Caracterización mecánica del abeto (Abies alba Mill.) procedente de la cordillera pirenaica

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-27
Authors
Broto Cartagena, Miguel
Other authors
Arriaga Martitegui, Francisco
Iglesias Rodríguez, José María
Universitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El present document conté el treball de recerca per a la caracterització mecànica de la població d'avet blanc (Abies alba Mill.) procedent del Pirineu en els seus dos vessants, espanyola i francesa. S'ha estudiat de forma independent la població del vessant espanyola, que correspon amb la població d'avet blanc d'Espanya. Inclou l'assignació de classe resistent d'acord amb UNE-EN 338 per a les dues poblacions. L'estudi compta amb una mostra total de 351 peces distribuïdes en cinc seccions: 120x75, 145x70, 150x70, 160x120 i 250x200 mm. S'han mostrejat les dues regions de procedència que contenen més del 90% de la població d'avet. Les provetes procedeixen de les zones amb major densitat de població de l'avet: Irati i Vall d'Aran. Es completa amb provetes de Roncal i Pallars Sobirà, a Espanya, i de Haute Garonne a França. Les provetes es van agrupar en cinc lots, definits per la secció. Es va realitzar un recull de les característiques i singularitats de cada proveta. Les provetes van ser classificades amb els criteris de qualitat de la classe visual MEG continguda en UNE 56544. Es va comprovar que el rendiment de la classificació és bo, l'eficiència alta. Es van assajar totes les provetes d'acord amb UNE-EN 408. Es van calcular els valors característics per a cada lot de la resistència a flexió, el mòdul d'elasticitat longitudinal i la densitat d'acord amb UNE-EN 384. Es van calcular els valors característics de la població espanyola i de la població completa d'acord amb la mateixa norma. Es va realitzar l'assignació de classe resistent d'acord amb UNE-EN 338. A la població espanyola li correspon una classe resistent C20, a la població Pirineus una C22. La diferència de classe resistent es deu exclusivament a l'augment de la mostra (reducció d'incertesa), no a millors propietats de la fusta francesa. No obstant això, la mostra completa és més consistent. L'assignació a la classe resistent va ser determinada en les dues poblacions per la resistència a flexió. El mòdul d'elasticitat longitudinal i la densitat són molt superiors als establerts per a la classe resistent. La classe resistent sense considerar la resistència a flexió és una C30 S'ha estudiat la influència de l'alçada de la secció en la resistència a flexió. Els resultats mostren una influència elevada, més gran que la recollida per UNE-EN 384. El paràmetre de l'efecte de l’altura de la secció alfa és al voltant de 0,37. La influència de l'altura de la secció és més gran en les peces de pitjor qualitat. S'ha estudiat la possibilitat d'ús de lots incomplets i aleatoris. Els lots incomplets poden tenir un ús limitat. Es descarten lots aleatoris.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections