Show simple item record

dc.contributorRuiz Sánchez, Pedro
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
dc.contributor.authorCurto Castells, Marc
dc.date.accessioned2018-09-25T11:52:18Z
dc.date.available2018-09-25T11:52:18Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64768
dc.description.abstractEl present treball mostra el disseny d'una proposta metodològica per a un programa d'exercici físic individualitzat. El programa va dirigit a un jove de 24 anys amb distròfia muscular per dèficit parcial de merosina i estenosi valvular aòrtica. L'objectiu, és que aquest programa sigui d'utilitat a tots aquells professionals de l'àmbit de l'activitat física i l'esport sense experiència en aquest camp, de manera que tinguin un model d'ajuda per desenvolupar les seves competències. Per planificar un exercici físic totalment individualitzat, es fa una recollida bibliogràfica de manera que coneguem els aspectes més significatius de les dues patologies presents en el nostre subjecte. Disposar de la informació mèdica, ens serà de gran ajuda per elaborar minuciosament les sessions de treball. A més, complementarem aquestes dades mitjançant diferents mitjans com ara qüestionaris i tests que ens proporcionarà informació tant objectiva com subjectiva relacionada amb la valoració físico-funcional, les habilitats de la vida diària, la percepció de la salut i la motivació cap a l'exercici físic de la persona en qüestió. Contextualitzar el cas, constituirà els antecedents previs necessaris per al desenvolupament i l'estructuració de la proposta metodològica del programa. S'utilitzarà la Guia PEFS, desenvolupada per professionals de la salut i de l'esport, que indica les recomanacions d'activitat física corresponents a diferents patologies. Comptarem així amb els valors estandarditzats de la metodologia precisa que ens permetran dissenyar les sessions individuals d'entrenament. Cal destacar que el programa d'exercici físic plantejat no es porta a la pràctica, sinó que es tracta únicament d'una proposta d’intervenció.ca_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo muestra el diseño de una propuesta metodológica para un programa de ejercicio físico individualizado. El programa va dirigido a un joven de 24 años con distrofia muscular por déficit parcial de merosina y estenosis valvular aortica. El objetivo es que dicho programa sea de utilidad a todos aquellos profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte sin experiencia en este campo, de forma que tengan un modelo que les sea dde ayuda para desarrollar sus competencias. Para planificar un ejercicio físico totalmente individualizado, se hace una recogida bibliográfica de forma que conozcamos los aspectos más significativos de las dos patologías presentes en nuestro sujeto. Disponer de la información médica, nos será de gran ayuda para elaborar minuciosamente las sesiones de trabajo. Además, complementaremos estos datos mediante diferentes instrumentos tales como cuestionarios y test que nos proporcionarán información tanto objetiva como subjetiva relacionada con la valoración físico-funcional, las habilidades de la vida diaria, la percepción de la salud y la motivación hacia el ejercicio físico de la persona en cuestión. Contextualizar el caso, constituirá los antecedentes necesarios para el desarrollo y la estructuración de la propuesta metodológica del programa. Se utilizará la Guía PEFS, desarrollada por profesionales de la salud y del deporte, que indica las recomendaciones de actividad física correspondientes a distintas patologías. Contaremos así con los valores estandarizados de la metodología precisa que nos permitirán diseñar las sesiones individuales de entrenamiento. Cabe destacar que el programa de ejercicio físico planteado no se lleva a la práctica, sino que se trata únicamente de una propuesta de intervención.ca_ES
dc.description.abstractThe present project shows the design of a methodological proposal for an individualized physical exercise program. The program is aimed at a 24-year-old man with muscular dystrophy due to partial merosine deficiency and aortic valvular stenosis. The objective is that this program is useful to all those professionals in the field of physical activity and sports without experience in this field, so that they have a useful model to develop To plan a completely individualized physical exercise, a bibliographical collection is made so that we know the most significant aspects of the two pathologies present in our subject. Having the medical information will be very useful for elaborating the work sessions meticulously. Moreover, we will complement this data through several means, such as questionnaires and tests which will provide us with both objective and subjective information related with physical-functional assessment, the skills of daily life, the perception of health and the motivation towards the physical exercise of the person concerned. Contextualize the case, constitutes the necessary background for the development and structuring of the methodological proposal of the program. PEFS Guide will be used, developed by both healthcare and sport professionals, which suggests the recommendations of physical activity corresponding to different pathologies. Thus, we will count on the standarized values of the precise methodology that will enable us to design the individual training sessions. It should be noted that the physical exercise program proposed is not carried out, but it is only a proposal for intervention.ca_ES
dc.format.extent50 p.ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDistròfia muscular per dèficit parcial de merosinaca_ES
dc.subjectExercici físicca_ES
dc.subjectEstenosi valvular aòrticaca_ES
dc.subjectPla d'exercicis físic individualca_ES
dc.subjectDistrofia muscular por déficit parcial de merosinaca_ES
dc.subjectEjercicio físicoca_ES
dc.subjectEstenosis valvular aórticaca_ES
dc.subjectPlan de ejercicios físico individualca_ES
dc.subjectMuscular dystrophy due to partial merosine deficiencyca_ES
dc.subjectPhysical exerciseca_ES
dc.subjectAortic valvular stenosisca_ES
dc.subjectIndividualized physical exercise programca_ES
dc.subject.otherDistròfia muscularca_ES
dc.subject.otherMúsculs--Malaltiesca_ES
dc.subject.otherMiopatiaca_ES
dc.titleLa actividad física en la distrofia muscular por déficit parcial de merosinaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd