Show simple item record

dc.contributorTorres Puig-gros, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorMartínez Orduna, Miguela
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:40Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:40Z
dc.date.issued2013-04-19
dc.identifierL.972-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/525867
dc.descriptionINTRODUCCIÓ. Els canvis socials i el nou tipus de vida son la causa de l'augment d'infeccions de transmissió sexual entre els joves, d'embarassos no planificats i d'interrupcions voluntaries d'embaràs. OBJETIUS. Conèixer abans/després de la intervenció la prevalença de coneixements, actituds de risc, mitificació, valors, actituds saludables i comportament saludable en relació a la salut sexual i reproductiva. Valorar l'efectivitat del programa en funció del nivell educatiu i nombre de sessions, i conèixer la satisfacció dels joves, la prevalença d'hàbits tòxics i la seva opinió respecte a l'us del preservatiu i l'abortament. MÈTODES. Estudi comparatiu abans-després d'una intervenció educativa no aleatori, abordant-lo tant com a dades independents com per a dades aparellades. Al primer abordatge es va utilitzar la proba de ji quadrat i al segon la proba de McNemar. A tots els joves s'els hi va impartir quatre sessions educatives d'hora i mitja per sessió i amb metodologia col.laborativa a excepció d'un grup al que només se li va realitzar una intervenció d'una hora i mitja amb la clàssica xerrada magistral. RESULTATS. En la majoria dels enquestats s'observa que el nivell d'informació és alt. Sorprén que encara creguin en la marxa enrera i en les cremes espermicides com a mètodes per evitar embarassos i infeccions de transmissió sexual (ITS). El risc d'embarassos no planificats i ITS és alt per la falta de protecció en les relacions sexuals i per tenir un coneixement basat en el mite. Identifiquen la sexualitat com a diversió i són poc tolerants amb la homosexualitat, sobretot en els/les alumnes de tercer d'educació secundària obligatòria (ESO) i adaptació escolar. A més a més s'observa una actitud i un comportament en les relacions sexuals no saludables. El programa d'intervenció té el millor moment de receptivitat i de reflexió en els adolescents amb nivell d'escolarització normal, encara que hi ha significació estadística en tots els grups als que s'els hi ha impartit tot el programa. Aquells alumnes que van rebre quatre sessions educatives hi havia significació estadística respecte la millora de coneixements, de discriminació del risc, de desmitificació, estaven més receptius a canvis d'opinió i hi havia una millora de l'actitud i comportament saludable en la pràctica de la salut sexual i reproductiva, no succeint així en aquells alumnes als que s'els hi va impartir la sessió amb classe magistral. La satisfacció ha sigut alta i destaquen que les dinàmiques els hi han servit per a reflexionar i unir-se al grup. Sorprén el baix porcentatge que contesta en el qüestionari haver consumit alguna droga, possiblement per no considerar al tabac ni a l'alcohol com a drogues, ja que diuen haver-les consumit majoritàriament. Respecte a l'opinió que tenen els joves sobre el preservatiu i l'abortament és bona en la majoria dels participants tot i que hi ha millora en l'opinió del preservatiu, tant en homes com en dones amb significació estadística després de la intervenció, en aquells alumnes als que s'els hi va realitzar quatre sessions educatives, mantenint l'opinió que tenien sobre l'abortament. CONCLUSIONS. Es confirma la utilitat del programa en tots els centres estudiats als que s'els hi va realitzar quatre sessions educatives. El resultat d'aquest estudi confirma la utilitat de les dinàmiques grupals i el treball cooperatiu. També alerta dels hàbits tòxics de la població estudiada i sobre la importància d'una rigorosa evaluació per a prevenir els potencials malgastaments de recursos ineficaços.
dc.descriptionINTRODUCCIÓN. Los cambios sociales y el nuevo tipo de vida son causa del aumento de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes, de embarazos no planificados y de interrupciones voluntarias de embarazo. OBJETIVOS. Conocer antes/después de la intervención la prevalencia de conocimientos, actitudes de riesgo, mitificación, valores, actitudes saludables y comportamiento saludable en relación a la salud sexual y reproductiva. Valorar la efectividad del programa en función del nivel educativo, y número de sesiones y conocer la satisfacción de los jóvenes, la prevalencia de hábitos tóxicos y su opinión respecto al uso del preservativo y al aborto. MÉTODOS. Estudio comparativo antes-después de una intervención educativa no aleatorio, abordándolo tanto como por datos independientes como para datos apareados. En el primer abordaje se utilizó la prueba de ji cuadrado y en el segundo la prueba de McNemar. A todos los jóvenes se les impartieron 4 sesiones educativas de hora y media por sesión y con metodología colaborativa a excepción de un grupo al que se le realizó solo una intervención de una hora media con la clásica charla magistral. RESULTADOS. En la mayoría de los encuestados se observa que el nivel de información es alto. Llama la atención que todavía crean en la marcha atrás y en las cremas espermicidas como métodos para evitar embarazos y ITS. El riesgo de embarazos no planificados e ITS es alto por la falta de protección en las relaciones sexuales y por tener un conocimiento basado en el mito. Identifican la sexualidad como diversión y son poco tolerantes con la homosexualidad, sobre todo en los alumnos/as de 3º de ESO y adaptación escolar. Además se observa una actitud y un comportamiento en las relaciones sexuales no saludable. El programa de intervención tiene el mejor momento de receptividad, de y de reflexión en los adolescentes con nivel de escolarización normal, aunque hay significación estadística en todos los grupos a los que se les ha impartido todo el programa. Aquellos alumnos que recibieron 4 sesiones educativas había significación estadística respecto a la mejora de conocimientos, de discriminación del riesgo, de desmitificación, estaban más receptivos a cambios de opinión y había una mejora de la actitud y comportamiento saludable en la práctica de la salud sexual y reproductiva, no sucediendo así en aquellos alumnos a los que se impartió 1 sesión con clase magistral. La satisfacción ha sido alta y destacan que las dinámicas les han servido para reflexionar y unirse al grupo. Llama la atención el bajo porcentaje que contesta en el cuestionario haber consumido alguna droga, posiblemente por no considerar ni al tabaco ni al alcohol como drogas, ya que dicen haberlo consumido mayoritariamente. Respecto a la opinión que tienen los jóvenes sobre el preservativo y el aborto es buena en la mayoría de los participantes aunque hay mejora en la opinión del preservativo, tanto en hombres como en mujeres con significación estadística después de la intervención, en aquellos alumnos/as a los que se les realizaron 4 sesiones educativas , manteniendo la opinión que tenían sobre el aborto. CONCLUSIONES. Se confirma la utilidad del programa en todos los centros estudiados a los que se le realizaron 4 sesiones educativas. El resultado de este estudio confirma la utilidad de las dinámicas grupales y el trabajo cooperativo. También alerta de los hábitos tóxicos de la población estudiada. y sobre la importancia de una rigurosa evaluación para prevenir los potenciales gastos de recursos ineficaces.
dc.descriptionINTRODUCTION: Social changes and the lifestyle are some of the causes that increase sexually transmitted diseases among youth, unwanted pregnancies and voluntary interruptions of pregnancy. AIMS: To identify before / after intervention the prevalence of knowledge, risk attitudes, myth, values, healthy attitudes and healthy behavior in relation to sexual and reproductive health. To assess the effectiveness of the program in terms of educational level, and number of sessions and to know the satisfaction of youth, the prevalence of toxic habits and their views on condom use and abortion. METHODS: Comparative study before and after a non-randomized educational intervention was done, approaching it with both unpaired and paired data. For the first approach chi-square test was used, and then McNemar test for the second approach. All youth had four educational sessions of one hour and a half per session and collaborative methodology with an exception of a group that underwent only one session of hour and a half with a master class. RESULTS: In most surveyed it is shown that the level of information is high. Striking that still believe in the withdrawal or Pull-Out Method and in spermicidal creams as methods to prevent pregnancy and sexually transmitted diseases. The risk of unintended pregnancy and sexually transmitted diseases is high due to lack of protection during sex and having a knowledge based on the myth. They identify sexuality as just fun and are little tolerant to homosexuality, particularly alumni / ae in the 3rd year of Compulsory Secondary Education and school adjustment. In addition there is an unhealthy attitude and behavior in sexual relationships. The interventional program has its best time of receptivity, and reflection in adolescents with normal schooling level, although there is statistical significance in all groups that have been taught throughout the program. Those students who received four educational sessions had statistical significance concerning the improvement of knowledge, risk discrimination, demystification, were more receptive to change their minds and had an improved attitude and healthy behavior in the practice of sexual and reproductive health, not happening thereby in those students who were taught only with the master class. Satisfaction has been high, highlighting that the dynamics have helped to think and join the group. Of note is the low percentage answering the questionnaire that had consumed any drugs, possibly for not considering neither to snuff or alcohol as drugs, as they say having done mostly. Regarding the opinion that young people have about condoms and abortion is good in most of the participants although there is a statistically significantly improvement in the opinion of condoms, both men and women after the intervention, in those alumni / ae who underwent four educational sessions, hold the view that they had on abortion. CONCLUSIONS: This study confirms the usefulness of the program in all the schools studied where four educational sessions were performed. The result of this study confirms the usefulness of group dynamics and teamwork. Also warns about the toxic habits of the study population and the importance of a thorough assessment to prevent potential ineffective resource expenditures.
dc.formatapplication/pdf
dc.format531 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectSalut sexual i reproductiva
dc.subjectEducació per a la salut i evaluació
dc.subjectSalud sexual y reproductiva
dc.subjectEducación para la salud y evaluacion
dc.subjectSexual and reproductive health
dc.subjectHealth education and evaluation
dc.subjectInfermeria
dc.subject373
dc.titleEvaluación de un programa de intervención en salud sexual y reproductiva en grupos seleccionados
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record