also how this fact was promoting some negligent behaviours by the athletes. 50% of the participants recognize having felt some kind of alarming signal, previous to injury and 100% of the participants believe they would be more capable of preventing the same injury (or a very similar one) in the future.ca_ES
dc.format.extent78 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEscaladaca_ES
dc.subjectLesionsca_ES
dc.subjectMotivacióca_ES
dc.subjectSalutca_ES
dc.subject.otherEscalada--Accidents i lesionsca_ES
dc.subject.otherEscalada--Aspectes psicològicsca_ES
dc.titlePrevenció de lesions en escalada: enfocament dels sistemes complexosca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.audience.educationLevel
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd